Upphävd författning

Förordning (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
SFS 1970:601
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bankinspektionen skall övervaka att Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen) i sin verksamhet följer lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering, aktiebolagslagen (1975:1385) och för centralen gällande bolagsordning samt andra föreskrifter som gäller för centralens verksamhet.

[S2]Inspektionen skall också i övrigt med uppmärksamhet följa värdepapperscentralens verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som kan inverka på centralens säkerhet eller eljest är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten. Förordning (1987:649).

2 §  Bankinspektionen utövar tillsynen med ledning av handlingar, som värdepapperscentralen enligt bolagsordningen skall sända över till inspektionen, och upplysningar, som inspektionen inhämtar vid särskild undersökning eller på annat sätt.

3 §  Bankinspektionen har rätt att kalla till extra bolagsstämma och till sammanträde med värdepapperscentralens styrelse. Företrädare för inspektionen får närvara och deltaga i överläggningar vid bolagsstämma eller vid sådant styrelsesammanträde som utlysts av inspektionen.

4 §  Bankinspektionen har rätt att meddela närmare föreskrifter om hur värdepapperscentralens räkenskaper skall föras. Föreskrifter får meddelas också om förvaring och inventering av värdehandlingar.

5 §  Har värdepapperscentralen fattat beslut som står i strid med lag eller bolagsordningen, får bankinspektionen förbjuda att beslutet verkställes. Har sådant beslut redan verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen att göra rättelse om det kan ske.

[S2]Sker svårare avvikelse från lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering eller aktiebolagslagen (1975:1385), skall inspektionen anmäla förhållandet till regeringen. Förordning (1987:649).

6 §  Bankinspektionen kan meddela erinringar i fråga om värdepapperscentralens verksamhet även om avvikelse från lag icke skett.

7 § har upphävts genom förordning (1988:978).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

Ändring, SFS 1971:973

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1976:853) om ändring i kungörelsen (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 5 §§

Förordning (1977:1115) om ändring i förordningen (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1983:41) om ändring i förordningen (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tillämpas i fråga om bidrag som skall erläggas från och med år 1983.
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1983-02-09

Förordning (1985:38) om ändring i förordningen (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1985-02-15

Förordning (1987:649) om ändring i förordningen (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:73) om ändring i förordningen (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1988-03-25

Förordning (1988:978) om ändring i förordningen (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

  Omfattning
  upph. 7 §
  Ikraftträder
  1988-09-29

Ändring, SFS 1989:845

  Omfattning
  upph.