Upphävd författning

Lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade

Departement
Finansdepartementet KL
Utfärdad
1970-12-04
Ändring införd
SFS 1970:663 i lydelse enligt SFS 2007:399
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kommun får driva affärsverksamhet i syfte att bereda arbetsanställning åt handikappade, i den mån handikappade inom kommunen icke i tillräcklig omfattning kan beredas lämpliga anställningar på annat sätt samt under förutsättning att
  1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning av handikappade,
  2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller, efter dennas medgivande, av kommunens socialvårdsorgan. Lag (2007:399).

Ändringar

Lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade

Förarbeten
Prop. 1970:153

Lag (2007:399) om ändring i lagen (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.