Upphävd författning

Kungörelse (1970:648) om undanförsel och förstöring av väganläggning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Ändring införd
SFS 1970:648
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med väganläggning förstås i denna kungörelse

 1. väg,
 2. av väghållare förvaltad anläggning för byggande och underhåll av allmän väg, såsom byggnad och teleanläggning.

[S2]Bestämmelserna om anläggning som anges i första stycket b gäller även annan av väghållare förvaltad egendom för byggande och underhåll av allmän väg, såsom utrustning, förråd, motorfordon och motorredskap.

Planläggning av undanförsel och förstöring

2 §  Vägverket fastställer i samråd med överbefälhavaren, överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda myndigheter vilka väganläggningar som skall planläggas för undanförsel.

[S2]Anvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar vägverket. Förordning (1991:1210).

3 §  Överbefälhavaren fastställer i samråd med vägverket och övriga berörda myndigheter vilka vägar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas.

[S2]Vägverket fastställer i samråd med överbefälhavaren och övriga berörda myndigheter vilka i 1 § första stycket b angivna anläggningar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas.

[S3]Ansvaret för planläggning av förstöring åvilar överbefälhavaren beträffande väg och vägverket beträffande anläggning som anges i 1 § första stycket b.Förordning (1991:1210).

4 §  Om planläggning av undanförsel och förstöring av väganläggning skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1210).

Undanförsel

5 §  Beslut om undanförsel av väganläggning samt föreskrifter enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av vägverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

[S2]När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer.

[S3]Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1210).

6 §  Vägverket skall i den utsträckning förhållandena påkallar, verka för att väganläggning som ej tillhör staten frivilligt flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till undanförselplanläggningen. Förordning (1991:1210).

7 §  Har enligt överenskommelse med vägverket väganläggning som ej tillhör staten frivilligt omplacerats och meddelas senare beslut om undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren eller innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett enligt meddelat beslut. Förordning (1991:1210).

Förstöring

8 §  Beslut om förstöring av väganläggning meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av överbefälhavaren i samråd med vägverket och överstyrelsen för civil beredskap.

[S2]Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöringen.

[S3]Kan förordnande av regeringen ej erhållas, får överbefälhavaren eller annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av väg. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter samråd med vägverket och överstyrelsen för civil beredskap.

[S4]Ansvaret för genomförandet av beslutad förstöring åvilar beslutsmyndigheten i fråga om väg och vägverket beträffande anläggning som anges i 1 § första stycket b.

[S5]Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i tredje stycket skall även vägverket underrättas. Förordning (1991:1210).

Särskilda bestämmelser

9 §  I fråga om undanförsel och förstöring av väganläggning som ej tillhör staten gäller utöver denna kungörelse 11--14 §§ (1961:656) om undanförsel och förstöring i tillämpliga delar.

10 §  Vid ny-, om- eller tillbyggnad i fred av väg gäller särskilda bestämmelser om samråd angående anordningar för genomförande av förstöring.

11 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

[S2]vägverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap i fråga om undanförsel,

[S3]överbefälhavaren i samråd med vägverket i fråga om förstöring av väg,

[S4]vägverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen i fråga om förstöring av anläggning som anges i 1 § första stycket b.Förordning (1991:1210).

Ändringar

Kungörelse (1970:648) om undanförsel och förstöring av väganläggning

Förordning (1991:1210) om ändring i kungörelsen (1970:648) om undanförsel och förstöring av väganläggning

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1991-09-01

Ändring, SFS 1993:243

  Omfattning
  upph.