Upphävd författning

Förordning (1970:600) om förenklad aktiehantering

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
SFS 1970:600
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med aktiebolag avses i denna förordning avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 3 kap. 8 § bankaktiebolagslagen (1987:618).

[S2]Med värdepapperscentralen förstås Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag. Förordning (1987:654).

2 § har upphävts genom förordning (1987:654).

3 §  Har aktiebolag, vars aktier noteras vid Stockholms fondbörs, beslutat att införa avstämningsförbehåll i bolagsordningen skall bolaget omedelbart underrätta börsstyrelsen om beslutet och om den dag när beslutet skall börja tillämpas. Förordning (1987:654).

4 §  När beslut om införande av avstämningsförbehåll registrerats, skall aktiebolaget anmana aktieägarna att lämna in sina aktiebrev för utbyte.

[S2]Anmaningen skall innehålla erinran om innehållet i 3 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 14 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 15 § andra stycket bankaktiebolagslagen (1987:618).

[S3]Anmaningen skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som aktiebolagets styrelse bestämmer samt sändas till aktieägarna under de adresser som anmälts till bolaget. Förordning (1987:654).

5 § har upphävts genom förordning (1987:654).

6 §  Uppgift enligt 7 § första stycket lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering skall lämnas till värdepapperscentralen vid tidpunkt som centralen bestämmer. För varje aktieägare skall anges personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress och antalet förvaltarregistrerade aktier.

[S2]I centralens sammanställning över lämnade uppgifter upptas aktieägarna i alfabetisk ordning. Förordning (1987:654).

7 §  Värdepapperscentralen skall, så snart utskrift av aktieboken gjorts eller uppgifter som avses i 6 § sammanställts, tillställa aktiebolaget ett exemplar av utskriften eller sammanställningen.

8 §  Värdepapperscentralen är skyldig att på begäran av aktieägare mot ersättning för kostnaderna vidarebefordra meddelanden till samtliga i aktieboken inregistrerade aktieägare och förvaltare, om meddelandet rör aktiebolagets angelägenheter. Förordning (1975:1035).

9 §  Bank eller fondkommissionär, som är auktoriserad som förvaltare av aktier, skall på begäran av aktiebolaget eller värdepapperscentralen mot ersättning för kostnaderna sända årsredovisningar och andra meddelanden till aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade hos förvaltaren. Motsvarande gäller meddelande enligt 8 §.

10 §  Aktiebolag skall samråda med värdepapperscentralen, innan bolaget i samband med utdelning eller ökning av aktiekapitalet fastställer avstämningsdag.

12 §  Bankinspektionen prövar frågor om auktorisation och tillstånd enligt 6 § lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering.

[S2]Ansökan om auktorisation eller tillstånd som avses i första stycket görs skriftligen och skall innehålla de uppgifter som behövs för prövningen av ärendet. Förordning (1987:654).

Ändringar

Förordning (1970:600) om förenklad aktiehantering

Ändring, SFS 1975:1035

  Omfattning
  ändr. 5, 8, 12 §§

Förordning (1976:852) om ändring i kungörelsen (1970:600) om förenklad aktiehantering

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-5, 11 §§

Förordning (1977:881) om ändring i förordningen (1970:600) om förenklad aktiehantering

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1987:654) om ändring i förordningen (1970:600) om förenklad aktiehantering

  Omfattning
  upph. 2, 5 §§; ändr. 1, 3, 4, 6, 11, 12 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1989:845

  Omfattning
  upph.