Upphävd författning

Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
SFS 1970:664
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Södertälje kanal omfattar farleden genom Södertälje mellan Saltsjön och Mälaren från en linje i höjd med yttersta delen av piren vid kanalmynningen i Igelstaviken till en linje dragen norr om Linasundet som en förlängning av förutvarande gränslinjen mellan Södertälje stad och Västertälje socken norr om Ragnhildsborg.

2 §  Kanalen förvaltas av Mälarens trafikområde, som såvitt avser denna förvaltning är ett regionalt organ inom sjöfartsverket. Kontoret för Mälarens trafikområde är beläget i Södertälje. Förordning (1983:813).

Trafikbestämmelser

3 §  Kanalen hålles öppen för trafik hela dygnet, om ej hinder föreligger på grund av is, reparation, byggnadsarbete eller liknande.

[S2]Om öppning av bro över kanalen meddelar länsstyrelsen föreskrifter.

4 §  Fartygs fart skall anpassas så, att fara eller onödigt hinder ej uppkommer för trafiken och att skada ej vållas.

[S2]Kanaltjänstemans anvisningar för trafiken skall följas.

5 §  I fråga om fartyg med större djupgående än 3 meter skall djupgåendet visas tydligt och riktigt genom åmning eller på annat sätt.

6 §  På begäran av kanaltjänsteman är befälhavaren skyldig att visa upp fartygets mätbrev samt handlingar av vilka lastens art och mängd framgår.

7 §  Om det behövs med hänsyn till trafikområdets övervakande eller kontrollerande uppgifter, får kanaltjänsteman eller annan personal vid sjöfartsverket utan avgift på eget ansvar gå ombord på och följa med fartyg på kanalen. Befälhavaren är dock ej skyldig att ta ombord personalen i den mån detta medför fara för fartyget eller strider mot en föreskrift om högsta antal personer som fartyget får medföra. Förordning (1983:813).

8 §  Om en sjöolycka inträffat, som medfört att en fyr, ett sjömärke eller någon annan säkerhetsanordning i kanalen eller någon av kanalens övriga anläggningar skadats eller rubbats, skall uppgifter enligt 328 § sjölagen (1891:35 s. 1) lämnas till kanaltjänsteman. Förordning (1986:303).

9 §  Föreligger särskild risk för hinder i trafiken eller för skada på kanalens anläggningar på grund av att

[S2]fartyg eller släp är olämpligt lastat eller barlastat eller i bristfälligt skick eller illa utrustat, otillräckligt bemannat eller svårmanövrerat,

[S3]kanaltjänstemans anvisningar för trafiken ej följes, eller

[S4]någon, som på fartyg fullgör uppgift av väsentlig betydelse för fartygets framförande genom kanalen, befinner sig i sådant tillstånd att han kan väntas icke iakttaga gott sjömanskap, får kanaltjänsteman besluta, att fartyget ej får gå in i kanalen och ligga kvar på anvisad plats.

[S5]Kanaltjänstemannen skall omedelbart till kanalinspektorn anmäla beslut att fartyg skall avvisas eller avbryta sin färd. Kanalinspektoren eller tjänsteman som han bestämmer avgör under vilka villkor fartyget får fortsätta färden och låter underrätta befälhavaren om det.

[S6]Om fartyget ej bör tillåtas fortsätta färden och skälet är sådant som anges i 11 kap. 1 § första stycket fartygssäkerhetslagen (1988:49), skall beslutet genast underställas direktören för sjöfartsinspektionen. Förordning (1988:602).

10 §  Fartyg får ej utan tillstånd av trafikområdeschefen läggas upp i kanalen. Den som utan sådant tillstånd lägger upp ett fartyg är skyldig att omedelbart efter tillsägelse flytta fartyget. Gör han ej det, får trafikområdeschefen låta flytta fartyget på bekostnad av ägaren, redaren eller någon annan som hade ansvaret för att fartyget blev upplagt. Förordning (1983:813).

11 §  Sjunker eller grundstöter ett fartyg eller föreligger risk för att fartyg kommer att sjunka i kanalen, är befälhavaren skyldig att omedelbart anmäla det för en kanaltjänsteman och att snarast låta skaffa bort fartyget från kanalen. Skaffas ej fartyget bort, får trafikområdeschefen låta skaffa bort det på bekostnad av ägaren, redaren eller någon annan som hade ansvaret för att fartyget fördes in i kanalen.

[S2]Trafikområdet ombesörjer utprickning som behövs på grund av haveri eller annat trafikhinder. Fartygets ägare eller redare eller någon annan som hade ansvaret för att fartyget fördes in i kanalen skall ersätta sjöfartsverket för kostnaderna, om utprickningen orsakas av fel eller försummelse av befälhavaren eller någon av besättningen. Förordning (1983:813).

12 §  Kan hinder för trafiken eller för något av trafikområdets arbeten befaras uppkomma genom att ett fartyg blir manöverodugligt på grund av att det fastnar i is eller får maskin- eller roderhaveri eller av liknande skäl, är befälhavaren skyldig att låta flytta fartyget. Gör han ej det, får trafikområdeschefen låta flytta fartyget på bekostnad av ägaren, redaren eller någon annan som hade ansvaret för att fartyget fördes in i kanalen. Förordning (1983:813).

13 §  Fartyg eller andra föremål, som utan tillsyn flyter löst i kanalen, får genom trafikområdets försorg tas tillvara på bekostnad av ägaren, redaren eller någon annan som hade ansvaret för att föremålet kom lös. Förordning (1983:813).

Kanalavgift

14 §  För färd på kanalen betalas kanalavgift till sjöfartsverket enligt en taxa som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Kanalavgift påförs av trafikområdeschefen eller av den kanaltjänsteman som trafikområdeschefen bestämmer.

[S3]För erläggande av kanalavgift är fartygets ägare och redare ansvariga. Förordning (1983:813).

15 §  Har kanalavgift erlagts med för högt belopp, skall sjöfartsverket återbetala överskjutande belopp, om ansökan görs inom sex månader från den dag då avgiften erlades.

[S2]Har kanalavgift ej erlagts eller erlagts med för lågt belopp, får sjöfartsverket kräva det felande beloppet inom sex månader från den dag då avgiften erlades eller senast skulle ha erlagts. Har det förhållandet att avgift ej erlagts eller erlagts med för lågt belopp föranletts av brottsligt förfarande hos den som lämnat uppgifter för avgiftsbeslutet, gäller ej tidsbegränsningen. Förordning (1983:813).

Särskild avgift

16 §  Särskild avgift, högst 500 kronor, skall erläggas av den som

 1. bryter mot 4--6, 8 eller 10 § eller 11 § första stycket,
 2. i strid mot 7 § vägrar någon tillträde till fartyg,
 3. bryter mot beslut som meddelats med stöd av 9 § första eller andra stycket eller 20 §,
 4. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 28 §.

17 §  Särskild avgift påförs av trafikområdeschefen.

[S2]För erläggande av särskild avgift, som påföres befälhavare, är även fartygets ägare och redare ansvariga.

[S3]Dömes någon för gärning som avses i beslut om särskild avgift, förfaller beslutet. Har särskild avgift i sådant fall erlagts, skall den återbetalas.

[S4]Särskild avgift tillfaller sjöfartsverket. Förordning (1983:813).

18 §  Närmare föreskrifter om den särskilda avgiftens storlek i olika fall och om förfarandet i fråga om den särskilda avgiften meddelas av sjöfartsverket.

Skada på kanalens anläggningar

19 §  Om befälhavaren eller någon av besättningen vållar skada på någon av kanalens anläggningar, skall fartygets ägare eller redare efter uppmaning omedelbart ersätta sjöfartsverket för skadan.

[S2]Kan skadans omfattning eller kostnaden för dess avhjälpande ej genast bestämmas, skall ägaren eller redaren till sjöfartsverket lämna ett av verket uppskattat ersättningsbelopp eller ställa säkerhet som trafikområdeschefen godkänner.

[S3]När skadan blivit avhjälpt, skall sjöfartsverket underrätta ägaren eller redaren om kostnadernas storlek. Har ett ersättningsbelopp som avses i andra stycket lämnats och överstiger beloppet kostnaderna, skall verket utan dröjsmål återställa överskjutande belopp. Understiger ersättningsbeloppet kostnaderna, är ägaren eller redaren skyldig att genast betala skillnaden till verket. Har verket ej lämnat uppgift om kostnaderna inom två år efter det att skadan inträffade, skall verket återställa ersättningen eller säkerheten.

[S4]Säkerhet enligt andra stycket skall ställas även om frågan om skadestånd är tvistig. Säkerheten skall dock genast återlämnas, om ej sjöfartsverket inom ett år från skadans uppkomst har väckt talan mot ägaren eller redaren. Förordning (1983:813).

Rätt att hålla kvar fartyg m. m.

20 §  Om en befälhavare, ägare eller redare vägrar att erlägga kanalavgift, särskild avgift eller ersättningsbelopp eller att ställa nöjaktig säkerhet för avgift eller ersättningsbelopp, kan trafikområdeschefen besluta att fartyget skall hållas kvar till dess betalning har erlagts eller säkerhet har lämnats.

[S2]Har avgift eller ersättningsbelopp för tidigare resa ej erlagts eller säkerhet ej ställts, får trafikområdeschefen vägra fartyget rätt att gå genom kanalen. Förordning (1983:813).

21 §  Om en befälhavare, ägare eller redare har undandragit sig att betala föreskriven kanalavgift eller särskild avgift eller att erlägga ersättningsbelopp eller ställa säkerhet och är fartyget destinerat till utrikes ort, får trafikområdeschefen anmäla förhållandet till tullverket. Efter sådan anmälan får tullverket ej lämna ut tullpass till fartyget förrän befälhavaren styrkt eller trafikområdeschefen meddelat att befälhavaren fullgjort sin betalningsskyldighet eller att han ställt den säkerhet som trafikområdeschefen godkänt. Förordning (1983:813).

Besvär m. m.

22 §  Beslut som skall underställas enligt 9 § tredje stycket får inte överklagas.

[S2]Andra beslut av kanaltjänsteman överklagas genom besvär hos sjöfartsverket. Förordning (1983:813).

23 §  Beslut av sjöfartsverket i ärende som avser kanalavgift, särskild avgift, ersättningsbelopp eller säkerhet får inte överklagas.

[S2]Andra beslut av sjöfartsverket i ärenden som avses i denna kungörelse får överklagas hos regeringen.

[S3]Om överklagande av beslut efter underställning enligt 9 § tredje stycket föreskrivs i 13 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (1988:49). Förordning (1988:602).

24 §  Beslut av länsstyrelse i ärende som avses i 3 § andra stycket eller av myndighet i ärende som avses i 14 § första stycket överklagas genom besvär hos regeringen. Förordning (1983:813).

25 §  Om ej annat föreskrives i beslut enligt denna kungörelse, skall beslutet utan hinder av anförda besvär lända till efterrättelse till dess besvärsmyndigheten förordnar annat.

26 §  Mål om kanalavgift, särskild avgift, ersättning enligt 10--13 §§, skadeersättning eller säkerhet får upptagas av tingsrätt, som är behörig domstol enligt 10 kap.rättegångsbalken eller 336 och 337 §§sjölagen (1891:35 s. 1). Förordning (1983:813).

Övriga bestämmelser

27 §  Sjöfartsverket får förordna någon annan att vid trafikområdeschefens frånvaro fullgöra de uppgifter som åligger honom enligt denna kungörelse. Förordning (1983:813).

28 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av kungörelsen och för kanaltrafiken meddelas av sjöfartsverket. Verket skall därvid beakta de befogenheter som inom Södertälje hamnområde tillkommer hamnmyndigheten.

29 §  Denna kungörelse, taxa för kanalavgift samt sjöfartsverkets och länsstyrelsens föreskrifter för kanalen skall anslås och mot avgift tillhandahållas på trafikområdets kontor.

[S2]Beslut om vilka tider kanalen inte hålls öppen för trafik skall anslås och hållas tillgängligt samt intagas i publikationen Underrättelser för sjöfarande. Förordning (1983:813).

Ändringar

Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal

Förordning (1978:351) om ändring i kungörelsen (1970:664) om trafik på Södertälje kanal

  Omfattning
  ändr. 2, 14, 23, 24 §§

Förordning (1983:813) om ändring i kungörelsen (1970:664) om trafik på Södertälje kanal

  Omfattning
  ändr. 2, 7-15, 17, 19-24, 26, 27, 29 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-11-01

Förordning (1986:303) om ändring i kungörelsen (1970:664) om trafik på Södertälje kanal

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:602) om ändring i kungörelsen (1970:664) om trafik på Södertälje kanal

  Omfattning
  ändr. 9, 23 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1993:1333) om upphävande av vissa författningar om trafik på kanaler

  Omfattning
  upph.