Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1969:744) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna, m.m.;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-11-28
Ändring införd
SFS 1969:744
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna som följer.
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan, stadshypoteksförening och bostadskreditförening är befriade från skyldighet att erlägga skatt med anledning av fusion som skett enligt förordningen den 6 december 1968 (nr 575) om fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna. Övertagande kassa eller förening har vid taxering till statlig inkomstskatt rätt till avdrag för sådan den överlåtande kassans eller föreningens skatt, vilken enligt 4 § 1 mom.första stycket förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt skulle ha varit avdragsgill för den överlåtande kassan eller föreningen. Restituerad, avkortad eller avskriven skatt som enligt 2 § första stycket sistnämnda förordning skulle ha utgjort skattepliktig intäkt för den överlåtande kassan eller föreningen utgör skattepliktig intäkt för den övertagande kassan eller föreningen vid taxering till statlig inkomstskatt.

Ändringar

Förordning (1969:744) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna, m.m.

Förarbeten
Prop. 1969:99

Lag (1992:708) om upphävande av förordningen (1969:744) om befrielse från skattskyldighet vid fusion inom stadshypoteks- och bostadskredit- institutionerna, m.m.