Förordning (1971:1152) om allmänna jordbruksarrenden

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1152 i lydelse enligt SFS 1999:1391
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning tillämpas när statliga myndigheter upplåter jordbruksarrende och arrendet omfattar bostad för arrendatorn.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får arrendeavtalet ges annat innehåll än som följer av denna förordning. Förordning (1999:1391).

2 §  Arrendetiden skall utgöra tio år.

[S2]Tid för förlängning av arrendeavtal enligt 9 kap. 3 § andra stycket jordabalken bestämmes till tio år.

3 §  Är arrendetiden längre än fem år, skall arrendeavgiften anknytas till lämpligt index.

[S2]Arrendeavgiften skall betalas senast tre månader före varje arrendeårs utgång.

4 §  Arrendet får omfatta andel i samfällighet som hör till arrendestället endast om denna är av omedelbar betydelse för jordbruket på arrendestället.

5 §  Arrendatorn skall tillförsäkras rätt att till sitt husbehov fiska i vatten som hör till upplåtelsefastigheten.

[S2]Rätten till jakt skall regleras i samband med upplåtelsen.

6 §  Säkerhet för arrendeavtalets fullgörande får motsvara högst två års arrendeavgifter.

Ändringar

Förordning (1971:1152) om allmänna jordbruksarrenden

Förordning (1989:163) om ändring i kungörelsen (1971:1152) om upplåtelse av publika jordbruksarrenden

    Omfattning
    ändr. författningsrubr., 1 §
    Ikraftträder
    1989-07-01

Förordning (1999:1391) om ändring i förordningen (1971:1152) om allmänna jordbruksarrenden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-02-01