Upphävd författning

Lag (1969:630) om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-11-28
Ändring införd
SFS 1969:630
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening, som i kapitalplaceringssyfte innehar aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA) och som ej är sådant företag som avses i 7 § 8 mom.andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, skall utdelning på aktie i SILA icke utgöra skattepliktig inkomst vid taxering till statlig inkomstskatt i den mån sammanlagda beloppet av utdelning, som SILA utbetalat för ett beskattningsår, motsvaras av utdelning som detta bolag under samma beskattningsår uppburit på aktier i Aktiebolaget Aerotransport (ABA). Vid bedömningen härav skall av SILA verkställd utdelning anses i första hand motsvara utdelning från ABA. Lag (1992:1350).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1969:630) om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)

Förarbeten
Prop. 1969:130

Lag (1984:1065) om ändring i lagen (1969:630) om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering. Lagen i dess äldre lydelse skall dock fortfarande tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:70
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1992:1350) om ändring i lagen (1969:630) om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:131, Bet. 1992/93:SkU15
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1576) om upphävande av lagen (1969:630) om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas vid 1995 och tidigare års taxeringar.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  upph.