Upphävd författning

Förordning (1971:325) med instruktion för lånenämnden för den mindre skeppsfarten

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1971-06-21
Ändring införd
SFS 1971:325
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 3, tillämpas på lånenämnden för den mindre skeppsfarten.

[S2]Vid tillämpning av verksstadgan förstås med chefen nämndens ordförande.

Uppgifter

2 §  Lånenämnden handlägger ärenden enligt förordningen (1971:324) om lån till den mindre skeppsfarten. Förordning (1980:463).

3 §  Nämnden skall bistå den mindre skeppsfarten med råd. Vid behov skall kurser anordnas. Rådgivningen och kursverksamheten skall avse främst företagsekonomiska frågor och ske i samverkan med statens institut för företagsutveckling och företagarföreningarna.

Organisation

4 §  Nämnden består av åtta ledamöter. Regeringen utser bland dem ordförande och vice ordförande. För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen bestämmer. Förordning (1976:494).

5 §  Hos nämnden finns en sekreterare.

[S2]Hos nämnden är i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

6 §  Ärendena avgörs av nämnden i plenum, som består av nämndens samtliga ledamöter.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:1066).

7 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt ordföranden eller sekreteraren att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

8 §  I ordförandens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på ordförandeposten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:1075).

9 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på sekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden medge att ärende som handlägges enligt 7 § avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende och får uppdraga åt ledamot att föredraga pleniärende.

10 § har upphävts genom förordning (1986:1066).

11 §  Ordföranden eller sekreteraren får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

Tjänstetillsättning

12 §  Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Sekreterare och annan personal antages av nämnden. Förordning (1975:1075).

Ändringar

Förordning (1971:325) med instruktion för lånenämnden för den mindre skeppsfarten

Ändring, SFS 1975:1075

  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8, 12 §§; omtryck

Förordning (1976:494) om ändring i instruktionen (1971:325) för lånenämnden för den mindre skeppsfarten

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1980:463) om ändring i instruktionen (1971:325) för lånenämnden för den mindre skeppsfarten

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1986:1066) om ändring i instruktionen (1971:325) för lånenämnden för den mindre skeppsfarten

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. författningsrubr., 6 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:1225

  Omfattning
  upph.