Lag (1970:144) om fortsatt försäkring enligt lagen (1954:744) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-05-27
Ändring införd
SFS 1970:144
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Försäkring enligt lagen (1954:774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa får, såvida ansökan om försäkring göres före utgången av juni 1970, meddelas även för tid därefter, dock längst till utgången av juni 1975.
Den som vid utgången av juni 1970 är försäkrad enligt nämnda lag skall, om han ej begär annat, utan ny anmälan anses försäkrad även för tiden därefter.
För tid efter utgången av juni 1970 skall, med avvikelse från 3 § fjärde stycket lagen, gälla att sjukpenning icke i något fall nedsättes för dag då den försäkrade åtnjuter sjukhusvård.
Riksförsäkringsverket får medge befrielse från försäkringsavgift enligt 4 § första stycket lagen i den mån verket bedömer att statsbidrag och andra för försäkringsverksamheten tillgängliga medel kommer att förslå till täckande av kostnaderna för försäkringen under tid då lagen är i kraft.

Ändringar

Lag (1970:144) om fortsatt försäkring enligt lagen (1954:774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa