Upphävd författning

Kungörelse (1970:69) om offentligt ombud hos landshypoteksförening

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1970-03-06
Ändring införd
SFS 1970:69
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som enligt 49 § första stycket lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar förordnats som ombud (offentligt ombud) skall vid fullgörandet av sitt uppdrag iakttaga bestämmelserna i denna instruktion.

2 §  Ombudet skall granska den rapport över utlåningen som föreningen enligt föreskrift i föreningens reglemente skall avge till banken. Därvid skall ombudet i fråga om inteckningslån särskilt kontrollera att

 1. låntagaren styrkt sin rätt att belåna egendomen,
 2. det fastställda belåningsvärdet ej överstiger det värde som åsatts egendomen vid den särskilda värderingen,
 3. lånebeloppet ligger inom föreskriven belåningsgräns,
 4. för lånet ställts inteckningssäkerhet till ett belopp som svarar mot minst lånebeloppet och med föreskriven förmånsrätt,
 5. föreningens innehav av inteckningshandling antecknats hos inskrivningsdomare.

[S2]I fråga om statligt garantilån skall ombudet kontrollera att lånevillkor och den säkerhet som ställts för lånet stämmer överens med de bestämmelser som gäller enligt garantihandlingen.

[S3]Ombudet skall på rapporten intyga att föreskriven säkerhet ställts för lånen och att säkerhetshandlingarna lagts in i föreningens förvaringsrum för lånehandlingar.

3 §  När lån slutbetalas eller annan åtgärd vidtages som fordrar att säkerhetshandling är tillgänglig, skall ombudet lämna ut handlingen till behörig tjänsteman hos föreningen mot kvitto.

Ombudet skall föra förteckning över handlingar som lämnats ut enligt formulär som fastställes av banken. Förteckningen skall jämte kvitton på utlämnade handlingar förvaras tillsammans med säkerhetshandlingarna.

[S2]När handling återlämnas, skall ombudet kontrollera att obehörig åtgärd icke vidtagits med denna.

4 §  Finner ombudet anledning till anmärkning vid granskning, skall ombudet anmäla detta hos föreningens styrelse. Detsamma gäller om dröjsmål föreligger med återställande av utlämnad handling. Lämnas anmärkningen obeaktad, skall ombudet anmäla förhållandet hos banken.

5 §  Ombudet skall lämna banken de upplysningar som banken begär om handlingar som ligger under ombudets vård. När handlingarna skall företes vid revision i föreningen, skall ombudet vara närvarande.

Ändringar

Instruktion (1970:69) för offentligt ombud hos landshypoteksförening

Förordning (1994:1052) om upphävande av instruktionen (1970:69) för offentligt ombud hos landshypoteksförening

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:446, Prop. 1993/94:216, Bet. 1993/94:NU27
  Omfattning
  upph.