Upphävd författning

Kungörelse (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-04-24
Ändring införd
SFS 1970:113
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med brandfarlig biograffilm avses i denna kungörelse film som innehåller explosivt eller särskilt lättantändligt ämne och som är avsedd för upptagning och förevisning av biografbilder.

[S2]Uppstår fråga huruvida film som innehåller visst ämne skall anses som brandfarlig, tillkommer det kommerskollegium att avgöra frågan.

2 §  Brandfarlig biograffilm får icke förevisas utan tillstånd av byggnadsnämnden i den kommun där förevisningen avses äga rum.

[S2]Tillstånd behövs dock icke för förevisning i särskild lokal, där brandfarlig biograffilm framkallas, revideras eller på annat sätt behandlas eller färdigställes för förevisning (filmbyrå eller filmlaboratorium), under förutsättning att lokalen är anordnad och förevisningen sker enligt förordningen (1949:341) om explosiva varor och föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen.

3 §  Tillstånd enligt 2 § första stycket skall meddelas, om

  1. förevisningslokalen är försedd med särskilt apparatrum för filmprojektor samt lokalen och apparatrummet uppfyller de byggnadstekniska krav på publikens och personalens säkerhet mot brand och explosion som bestäms med stöd av byggnadsstadgan (1959:612),
  2. filmprojektor som skall användas vid förevisningen är så utförd att visningen icke medför särskild brandfara, samt
  3. den person som vid förevisningen skall sköta filmprojektorn vet att brandfarlig biograffilm skall förevisas samt har kunskap om de risker som föreligger vid förevisning av sådan film och de bestämmelser som gäller för sådan förevisning.

4 §  Vid förevisning av brandfarlig biograffilm i annan lokal än filmbyrå eller filmlaboratorium vara uppställd i sådant apparatrum som avses i 3 § 1. I apparatrummet får förvaras högst femtio kilogram brandfarlig biograffilm.

[S2]I fråga om förvaringen samt ordningen i övrigt i apparatrummet skall iakttagas de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen om explosiva varor.

5 §  Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  1. förevisar brandfarlig biograffilm utan erforderligt tillstånd,
  2. i verksamhet för tillhandahållande av film för visning tillhandahåller brandfarlig biograffilm åt någon som icke får förevisa sådan film, eller
  3. bryter mot 4 § första stycket.

6 §  Talan mot byggnadsnämnds beslut enligt denna kungörelse föres hos länsstyrelsen genom besvär.

[S2]Mot länsstyrelsens beslut föres talan hos kammarrätten genom besvär. Förordning (1971:680)

Ändringar

Kungörelse (1970:113) om förevisning av brandfarlig biograffilm

Förarbeten
Prop. 1970:47

Ändring, SFS 1971:680

Ändring, SFS 1988:1145

    Omfattning
    upph.