Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad
1969-11-28
Ändring införd
SFS 1969:644 i lydelse enligt SFS 1996:1632
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Texten har ändrats jämfört med ursprungsmaterialet: Korrigerat SFS-nummer i hänvisning till rättshjälpslagen

Är i lag eller annan författning föreskrivet, att viss rättighet tillkommer utländsk medborgare under förutsättningar av ömsesidighet i lagstiftningen eller att Konungen får under förutsättning av ömsesidighet förordna att viss rättighet skall tillkomma utländsk medborgare, får Konungen förordna att sådan rättighet skall tillkomma också statslös person eller politisk flykting. Rättighet som tillkommer utländsk medborgare under förutsättning av ömsesidighet i lagstiftningen tillkommer dock utan Konungens förordnande statslös person och politisk flykting som vistats i riket oavbrutet under minst tre år.
Förordnande enligt första stycket första punkten får avse endast den som stadigvarande vistas i riket, om ej särskilda skäl föranleder annat. Vad som sagts nu gäller ej i fråga om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) och ej heller i fråga om annan rättighet, om den hänför sig till rättegång vid svensk domstol. Lag (1996:1632).

Ändringar

Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

Ändring, SFS 1973:131

Lag (1996:1632) om ändring i lagen (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-12-01