Upphävd författning

Sjöarbetstidskungörelse (1970:550);

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1970-09-19
Ändring införd
SFS 1970:550 i lydelse enligt SFS 1996:1616
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sjöarbetstidslagen (1970:105) gäller ej i fråga om skeppstjänst på fartyg, som hör till polisväsendet, försvarsmakten, kustbevakningen, statens järnvägar, vägverket, sjöfartsverket eller tullverket.

[S2]I fråga om skeppstjänst som enligt första stycket har undantagits från sjöarbetstidslagen gäller i stället arbetstidslagen (1982:673). Förordning (1988:453).

2 §  Sjöfartsverket får medge undantag enligt 2 § sjätte stycket andra punkten sjöarbetstidslagen (1970:105).

[S2]Sjöfartsverkets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1991:1882).

3 §  Tillsyn över efterlevnaden av sjöarbetstidslagen (1970:105) och av föreskrifter för tillämpningen av lagen utövas av sjöfartsverket och, utom riket, även av svensk konsul som Regeringskansliet förordnat att utöva sådan tillsyn. Förordning (1996:1616).

4 §  Efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen meddelar sjöfartsverket ytterligare föreskrifter för tillämpningen av sjöarbetstidslagen (1970:105). I fråga om tillsyn utom riket meddelar verket tillämpningsföreskrifter i samråd med utrikesdepartementet.

5 §  När sjöfartsverket handlägger ärende enligt sjöarbetstidslagen (1970:105) eller enligt denna kungörelse och ärendet är av större vikt eller har principiellt intresse, skall verket bereda berörda organisationer för redare och ombordanställda tillfälle att avge yttrande.

Ändringar

Sjöarbetstidskungörelse (1970:550)

Förordning (1982:904) om ändring i sjöarbetstidskungörelsen (1970:550)

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1988:453) om ändring i sjöarbetstidskungörelsen (1970:550)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:1882) om ändring i sjöarbetstidskungörelsen (1970:550)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1996:1616) om ändring i sjöarbetstidskungörelsen (1970:550)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1998:962

Omfattning
upph.