Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1970-04-03
Ändring införd
SFS 1970:86
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Lönad konsul, som är anställd i främmande stats tjänst här i riket och som icke är svensk medborgare, är ej skyldig att avlägga vittnesmål.

2 §  Vittnesförhör som hålles med konsul som avses i 1 § får äga rum i hans bostad eller i konsulatets lokaler.

[S2]Skriftlig vittnesberättelse av sådan konsul får åberopas.

3 §  Den som är anställd vid lönat konsulat här i riket får vid vittnesförhör vägra att yttra sig angående omständighet som har samband med hans tjänsteutövning. Han är ej heller skyldig att för rätten förete skriftlig handling som har sådant samband.

[S2]Första stycket äger motsvarande tillämpning beträffande olönad konsul.

4 §  Innehåller avtal, som Sverige ingått med främmande stat, i fråga om vittnesmål av den som är anställd vid konsulat här i riket eller av sådan medlem av hans familj som bor hos honom bestämmelser om mer vittgående förmåner än som anges i 1 -- 3 §§, gäller avtalets bestämmelser.

Ändringar

Lag (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m.