Upphävd författning

Förordning (1971:233) med instruktion för statens väg- och trafikinstitut

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1971-06-04
Ändring införd
SFS 1971:233
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens väg- och trafikinstitut.

Uppgifter

2 §  Institutet svarar för forsknings- och utvecklingsverksamhet som avser vägar, vägtrafik och vägtrafiksäkerhet, i den mån sådana uppgifter inte ankommer på någon annan statlig myndighet.

[S2]Institutet utför också forsknings- och utvecklingsarbete som avser andra transport- och trafikgrenar, om sådant arbete är förenligt med övrig verksamhet vid institutet. Förordning (1983:52).

3 §  Det åligger institutet särskilt att

[S2]bedriva forsknings- och utvecklingsarbete,

[S3]bedriva systematisk informations- och dokumentationsverksamhet som rör forskning och utveckling och därvid sprida kännedom om de resultat som nåtts i institutets verksamhet,

[S4]samverka med universitet och högskolor för att främja undervisningen på de vetenskapliga och tekniska områden som omfattas av institutets verksamhet. Förordning (1983:52).

4 §  Institutet får mot ersättning utföra forsknings- och utvecklingsarbete åt annan.

[S2]Ersättningen utgår enligt de grunder som fastställs av regeringen eller, enligt regeringens bemyndigande, av institutet. Förordning (1983:52).

5 §  Institutet får för forsknings- och undervisningsändamål ställa sina lokaler och sin utrustning till förfogande åt annan mot ersättning enligt de grunder som fastställs av institutet efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1983:52).

6 §  Institutet skall varje år före den 1 oktober till kommunikationsdepartementet lämna en berättelse om verksamheten under det senaste budgetåret. Förordning (1983:52).

Organisation

7 §  Institutet leds av en styrelse som består av sex personer. I styrelsen ingår institutets generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande.

8 §  Generaldirektören är chef för institutet.

[S2]Inom institutet finns fyra avdelningar, en vägavdelning, en trafikant- och fordonsavdelning, en trafikavdelning och en driftavdelning. Varje avdelning förestås av en avdelningschef.

[S3]En av avdelningscheferna är generaldirektörens ställföreträdare.

9 §  Inom institutet finns en ledningsgrupp för planering och ledning av forsknings- och utvecklingsarbete. Ledningsgruppen består av generaldirektören, avdelningscheferna och vid behov annan som kallas särskilt. Till ledningsgruppens förfogande står ett särskilt sekretariat.

[S2]För forsknings- och utvecklingsarbete inrättar institutet vid behov särskilda projektgrupper. Förordning (1983:52).

10 §  Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1983:52).

Ärendenas handläggning

11 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom institutets verksamhetsområde,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om institutets organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förodning (1983:52).

12 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst en av de andra ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst en av de andra ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1070).

13 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. Förordning (1983:52).

14 §  I den mån ärenden som avses i 13 § inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1983:52).

15 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den avdelningschef som generaldirektören bestämmer. Förordning (1983:52).

16 §  I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar. Förordning (1983:52).

17 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 § avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Avdelningschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans avdelning föredras av någon annan. Förordning (1983:52).

18 § har upphävts genom förordning (1986:1070).

19 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. Förordning (1983:52).

20 §  Generaldirektören, avdelningscheferna eller, efter beslut av generaldirektören, andra tjänstemän får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Förordning (1983:52).

Tjänstetillsättning m. m.

21 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av institutet.

[S4]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

[S5]Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år.

[S6]Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. Förordning (1985:302).

[S7]Övriga bestämmelser

[S8]22 § har upphört att gälla genom förordning (1975:1067).

23 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet tillämpas på generaldirektören.

Ändringar

Förordning (1971:233) med instruktion för statens väg- och trafikinstitut

Ändring, SFS 1975:1067

  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 4, 7, 11, 16, 21 §§; omtryck

Förordning (1979:513) om ändring i instruktionen (1971:233) för statens väg- och trafikinstitut

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 7, 11, 12, 21, 23 §§

Förordning (1982:686) om ändring i förordningen (1971:233) med instruktion för statens väg- och trafik- institut

  Omfattning
  ändr. 7-9, 11-17, 19-21, 23 §§

Förordning (1983:52) om ändring i förordningen (1971:233) med instruktion för statens väg- och trafik- institut

  Omfattning
  ändr. 2-6, 9-21 §§, rubr. närmast före 21 §; omtryck
  Ikraftträder
  1983-03-01

Förordning (1985:302) om ändring i förordningen (1971:233) med instruktion för statens väg- och trafik- institut

  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:1070) om ändring i förordningen (1971:233) med instruktion för statens väg- och trafik- institut

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:629

  Omfattning
  upph.