Upphävd författning

Lag (1987:623) om förenklad aktiehantering

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-06-11
Ändring införd
SFS 1987:623
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Lag (1970:596) om förenklad aktiehantering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
SFS 1989:844 ikrafttr.- och överg.best. av 1989:830.

Allmänna bestämmelser

1 §  Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen) skall fullgöra uppgifter för aktiebolag, bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag enligt vad som föreskrivs i aktiebolagslagen (1975:1385), bankaktiebolagslagen (1987:618) och försäkringsrörelselagen (1982:713).

2 §  Aktiebolagslagen (1975:1385) är tillämplig på värdepapperscentralen, om något annat inte följer av 3, 4 eller 10 §.

3 §  Bolagsordningen för värdepapperscentralen skall stadfästas av regeringen och får inte ändras utan regeringens godkännande.

4 §  Värdepapperscentralen står under tillsyn av bankinspektionen.

5 §  Bestämmelserna i 6--9 §§ äger tillämpning på aktiebolag, bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag som är avstämningsbolag.

Förvaltarregistrering

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall pröva frågor om

 1. auktorisation av banker eller fondkommissionärer som förvaltare av aktier,
 2. tillstånd enligt 3 kap. 10 § andra stycket andra meningen aktiebolagslagen (1975:1385) och 3 kap. 10 § andra stycket andra meningen försäkringsrörelselagen (1982:713).

[S2]I beslutet om auktorisation eller tillstånd kan det meddelas särskilda villkor för att tillgodose såväl allmänna som enskilda intressen. Följs inte villkoren och är avvikelserna betydande kan auktorisationen eller tillståndet återkallas.

7 §  Förvaltare som avses i 6 § första stycket 1 skall lämna uppgifter till värdepapperscentralen om de aktieägare som har mer än femhundra aktier i samma aktiebolag registrerade i förvaltarens namn.

[S2]Uppgifter enligt första stycket ställs samman för varje aktiebolag. Sammanställningen skall hållas tillgänglig för alla hos såväl bolaget som värdepapperscentralen och får inte vara äldre än sex månader.

8 §  Vid förvaltarregistrering enligt 3 kap. 10 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen (1987:618) och 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) kan förvaltaren, när det är fråga om aktier i samma aktiebolag, efter tillstånd av aktieägarna förvara de olika aktieägarnas brev tillsammans eller låta deras aktier ingå i ett brev som är gemensamt för flera aktieägare. Varje aktieägare har del i det som på sådant sätt förvaras i förhållande till vad han har lämnat in till förvar.

9 §  Om en aktieägare lämnat tillstånd enligt 8 §, kan förvaltaren medge att aktiebrev inte utfärdas. Har aktiebrev på grund härav inte utfärdats, skall i fråga om ägarens eller någon annans rätt så anses som om aktiebrev utfärdats för förvaltaren och omhändertagits av denne.

Tillsyn

10 §  Bankinspektionen kan förelägga vite vid meddelande av föreskrift eller förbud i samband med tillsynen.

[S2]Bankinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär.

[S3]Beslut i frågor som rör tillsynen skall verkställas utan hinder av anförda besvär, om inte regeringen förordnar något annat.

[S4]Ytterligare bestämmelser om tillsynsverksamheten meddelas av regeringen.

11 §  Värdepapperscentralen skall med en årlig avgift bekosta bankinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Värdepapperscentralen skall med belopp som bankinspektionen bestämmer betala ersättning till en revisor som bankinspektionen förordnat enligt bolagsordningen. Lag (1988:760).

Straff

12 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

 1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sådana villkor som meddelats med stöd av 6 § andra stycket,
 2. styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan tjänsteman hos värdepapperscentralen, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till bankinspektionen lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter om centralen eller dess verksamhet, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

13 §  Till böter döms den som bryter mot 7 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:623) om förenklad aktiehantering

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Genom lagen upphävs lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering.
 2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelser som ersätts genom bestämmelserna i denna lag, tillämpas i stället de nya bestämmelserna.
 3. Beslut om tillstånd som fattats enligt äldre bestämmelser skall anses meddelat med stöd av 6 § i denna lag.
Förarbeten
Prop. 1986/87:12
Ikraftträder
1987-07-01

Lag (1988:760) om ändring i lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering

Lag (1989:830) om upphörande av lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering

  Övergångsbestämmelse

  Härigenom föreskrivs att lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering skall upphöra att gälla den dag regeringen bestämmer. Regeringen får därvid bestämma att lagen skall upphöra att gälla vid skilda tidpunkter för olika emittenter och rättigheter.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:152
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-12-08

Ändring, SFS 1989:844

  Omfattning
  ikrafttr. av 1989:830