Lag (1970:996) om förvärv i vissa fall av del av fastighet

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
SFS 1970:996
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Har vid skifte av bolags, förenings eller liknande sammanslutnings tillgångar fastighet delats så, att två eller flera fått skilda andelar utan att villkor om utbrytning uppställts i den över skiftet upprättade handlingen, innehar andelsägarna fastigheten under samäganderätt.

[S2]Om i annat fall än i första stycket anges skiftet innebär att del av fastighet kommer i särskild ägares hand, är skiftet ogiltigt i den delen.

2 §  Bestämmelserna i 1 § äger motsvarande tillämpning i fråga om tillskott till bolag eller förening.

[S2]Övergångsbestämmelser 1970:996

[S3]Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

[S4]Har skifte eller tillskott, som innebär att del av fastighet kommit i särskild ägares hand, skett före ikraftträdandet, äger i fråga om giltigheten härav äldre bestämmelser fortfarande tillämpning.

Ändringar

Lag (1970:996) om förvärv i vissa fall av del av fastighet