Upphävd författning

Kungörelse (1970:665) om trafik på Trollhätte kanal

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
SFS 1970:665
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Trollhätte kanal omfattar farleden mellan Vänern och Göteborg från en öst-västlig linje 800 meter norr om Vänersborgs yttre vågbrytare till Göteborgs hamns norra gräns vid Lärje. Till kanalen hör även farleden från fyren Bommen till Vargön.

2 §  Kanalen förvaltas av Trollhätte kanalverk (kanalverket). Kanalverkets kontor är beläget i Trollhättan.

[S2]Hos kanalverket finns en generaldirektör och andra kanaltjänstemän samt annan personal. Förordning (1991:2016).

Trafikbestämmelser

3 §  Kanalen hålles öppen för trafik hela dygnet, om ej hinder föreligger på grund av is, reparation, byggnadsarbete eller liknande.

[S2]Om öppning av bro över kanalen meddelar länsstyrelsen föreskrifter. Är bro belägen i flera län, meddelar länsstyrelserna föreskrifter i samråd.

4 §  Fartygs fart skall anpassas så, att fara eller onödigt hinder ej uppkommer för trafiken och att skada ej vållas.

[S2]Kanaltjänstemans anvisningar för trafiken skall följas.

5 §  I fråga om fartyg med större djupgående än 3 meter skall djupgåendet visas tydligt och riktigt genom åmning eller på annat sätt.

6 §  På begäran av kanaltjänsteman är befälhavaren skyldig att visa upp fartygets mätbrev samt handlingar av vilka lastens art och mängd framgår.

7 §  Om det är påkallat med hänsyn till kanalverkets övervakande eller kontrollerande uppgifter, får personal tillhörande kanalverket utan avgift på eget ansvar gå ombord på och följa med fartyg på kanalen. Befälhavaren är dock ej skyldig att ta ombord personalen i den mån detta medför fara för fartyget eller strider mot föreskrift om högsta antal personer som fartyget får medföra. Förordning (1991:2016).

8 §  Om sjöolycka inträffat varigenom fyr, sjömärke eller annan säkerhetsanordning i kanalen eller någon av kanalverkets övriga anläggningar skadats eller rubbats, skall uppgift enligt 4 § andra stycket sjötrafikförordningen (1962:150) lämnas till kanaltjänsteman.

9 §  Föreligger särskild risk för hinder i trafiken eller för skada på kanalens anläggningar på grund av att

[S2]fartyg eller släp är olämpligt lastat eller barlastat eller i bristfälligt skick eller illa utrustat, otillräckligt bemannat eller svårmanövrerat,

[S3]kanaltjänstemans anvisningar för trafiken ej följes, eller

[S4]någon, som på fartyg fullgör uppgift av väsentlig betydelse för fartygets framförande genom kanalen, befinner sig i sådant tillstånd att han kan väntas icke iakttaga gott sjömansskap,

[S5]får kanaltjänsteman besluta, att fartyget ej får gå in i kanalen eller att det skall avbryta färden i kanalen och ligga kvar på anvisad plats.

[S6]Kanaltjänstemannen skall omedelbart till generaldirektören anmäla beslut att fartyg skall avvisas eller avbryta sin färd. Kanaldirektören eller tjänsteman som han bestämmer avgör under vilka villkor fartyget får fortsätta färden och låter underrätta befälhavaren om det.

[S7]Om fartyget ej bör tillåtas fortsätta färden och skälet är sådant som anges även i 11 kap. 1 § första stycket fartygssäkehetslagen (1988: 49), skall beslutet genast underställas enligt 13 kap. 2 § första stycket nämnda lag. Förordning (1991:2016).

10 §  Fartyg får ej utan tillstånd av generaldirektören läggas upp i kanalen. Den som utan sådant tillstånd lägger upp fartyg är skyldig att omedelbart efter tillsägelse flytta fartyget. Gör han ej det, får generaldirektören låta flytta fartyget på bekostnad av ägaren, redaren eller annan som hade ansvaret för att fartyget blev upplagt. Förordning (1991:2016).

11 §  Sjunker eller grundstöter fartyg eller föreligger risk för att fartyg kommer att sjunka i kanalen är befälhavaren skyldig att omedelbart anmäla det för kanaltjänsteman och att snarast låta skaffa bort fartyget från kanalen. Skaffas ej fartyget bort, får generaldirektören låta skaffa bort det på bekostnad av ägaren, redaren eller annan som hade ansvaret för att fartyget fördes in i kanalen.

[S2]Kanalverket ombesörjer utprickning som behövs på grund av haveri eller annat trafikhinder. Fartygets ägare eller redare eller annan som hade ansvaret för att fartyget fördes in i kanalen skall ersätta kanalverket för kostnaderna, om utprickningen föranledes av fel eller försummelse av befälhavaren eller någon av besättningen. Förordning (1991:2016).

12 §  Kan hinder för trafiken eller för något kanalverkets arbete befaras uppkomma genom att fartyg blir manöverodugligt på grund av att det fastnar i is eller får maskin- eller roderhaveri eller av liknande skäl, är befälhavaren skyldig att låta flytta fartyget. Gör han ej det, får generaldirektören låta flytta fartyget på bekostnad av ägaren, redaren eller annan som hade ansvaret för att fartyget fördes in i kanalen. Förordning (1991:2016).

13 §  Fartyg eller annat, som utan tillsyn flyter löst i kanalen, får genom kanalverkets försorg tillvaratagas på bekostnad av ägaren, redaren eller annan som hade ansvaret för att föremålet kom lös.

14 §  Trafik med linfärja över farleden får ej förekomma utan tillstånd av vattendomstol.

Kanalavgift

15 §  För färd på kanalen utgår kanalavgift till kanalverket enligt taxa, som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Kanalavgift påföres av generaldirektören eller av kanaltjänsteman som kanaldirektören bestämmer.

[S3]För erläggande av kanalavgift är fartygets ägare och redare ansvariga. Förordning (1991:2016).

16 §  Har kanalavgift erlagts med för högt belopp, skall kanalverket återbetala överskjutande belopp, om ansökan därom göres inom sex månader från den dag, då avgiften erlades.

[S2]Har kanalavgift ej erlagts eller erlagts med för lågt belopp, får kanalverket kräva det felande beloppet inom sex månader från den dag, då avgiften erlades eller senast skulle ha erlagts. Har det förhållandet att avgift ej erlagts eller erlagts med för lågt belopp föranletts av brottsligt förfarande hos den som lämnat uppgifter för avgiftsbeslutet, gäller ej tidsbegränsningen.

Särskild avgift

17 §  Särskild avgift, högst 500 kronor, skall erläggas av den som

 1. bryter mot 4--6, 8 eller 10 § eller 11 § första stycket,
 2. i strid mot 7 § vägrar någon tillträde till fartyg,
 3. bryter mot beslut som meddelats med stöd av 9 § första eller andra stycket eller 21 §,
 4. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 29 §.

18 §  Särskild avgift påföres av generaldirektören.

[S2]För erläggande av särskild avgift, som påföres befälhavare, är även fartygets ägare och redare ansvariga.

[S3]Dömes någon för gärning som avses i beslut om särskild avgift, förfaller beslutet. Har särskild avgift i sådant fall erlagts, skall den återbetalas.

[S4]Särskild avgift tillfaller kanalverket. Förordning (1991:2016).

19 §  Närmare föreskrifter om den särskilda avgiftens storlek i olika fall och om förfarandet i fråga om den särskilda avgiften meddelas av kanalverket efter samråd med sjöfartsverket. Förordning (1991:2016).

Skada på kanalens anläggningar

20 §  Om befälhavaren eller någon av besättningen vållar skada på någon av kanalens anläggningar, skall fartygets ägare eller redare efter uppmaning omedelbart ersätta kanalverket för skadan.

[S2]Kan skadans omfattning eller kostnaden för dess avhjälpande ej genast bestämmas, skall ägaren eller redaren till kanalverket lämna ett av verket uppskattat ersättningsbelopp eller ställa säkerhet som generaldirektören godkänner.

[S3]När skadan blivit avhjälpt, skall kanalverket underrätta ägaren eller redaren om kostnadernas storlek. Har ersättningsbelopp som avses i andra stycket lämnats och överstiger beloppet kostnaderna, skall verket utan dröjsmål återställa överskjutande belopp. Understiger ersättningsbeloppet kostnaderna, är ägaren eller redaren skyldig att genast betala skillnaden till verket. Har verket ej lämnat uppgift om kostnaderna inom två år efter det att skadan inträffade, skall verket återställa lämnad ersättning och säkerhet.

[S4]Säkerhet som avses i andra stycket skall ställas även om frågan om skadestånd är tvistig. Säkerheten skall dock genast återlämnas, om ej kanalverket inom ett år från skadans uppkomst har väckt talan mot ägaren eller redaren. Förordning (1991:2016).

Rätt att hålla kvar fartyg m.m.

21 §  Vägrar befälhavare, ägare eller redare att erlägga kanalavgift, särskild avgift eller ersättningsbelopp eller att ställa nöjaktig säkerhet för avgift eller ersättningsbelopp, kan generaldirektören besluta att fartyget skall hållas kvar till dess betalning har erlagts eller säkerhet har lämnats.

[S2]Har för tidigare resa avgift eller ersättningsbelopp ej erlagts eller säkerhet ej ställts, får generaldirektören vägra fartyget rätt att gå genom kanalen. Förordning (1991:2016).

22 §  Har befälhavare, ägare eller redare undandragit sig att betala föreskriven kanalavgift eller särskild avgift eller att erlägga ersättningsbelopp eller ställa säkerhet och är fartyget destinerat till utrikes ort, kan kanalverket anmäla förhållandet till tullverket. Efter sådan anmälan får tullverket ej lämna ut tullpass till fartyget förrän befälhavaren styrkt eller kanalverket meddelat, att han fullgjort sin betalningsskyldighet eller att han ställt säkerhet som kanalverket godkänt.

Besvär m.m.

23 §  Talan får ej föras mot beslut som skall underställas enligt 9 § tredje stycket.

[S2]Talan mot annat beslut av kanaltjänsteman föres genom besvär hos kanalverket. Förordning (1991:2016).

24 §  Beslut av kanalverket i ärende som avser kanalavgift, särskild avgift, ersättningsbelopp eller säkerhet får inte överklagas.

[S2]Annat beslut av kanalverket i ärende som avses i denna kungörelse får överklagas hos regeringen. Förordning (1991:2016).

25 §  Beslut av länsstyrelse i ärende som avses i 3 § andra stycket eller av myndighet i ärende som avses i 15 § första stycket får överklagas hos regeringen.

[S2]Om överklagande av beslut efter underställning enligt 9 § tredje stycket föreskrivs i 13 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (1988:49). Förordning (1988:603).

26 §  Om ej annat föreskrives i beslut enligt denna kungörelse, skall beslutet utan hinder av anförda besvär lända till efterrättelse till dess besvärsmyndigheten förordnar annat.

27 §  Mål om kanalafgift, särskild avgift, ersättning enligt 10--13 §§, skadeersättning eller säkerhet får upptagas av tingsrätt, som är behörig domstol enligt 10 kap.rättegångsbalken eller 336 och 337 §§sjölagen (1891:35 s.1).

[S2]Kanalverket företräder staten i mål som avses i första stycket. Förordning (1991:2016).

Övriga bestämmelser

28 §  Generaldirektörens ställföreträdare skall vid generaldirektörens frånvaro fullgöra de uppgifter som åligger generaldirektören enligt denna kungörelse. Förordning (1991:2016).

29 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av kungörelsen och för kanaltrafiken meddelas av kanalverket. Sjöfartsverkets yttrande skall därvid inhämtas i fråga om föreskrift som ej är av endast tillfällig art. Förordning (1991:2016)

30 §  Denna kungörelse, taxa för kanalavgift, föreskrifter om lotsningen på kanalen samt kanalverkets och länsstyrelses föreskrifter för kanalen skall anslås och mot avgift tillhandahållas på kanalkontoret, vid Vänersborgs och Ströms kanalstationer och hos tulldirektionen i Göteborg.

[S2]Beslut om vilka tider kanalen ej hålles öppen för trafik skall anslås och hållas tillgängligt samt intagas i publikationen Underrättelser för sjöfarande. Förordning (1991:2016).

Ändringar

Kungörelse (1970:665) om trafik på Trollhätte kanal

Förordning (1988:603) om ändring i kungörelsen (1970:665) om trafik på Trollhätte kanal

  Omfattning
  ändr. 9, 15, 24, 25 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:2016) om ändring i kungörelsen (1970:665) om trafik på Trollhätte kanal

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1993:1333

  Omfattning
  upph.