Upphävd författning

Lag (1969:739) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1969-12-17
Ändring införd
SFS 1969:739
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag, som lämnas till Oljeprospektering aktiebolag för att täcka kostnader i detta bolags verksamhet, utgör avdragsgill kostnad vid beräkning enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt av nettointäkt av den förvärvskälla, som utgör givarens huvudsakliga verksamhet. Detsamma gäller förlust som i samband med bolagets upplösning må uppkomma för aktieägare i bolaget eller annan skattskyldig, som står i koncernförhållande till aktieägare enligt 221 § lagen (1944:705) om aktiebolag, på grund av att medel tillskjutits bolaget i form av aktiekapital, lån e.d. (Jämför 1974:770 ö.b.)

2 §  Bidrag som avses i 1 § utgör skattepliktig intäkt för Oljeprospektering aktiebolag för det beskattningsår då det kommit bolaget till godo.

Ändringar

Lag (1969:739) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m.m.

Förarbeten
Prop. 1969:144

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.