Upphävd författning

Kungörelse (1970:649) om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Ändring införd
SFS 1970:649
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med sjöfartsanläggning förstås i denna kungörelse

 1. hamn med tillhörande hamnbassäng, hamninlopp, vågbrytare och pir samt kaj och färjeläge med lossnings- och lastningsanordning,
 2. kanal med tillhörande anläggning, med undantag av anläggning som tillhör Trollhätte kanalverk,
 3. sjösäkerhetsanordning såsom fyr, fyrskepp, båk, stångmärke, tavla, kummel, landfast radarreflektor, boj och prick,
 4. teleanläggning för drift av anläggning som anges i a--c.

Planläggning av undanförsel och förstöring

2 §  Sjöfartsverket fastställer i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap vilka sjöfartsanläggningar som skall planläggas för undanförsel.

[S2]Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar sjöfartsverket. Förordning (1991:1211).

3 §  Överbefälhavaren fastställer i samråd med sjöfartsverket och överstyrelsen för ekonomiskt försvar vilka sjöfartsanläggningar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas.

[S2]Ansvaret för planläggning av förstöring av sjöfartsanläggning åvilar överbefälhavaren.

4 §  Om planläggning av undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1211).

Undanförsel

5 §  Beslut om undanförsel av sjöfartsanläggning samt föreskrifter enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av sjöfartsverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

[S2]När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer.

[S3]Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1211).

6 §  Sjöfartsverket skall, i den utsträckning förhållandena påkallar, verka för att sjöfartsanläggning som ej tillhör staten frivilligt flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till undanförselplanläggningen.

7 §  Har enligt överenskommelse med sjöfartsverket sjöfartsanläggning som ej tillhör staten frivilligt omplacerats och meddelas senare beslut om undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren eller innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett enligt meddelat beslut.

Förstöring

8 §  Beslut om förstöring av sjöfartsanläggning meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av överbefälhavaren i samråd med sjöfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap.

[S2]Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöringen.

[S3]Kan förordnande av regeringen ej erhållas, får överbefälhavaren eller annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av sjöfartsanläggning. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter samråd med sjöfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap.

[S4]Ansvaret för genomförandet av beslutad förstöring åvilar beslutsmyndigheten.

[S5]Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i tredje stycket skall även sjöfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap underrättas. Förordning (1991:1211).

Särskilda bestämmelser

9 §  I fråga om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning som ej tillhör staten gäller utöver denna kungörelse 11 -- 14 §§ kungörelsen (1961:656) om undanförsel och förstöring i tillämpliga delar.

10 §  Vid ny-, om- eller tillbyggnad i fred av anläggning som anges i 1 §a och b gäller särskilda bestämmelser om samråd angående anordningar för genomförande av förstöring.

11 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

[S2]sjöfartsverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap i fråga om undanförsel,

[S3]överbefälhavaren i samråd med sjöfartsverket i fråga om förstöring. Förordning (1991:1211).

Ändringar

Kungörelse (1970:649) om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning

Förordning (1991:1211) om ändring i kungörelsen (1970:649) om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1991-09-01

Ändring, SFS 1993:243

  Omfattning
  upph.