Upphävd författning

Lag (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1204 i lydelse enligt SFS 2007:400
Ikraft
1972-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen kan förordna, att byggnadsarbete ej får påbörjas utan särskilt tillstånd (byggnadstillstånd), om sådant förordnande behövs med hänsyn till samhällsekonomiska förhållanden eller läget på arbetsmarknaden eller andra väsentliga allmänna intressen. Förordnande får begränsas till att avse viss tid, visst slag av byggnadsarbete eller viss del av landet.

[S2]Regeringen kan vidare i fråga om visst område förordna, att byggnadsarbete ej får påbörjas utan särskilt tillstånd (igångsättningstillstånd), om det visat sig att jämn sysselsättning under olika delar av året icke kan upprätthållas på annat sätt för byggnadsindustrins arbetskraft inom området. Förordnande får begränsas till att avse viss tid eller visst slag av byggnadsarbete. Förordning (1975:736).

2 §  Med byggnadsarbete förstås i denna lag

  1. uppförande av eller schaktning för byggnader av alla slag,
  2. anläggande av väg, järnväg, spårväg eller annan större fast transportanordning eller av bro, hamn, farled, flottled, flygplats, bergrum, kraft-, vatten- eller avloppsledning, gata, park, djurpark, parkeringsplats, idrotts-, motions-, frilufts- eller nöjesplats,
  3. utförande av vattenbyggnads- eller torrläggningsföretag eller annat liknande anläggningsarbete,
  4. om- eller tillbyggnad, reparation eller underhållsarbete på byggnad eller anläggning som avses under 1-3,
  5. rivning av byggnad.

3 §  Fråga om tillstånd prövas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Tillstånd får förenas med villkor i fråga om den arbetsstyrka som skall utföra byggnadsarbetet och om tidpunkten för arbetets påbörjande. Förordning (1975:736).

4 §  Behöver byggnadsarbete utföras utan dröjsmål på grund av att byggnad eller annan egendom skadats eller för att förebygga sådan skada eller av annan liknande anledning, får arbetet utan hinder av vad som föreskrivits med stöd av 1 § eller 3 § andra stycket bedrivas i nödvändig omfattning under högst åtta dagar.

5 §  Bedrives byggnadsarbete utan tillstånd, när sådant fordras enligt denna lag, eller i strid mot villkor som föreskrivits med stöd av 3 § andra stycket kan myndighet som regeringen bestämmer föreskriva förbud vid vite att fortsätta arbetet. Förbud skall hävas, när det ej längre behövs.

[S2]Talan om utgivande av vite får inte väckas utan medgivande av Arbetsförmedlingen. Lag (2007:400).

6 §  Regeringen kan förordna om skyldighet för den som bedriver byggnadsarbete att lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna lag.

[S2]Den som utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag har tillträde till arbetsplats och får där företaga undersökning som föranledes av tillsynen. Förordning (1975:736).

7 § har upphävts genom lag (1980:213).

8 §  Myndighets beslut enligt denna lag länder till efterrättelse utan hinder av förd talan, om ej annat förordnas.

9 §  Till böter dömes den som

  1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet som avses i 6 § eller
  2. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 6 § uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter medgivande av Arbetsförmedlingen. Lag (2007:400).

Ändringar

Lag (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

Ändring, SFS 1975:736

Lag (1980:213) om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

Lag (1984:420) om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

Förarbeten
Prop. 1983/84:142
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1984-07-01

Lag (2007:400) om ändring i lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:179, Prop. 2006/07:89, Bet. 2006/07:AU13
Omfattning
ändr. 5, 9 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2012:412) om upphävande av lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:233, Prop. 2011/12:107, Bet. 2011/12:AU12
Omfattning
upph.