Upphävd författning

Växtförädlarrättskungörelse (1971:393)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-05-27
Ändring införd
SFS 1971:393 i lydelse enligt SFS 1996:1563
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1982:1072).
2 § har upphävts genom förordning (1982:1072).

Registreringsansökan

3 §  Handling med ansökan om registrering av växtsort skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla, förutom de uppgifter som anges i 7 § växtförädlarrättslagen (1971:392),

 1. sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företrädes av ombud, även ombudets namn, hemvist och adress,
 2. uppgifter om sortens härstamning samt om resultatet av utförda prov med sorten,
 3. om slutligt förslag till sortbenämning inte anges, preliminär benämning på sorten,
 4. uppgift huruvida registrering av sorten sökts i främmande stat samt uppgift om den därvid föreslagna eller godtagna sortbenämningen och vad myndighet i den staten delgivit sökanden rörande prövningen av villkoren för registrering,
 5. uppgift huruvida prioritet enligt 8 § begäres samt var och när den åberopade ansökningen gjordes.

[S2]Vid ansökningshandlingen skall fogas

 1. om sökanden företrädes av ombud, fullmakt för ombudet,
 2. om föreslagen sortbenämning kan förväxlas med sådant varumärke för material av växtsort eller för varor av liknande slag för vilket sökanden åtnjuter skydd, bevis från patent- och registreringsverket att varumärket har avförts ur varumärkesregistret eller, om sådant varumärke icke är registrerat, förklaring av sökanden att han avstår från den rätt enligt varumärkeslagen (1960:644) som kan tillkomma honom för märket.

[S3]Ansökningsavgift skall erläggas samtidigt med att ansökningen göres.

4 §  Ansökan jämte bilagor skall vara avfattade på svenska, danska eller norska språket.

[S2]Växtsortnämnden kan för visst fall bestämma att sådan beskrivning av växtsort som avses i 7 § andra stycket första punkten växtförädlarrättslagen (1971:392) och de uppgifter som avses i 3 § första stycket 2 denna kungörelse skall vara avfattade på svenska.

[S3]Är ingiven handling avfattad på annat språk än som gäller enligt första stycket, kan nämnden förelägga sökanden att inkomma med översättning.

Diarium

5 §  Växtsortnämnden för diarium över inkomna ansökningar om registrering av växtsort.

[S2]I diariet antecknas beträffande varje ansökan

 1. dess ingivningsdag och diarienummer,
 2. det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör,
 3. förslag till slutlig eller preliminär benämning av sorten,
 4. sökandens namn, hemvist och adress,
 5. om sökanden företrädes av ombud, ombudets namn, hemvist och adress,
 6. förädlarens namn och adress,
 7. om prioritet begärts, var åberopad tidigare ansökan ingivits, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,
 8. ingivet växtmaterial och handlingar angående sortens framställning,
 9. i ärendet i övrigt inkomna skrifter och erlagda avgifter,
 10. i ärendet fattade beslut,
 11. uppskov som enligt 11 § meddelats på grund av kollision med äldre ansökan; motsvarande anteckning göres på den äldre ansökningens upplägg.

6 §  På den handling som avser registreringsansökan anger växtsortnämnden ansökningens diarienummer och den dag den inkommit till nämnden.

7 §  Anmäles att växtsort som sökts registrerad övergått till annan, får denne antecknas som sökande i diariet endast om rättsövergången styrkts.

Prioritet

8 §  För att komma i åtnjutande av prioritet enligt 5 § växtförädlar- rättslagen (1971:392) skall sökanden iaktta följande:

 1. Prioritet skall begäras i den ansökan som inges här i riket.
 2. Avskrifter av den tidigare ansökningen med därtill hörande handlingar skall inges till växtsortnämnden inom tre månader från ingivandet av ansökningen här i riket. Avskrifterna skall vara bestyrkta av den myndighet som mottog den första ansökningen.
 3. De ytterligare handlingar och det material som behövs för prövningen av prioritetsfrågan skall inges inom fyra år från utgången av prioritetstiden. Har den tidigare ansökningen avslagits eller återkallats, får växtsortnämnden dock bestämma annan frist inom vilken sistnämnda handlingar och material skall inges. Förordning (1982:1072).

Handläggning

9 §  Vid prövning av ansökan om registrering skall växtsortnämnden beakta allt, varom nämnden har kännedom.

10 §  Växtsortnämnden får uppdraga åt sakkunnig att verkställa särskild utredning i ärende om registrering.

10 a §  I den mån avtal härom har ingåtts mellan växtsortnämnden och registreringsmyndighet i annan stat får prov med material av växtsort, för vilken registrering av växtförädlarrätt söks för Sverige, äga rum hos myndighet eller institution i annan stat. Förordning (1978:475).

11 §  Vid kollision med äldre ansökan om registrering av växtsort får växtsortnämnden uppskjuta behandlingen av den yngre ansökningen till dess den äldre ansökningen avgöres.

12 §  Den som här i riket söker registrering av växtsort, för vilken han tidigare sökt registrering i annan stat, är skyldig att redovisa vad myndighet i denna stat delgivit honom rörande prövningen av villkoren för registrering.

13 §  Sortbenämning som registrerats eller sökts registrerad i konventionsstat skall utan hinder av 8 § första och andra styckena växtförädlarrättslagen (1971:392) registreras i Sverige, om icke synnerliga skäl är däremot.

14 §  Kungörelse om registreringsansökan enligt 15 § första stycket växtförädlarrättslagen (1971:392) skall innehålla

 1. ansökningens diarienummer,
 2. sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företrädes av ombud, ombudets namn, hemvist och adress,
 3. förädlarens namn och adress,
 4. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör,
 5. föreslagen slutlig eller preliminär sortbenämning,
 6. uppgift om dag då ansökningen gavs in,
 7. uppgift om begärd prioritet, var den tidigare ansökningen givits in, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,
 8. uppgift om dag då invändning senast skall göras.

15 §  Förslag till sortbenämning, vilket kommit in efter det kungörelse enligt 14 § skett, och förslag till ny sortbenämning skall kungöras. Sådan kungörelse skall innehålla

 1. ansökningens diarienummer,
 2. sökandens namn, hemvist och adress,
 3. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör,
 4. föreslagen slutlig eller preliminär sortbenämning samt, i fall då förslaget avser utbyte av sortbenämning, den registrerade sortbenämningen,
 5. uppgift om dag då förslaget gavs in,
 6. uppgift om dag då invändning senast skall göras.

16 §  Göres invändning mot registreringsansökan eller mot förslag till sortbenämning skall även grunderna för invändningen anges.

17 §  Företrädes invändare av ombud, skall fullmakt för ombudet ges in.

Växtsortregistret m.m.

18 §  Växtsortregistret skall innehålla särskilt upplägg för varje registrerad sort. Uppläggen numreras och ordnas i nummerföljd.

19 §  När beslut om registrering av växtsort vunnit laga kraft, skall sorten tagas in i växtsortregistret så snart ske kan.

20 §  När växtsort tages in i växtsortregistret, tilldelas den ett registernummer.

[S2]Registret skall innehålla

 1. ansökningens diarienummer och växtsortens registernummer,
 2. sortinnehavarens namn, hemvist och adress samt, om sortinnehavaren företrädes av ombud, ombudets namn och adress,
 3. förädlarens namn och adress,
 4. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör,
 5. registrerad sortbenämning,
 6. uppgift om den dag
  1. då registreringsansökningen gavs in,
  2. då förslag till sortbenämning kom in,
  3. då ansökningen kungjordes,
  4. då växtsorten registrerades,
 7. uppgift om prioritet åtnjutits samt om var åberopad tidigare ansökan givits in och dagen för denna ansökan.

[S3]Sortinnehavaren skall tillställas bevis om registreringen.

21 §  Har förklaring avgivits enligt 3 § andra stycket 2 skall växtsortnämnden, sedan beslut om registrering av växtsorten vunnit laga kraft, underrätta patent- och registreringsverket om detta och om den registrerade sortbenämningen.

22 §  Kungörelse enligt 20 § första stycket växtförädlarrättslagen (1971:392) skall innehålla uppgift om växtsortens registreringsdag och registernummer samt ansökningens diarienummer och den dag ansökningen kungjordes.

23 §  Har någon till växtsortnämnden anmält, att han vill väcka talan om hävande av växtsortregistrering, om överföring av registrering eller om meddelande av tvångslicens, antecknas det i växtsortregistret.

[S2]När avskrift av dom eller slutligt beslut sänts till växtsortnämnden enligt 45 § växtförädlarrättslagen (1971:392), antecknas det i registret. När domen eller beslutet vunnit laga kraft, göres sådan anteckning att den huvudsakliga utgången i målet kan utläsas av registret.

24 §  Anteckning enligt 26 § växtförädlarrättslagen (1971:392) skall ange rättsinnehavarens namn, hemvist och adress samt dagen för övergång eller upplåtelse. På begäran skall beträffande licens antecknas huruvida sortinnehavarens rätt att upplåta ytterligare licens begränsats.

[S2]Kan fråga om anteckning ej omedelbart avgöras, skall likväl i växtsortregistret anmärkas att anteckning har begärts.

[S3]Har växtförädlarrätt utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, antecknas det efter anmälan i registret.

[S4]Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret. Förordning (1981:1063).

25 §  Är växtförädlarrätten förfallen enligt 30 § växtförädlarrättslagen (1971:392) skall detta antecknas i växtsortregistret och växtsorten avföras därur.

26 §  Anmäles sortinnehavare enligt 34 § växtförädlarrättslagen (1971:392) att han avstår från växtförädlarrätten och är licens antecknad i registret, skall licenshavaren underrättas och skäligt rådrum beredas honom att tillvarataga sina intressen i ärendet, innan växtsorten avföres ur växtsortregistret.

27 §  Har registrering hävts genom lagakraftvunnen dom skall växtsorten avföras ur växtsortregistret.

[S2]Har växtsort avförts ur växtsortregistret eller registrerad sortbenämning ändrats eller avförts ur registret eller har registrering blivit överförd på annan genom lagakraftvunnen dom, skall växtsortnämnden utfärda kungörelse härom.

28 §  I växtsortregistret skall antecknas när årsavgift enligt 29 § inbetalts.

Avgifter

29 §  Avgifter som avses i växtförädlarrättslagen (1971:392) betalas med följande belopp, nämligen

[S2]Kronor

[S3]ansökningsavgift enligt 7 § femte stycket för sort för vilken Växtsortnämnden föranstaltar om prov enligt 16 § i Sverige 2 000 föranstaltar om prov eller inhämtar resultat från prov i annan stat 2 500

[S4]årsavgift enligt 23 § som betalas senast på förfallodagen 2 000 som betalas senare än på förfallodagen 2 400

anteckningsavgift enligt 26 §200
avgift enligt 51 §300

[S5]För växtsort som vid förfallodagen är skyddad också enligt rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt betalas årsavgift enligt första stycket med halvt belopp.

[S6]Provodlingsavgift enligt 16 § växtförädlarrättslagen fastställs av Statens utsädeskontroll efter samråd med Riksrevisionsverket.

[S7]Om Växtsortnämnden förlägger provodling hos en annan institution eller hos en registreringsmyndighet i en annan stat eller hos en institution eller myndighet som anlitas av en sådan registreringsmyndighet, tillämpas de avgifter nämnden och den provodlande myndigheten eller institutionen kommit överens om.

[S8]I fråga om sort för vilken Växtsortnämnden i stället för att föranstalta om prov enligt 16 § växtförädlarrättslagen föranstaltar om prov eller inhämtar resultat från prov i annan stat skall sökanden ersätta nämnden kostnaderna för beställt provningsresultat. Förordning (1996:1563).

30 §  Avgift, som ej erlagts i rätt tid eller som erlagts med otillräckligt belopp så att betalningen icke kan godtagas, skall återbetalas.

Övriga bestämmelser

31 §  Föreläggande enligt 24 § växtförädlarrättslagen (1971:392) skall innehålla erinran om den i 33 § första stycket samma lag föreskrivna påföljden.

32 §  Kungörelse i växtförädlarrättsärende införes i en av växtsortnämnden utgiven publikation.

33 §  Talan om hävande av registrering som är påkallad från allmän synpunkt föres av allmän åklagare, om ej regeringen för särskilt fall förordnar annan myndighet. Förordning (1976:118).

34 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av växtförädlarrättslagen (1971:392) meddelas av växtsortnämnden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Växtförädlarrättskungörelse (1971:393)

Ändring, SFS 1974:550

  Omfattning
  ändr. 29 §

Förordning (1976:118) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

  Omfattning
  ändr. 29, 33 §§, ikrafttr.best.

Förordning (1977:823) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

  Omfattning
  ändr. bil.

Förordning (1978:475) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

  Omfattning
  ändr. 29 §, bil.; ny 10 a §

Förordning (1980:793) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

  Omfattning
  ändr. 29 §

Förordning (1981:1063) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. Vad som sägs om kvarstad i 24 § i dess nya lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 24 §

Förordning (1981:1085) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

  Omfattning
  ändr. 29 §

Förordning (1982:1072) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

  Omfattning
  upph. 1, 2 §§, bil.; ändr. 8 §

Förordning (1986:211) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
  Av en före den 1 juli 1986 erlagd ansökningsavgift för en sort för vilken växtsortnämnden inte föranstaltat om prov enligt 16 § växtförädlarrättslagen har sökanden rätt att återfå 500 kronor, om ansökan återkallas innan den slutligt prövats och nämnden inte haft utgift till det organ som utfört provet.
  Bilagan har upphävts genom förordning (1982:1072).
  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1239) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1996:719) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1563) om ändring i växtförädlarrättskungörelsen (1971:393)

Omfattning
ändr. 29 §
CELEX-nr
394R2100
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1997:383

  Omfattning
  upph.