Upphävd författning

Kungörelse (1970:646) om undanförsel och förstöring av teleanläggning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Ändring införd
SFS 1970:646
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med teleanläggning förstås i denna kungörelse Televerket tillhörande station, linjeanläggning och abonnentanläggning samt kommun eller enskild tillhörande telekommunikationsanläggning med undantag av anläggning som tillhör Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Sveriges Radio Förvaltnings AB. Förordning (1992:1271).

Planläggning av undanförsel och förstöring

2 §  Televerket fastställer i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för ekonomiskt försvar vilka teleanläggningar som skall planläggas för undanförsel.

[S2]Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar televerket.

3 §  Televerket fastställer i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för ekonomiskt försvar vilka teleanläggningar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas.

[S2]Ansvaret för planläggning av förstöring av teleanläggning åvilar televerket.

4 §  Om planläggning av undanförsel och förstöring av teleanläggning skall överstyrelsen för ekonomiskt försvar samt vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas.

Undanförsel

5 §  Beslut om undanförsel av teleanläggning samt föreskrifter enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av Kungl. Maj:t, av televerket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

[S2]När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer.

[S3]Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas.

6 §  Televerket skall, i den utsträckning förhållandena påkallar, verka för att teleanläggning som ej tillhör staten frivilligt flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till undanförselplanläggningen.

7 §  Har enligt överenskommelse med televerket teleanläggning som ej tillhör staten frivilligt omplacerats och meddelas senare beslut om undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren eller innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen (1961:655) om

[S2]undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett enligt meddelat beslut.

Förstöring

8 §  Beslut om förstöring av teleanläggning meddelas, efter särskilt förordnande av Kungl. Maj:t, av televerket. Beslutet skall fattas i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för ekonomiskt försvar eller, om beslutet meddelas av regionalt organ inom verket, i samråd med vederbörande regionala militära och civila myndigheter.

[S2]Har förstöring av teleanläggning beslutats, skall militär myndighet meddela föreskrifter om tiden för beslutets verkställande.

[S3]Kan förordnande av Kungl. Maj:t ej erhållas, får överbefälhavaren eller annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av teleanläggning. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter samråd med vederbörande civila myndigheter.

[S4]Ansvaret för genomförande av beslutad förstöring åvilar televerket.

[S5]Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i tredje stycket skall även televerket underrättas.

Särskilda bestämmelser

9 §  I fråga om undanförsel och förstöring av teleanläggning som ej tillhör staten gäller utöver denna kungörelse 11 - 14 §§ kungörelsen (1961:656) om undanförsel och förstöring i tillämpliga delar.

10 §  Anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av televerket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Ändringar

Kungörelse (1970:646) om undanförsel och förstöring av teleanläggning

Förordning (1992:1271) om ändring i kungörelsen (1970:646) om undanförsel och förstöring av teleanläggning

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:243

  Omfattning
  upph.