Upphävd författning

Transportnämndens Kungörelse (1970:594) om särskild beteckning på bil, som användes i beställningstrafik för godsbefordran

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1970-11-09
Ändring införd
SFS 1970:594
Ikraft
1971-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Transportnämnden förordnar med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 15 december 1967 att meddela sådana bestämmelser angående beteckningsmärke på bil som avses i 26 § förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. följande.

1 §  Lastbil, som begagnas i beställningstrafik för godsbefordran, skall vara försedd med beteckningsmärke av beskaffenhet som nedan sägs.

[S2]Märket skall på ett iögonfallande sätt vara anbragt framtill på bilen.

2 §  Från tillämpning av bestämmelserna i denna kungörelse undantages fordon inrättat uteslutande för liktransport. Länsstyrelsen kan, när särskilda skäl föreligger, medge undantag från bestämmelserna i kungörelsen beträffande viss trafik. Avskrift av sådant beslut skall överlämnas till transportnämnden.

3 §  Beteckningsmärke skall upptaga ordet ''Trafikbil'' och under detta ord ett av länsstyrelsen enligt 5 § tilldelat beteckningsnummer jämte bokstav som enligt kungörelsen (1973:105) om länsbeteckningar gäller för länet. Kungörelse (1973:103).

4 §  Beteckningsmärke skall ha rektangulär form. De i ordet ''Trafikbil'' ingående bokstäverna skall ha en höjd av 40 millimeter och en stapelbredd av 8 millimeter. Avståndet mellan bokstav och siffra skall vara 10 millimeter och mellan bokstäver och siffror inbördes 5 millimeter. Bokstäver och siffror skall vara vita på grön botten.

5 §  Länsstyrelsen tilldelar trafikutövare med stationsort inom länet beteckningsnummer till det antal som svarar mot det antal bilar trafikutövaren enligt trafiktillstånd får begagna på en gång i beställningstrafik för godsbefordran.

6 §  Det åligger trafikutövaren att anskaffa beteckningsmärke. Trafikutövaren är skyldig att ofördröjligen till länsstyrelsen överlämna beteckningsmärke, när trafiktillstånd upphör att gälla eller när länsstyrelsen fordrar det.

7 §  Denna kungörelse gäller i tillämpliga delar traktortåg.

Ändringar

Transportnämndens Kungörelse (1970:594) om särskild beteckning på bil, som användes i beställningstrafik för godsbefordran

Ikraftträder
1971-01-01

Ändring, SFS 1982:1067

    Omfattning
    upph.