Upphävd författning

Kungörelse (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1206 i lydelse enligt SFS 2007:886
Ikraft
1972-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som bedriver eller avser att bedriva byggnadsarbete är skyldig att efter uppmaning lämna Arbetsförmedlingen de uppgifter om arbetet som behövs för tillämpning av lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. Förordning (2007:886).

2 §  Senast inom fyra dagar efter påbörjande av byggnadsarbete, för vilket fordras byggnadstillstånd, ska den som bedriver arbetet anmäla detta till Arbetsförmedlingen i det län där byggnadsplatsen är belägen. I fråga om byggnadsarbete, som någon bedriver för egen räkning, gäller dock anmälningsskyldighet endast om den som bedriver arbetet anlitar en arbetstagare som är stadigvarande anställd hos honom eller henne för byggnadsarbete. Arbetsförmedlingen får medge även andra undantag från anmälningsskyldigheten. Förordning (2007:886).

3 §  Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (2007:886).

Ändringar

Kungörelse (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete

Ikraftträder
1972-01-01

Förordning (2007:886) om ändring i kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2012:420) om upphävande av kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldighet rörande byggnadsarbete

Omfattning
upph.