Upphävd författning

Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning

Departement
Justitiedepartementet D
Utfärdad
1969-11-28
Ändring införd
SFS 1969:612
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som här i riket deltager i tävlings-, uppvisnings- eller träningsmatch i professionell boxning dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

2 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes också den som i fråga om match som avses i 1 §

  1. anordnar eller ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för den,
  2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar tillkomsten av sådant avtal,
  3. tjänstgör som domare eller sekond.

3 §  För medverkan till brott mot denna lag dömes ej till ansvar.

4 §  Utbyte av brott som avses i denna lag skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

Ändringar

Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning

Förarbeten
Prop. 1969:118

Ändring, SFS 2006:1006

Omfattning
upph.