Upphävd författning

Instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1970-06-05
Ändring införd
SFS 1970 i lydelse enligt SFS 1998:1156
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall

[S2]tillämpas på Statens va-nämnd:

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndigheternas föreskrifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut,

[S8]35 § om överklagande.

[S9]Bestämmelserna i 31 § gäller dock endast i fråga om

[S10]administrativa ärenden.

[S11]Va-nämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de

[S12]uppgifter som anges i 3, 6-9 och 15 §§verksförordningen. Förordning (1998:1156).

2 § har upphävts genom förordning (1989:287).

Uppgift

3 §  Va-nämnden handlägger mål enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem.

[S2]Nämnden skall på begäran av en domstol, Statens energimyndighet eller en länsstyrelse avge yttrande i mål eller ärenden om vattenförsörjning, avlopp, fjärrvärme ellernaturgas. Förordning (1997:869).

Organisation

4 §  Om nämndens ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för dem föreskrivs i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

[S2]Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst sex år.

[S3]Hos nämnden finns en eller flera sekreterare. Dessa och andra tjänster tillsätts av nämnden. Förordning (1989:287).

Handläggning

5 §  Om handläggningen av mål som avses i 3 § första stycket finns bestämmelser i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

[S2]I fråga om yttrande enligt 3 § andra stycket och annat ärende gäller 6-8 §§. Förordning (1976:840).

6 §  I plenum, som består av nämndens samtliga ledamöter, avgörs

 1. viktigare frågor om nämndens organisation eller arbetsformer,
 2. sådana frågor som avses i 13 § 1 och 2 verksförordningen (1995:1322),
 3. viktigare yttranden i lagstiftningsfrågor,
 4. frågor om yttrande enligt 3 § andra stycket, och
 5. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum.

7 §  I pleniärende är nämnden beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

[S2]Som nämndens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

[S3]Är pleniärende så brådskande att nämnden icke hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelanden mellan ordföranden och ledamöterna.

8 §  Ärende, som icke skall avgöras i plenum, avgöres av ordföranden ensam. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än ordföranden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på ordföranden. Förordning (1976:840).

9 §  Va-nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Protokoll och beslut i mål

10 §  Vid förhandling och vid besiktning enligt lagen (1976:839) om Statens va-nämnd föres protokoll särskilt för varje mål.

[S2]Protokoll föres av ordföranden, sekreterare eller annan som förordnats till protokollförare. När protokollet är uppsatt, skall ordföranden göra anteckning därom på protokollet med angivande av dagen för anteckningen samt utsättande av namn eller signatur. För sådant ändamål skall protokoll som förts av annan än ordföranden uppvisas för denne så snart det är uppsatt. Vid besiktning som ej företages av nämnden föres protokollet av den som förordnats att verkställa besiktning eller, om flera förordnats till det, någon av dem. Förordning (1976:840).

11 §  I protokoll vid förhandling skall antecknas

 1. tid och plats för förhandlingen,
 2. vilka som tjänstgör i nämnden,
 3. parterna och deras ombud eller biträden med uppgift vilka av dem som är närvarande,
 4. fullmakt som lämnas muntligen inför nämnden,
 5. kort beteckning av saken,
 6. närvarande personer som skall höras enligt 13 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd och utredning som förebringas på annat sätt,
 7. parts yrkanden och invändningar, ändringar i dessa samt medgivande av motparts yrkanden,
 8. kort redogörelse för de omständigheter part åberopar och motparts yttrande över dessa,
 9. nämndens beslut, om det ej sättes upp särskilt, och skiljaktig mening inom nämnden.

[S2]Har det som enligt första stycket 7 och 8 skall antecknas i protokollet upptagits i inlaga eller annan handling, skall i protokollet endast hänvisas till handlingen.

[S3]I protokoll vid besiktning skall antecknas

 1. tid och plats för besiktningen,
 2. vilka som tjänstgör i nämnden eller, om besiktningen ej företages av nämnden, vem som verkställer besiktningen,
 3. närvarande parter, ombud och biträden,
 4. kortfattad redogörelse för iakttagelserna vid besiktningen. Förordning (1976:840).

12 §  Beslut i mål, som innebär avgörande av saken, sättes upp särskilt och skrives under av ordföranden. Annat beslut i mål, som icke skall tagas upp i protokoll, får tecknas på inlaga eller annan handling.

Registrering och aktbildning m.m. i mål

13 §  Vid va-nämnden föres förteckning över inkommande mål. Målen upptages i förteckningen efter hand som de inkommer och numreras i löpande följd för kalenderår.

[S2]När målets beskaffenhet kräver det, föres dagboksblad. Dagboksblad förvaras i den för målet upprättade akten.

14 §  I varje mål inrättas en akt som förses med omslag, utvisande målets nummer. Inlagor och andra handlingar som upptages i akten numreras i löpande följd efter hand som de inkommer eller upprättas och förses med uppgift om målets nummer. Inkommande handling förses med uppgift om inkomstdag.

[S2]Överföres handlingar i samband med förening av mål eller uppdelning av mål från en akt till en annan, utmärkes på dagboksbladet eller omslaget till den förstnämnda akten var övriga handlingar förvaras.

[S3]I fråga om gallring och andra åtgärder i anslutning till arkivering av akter meddelar riksarkivet föreskrifter.

Övriga bestämmelser

15 §  I fråga om ersättning som avses i 13 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd äger bestämmelserna om ersättning av allmänna medel till vittne motsvarande tillämpning. Ersättningen skall dock alltid stanna på statsverket. Förordning (1976:840).

16 §  Regeringen bestämmer om ersättning åt nämndens ledamöter. Förordning (1996:510).

Ändringar

Instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd

Förordning (1976:840) om ändring i instruktionen (1970:350) för statens va-nämnd

  Omfattning
  ändr. 1, 3-5, 8, 10, 11, 15, 16 §§; omtryck

Förordning (1988:592) om ändring i instruktionen (1970:350) för statens va-nämnd

  Omfattning
  ändr. 1-3 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:287) om ändring i instruktionen (1970:350) för statens va-nämnd

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1996:510) om ändring i instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 6, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:869) om ändring i instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1156) om ändring i instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2006:1180) om ändring i instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1058

Omfattning
upph.