Upphävd författning

Kungörelse (1970:647) om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Ändring införd
SFS 1970:647
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av 10 och 11 §§ lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring, funnit gott förordna som följer.

1 §  Med luftfartsanläggning förstås i denna kungörelse civil flygplats med därtill hörande egendom för luftfartsändamål såsom rullbana, taxibana, hangar, verkstad, drivmedelsanläggning, navigationsanläggning, teleanläggning, meteorologisk anläggning och annan anordning för den civila flygsäkerheten.

[S2]Vad som sägs om luftfartsanläggning gäller även luftfartyg som befinner sig på civil flygplats.

Planläggning av undanförsel och förstöring

2 §  Luftfartsverket fastställer i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap vilka luftfartsanläggningar som skall planläggas för undanförsel.

[S2]Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar luftfartsverket. Förordning (1991:1209).

3 §  Överbefälhavaren fastställer i samråd med luftfartsverket vilka luftfartsanläggningar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas.

[S2]Ansvaret för planläggning av förstöring av luftfartsanläggning åvilar överbefälhavaren.

4 §  Om planläggning av undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1209).

Undanförsel

5 §  Beslut om undanförsel av luftfartsanläggning samt föreskrifter enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av luftfartsverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

[S2]När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer.

[S3]Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1209).

6 §  Luftfartsverket skall, i den utsträckning förhållandena påkallar, verka för att luftfartsanläggning som ej tillhör staten frivilligt flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till undanförselplanläggningen.

7 §  Har enligt överenskommelse med luftfartsverket luftfartsanläggning som ej tillhör staten frivilligt omplacerats och meddelas senare beslut om undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren eller innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett enligt meddelat beslut.

Förstöring

8 §  Beslut om förstöring av luftfartsanläggning meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av överbefälhavaren i samråd med luftfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap.

[S2]Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöringen.

[S3]Kan förordnande av regeringen ej erhållas, får överbefälhavaren eller annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av luftfartsanläggning. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter samråd med luftfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap.

[S4]Ansvaret för genomförandet av beslutad förstöring åvilar överbefälhavaren.

[S5]Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i tredje stycket skall även luftfartsverket underrättas. Förordning (1991:1209).

Särskilda bestämmelser

9 §  I fråga om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning som ej tillhör staten gäller utöver denna kungörelse 11--14 §§ kungörelsen (1961:656) om undanförsel och förstöring i tillämpliga delar.

10 §  Vid ny-, om- eller tillbyggnad i fred av luftfartsanläggning gäller särskilda bestämmelser om samråd angående anordningar för genomförande av förstöring.

11 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

[S2]luftfartsverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap i fråga om undanförsel,

[S3]överbefälhavaren i samråd med luftfartsverket i fråga om förstöring. Förordning (1991:1209).

Ändringar

Kungörelse (1970:647) om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning

Förordning (1991:1209) om ändring i kungörelsen (1970:647) om undanförsel och förstöring av luftfartsanläggning

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1991-09-01

Ändring, SFS 1993:243

  Omfattning
  upph.