Upphävd författning

Bostadsrättskungörelse (1971:486)

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1971-05-14
Ändring införd
SFS 1971:486
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan finns inte med här.

Ekonomisk plan

1 §  Ekonomisk plan för bostadsrättsförening med därtill hörande intyg enligt 3 § och 4 § andra stycketbostadsrättslagen (1971:479) skall innehålla uppgift i de avseenden som framgår av bilaga till denna kungörelse.

[S2]Bostadsstyrelsen lämnar allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer. Förordning (1982:358).

Intygsgivare

2 §  Behörighet att utfärda intyg enligt 4 § andra stycket bostadsrättslagen (1971:479) meddelas av bostadsstyrelsen.

[S2]Bostadsstyrelsen skall tillse att det finns lämpligt antal intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet. Förordning (1982:358).

3 §  Behörighet får meddelas endast den som är väl förtrogen med byggnadsverksamhet och förvaltning av bostadsrättsfastigheter eller som har annan särskild kunskap som bostadsstyrelsen finner lämplig.

[S2]Behörighet meddelas för viss tid, högst fem år, och kan återkallas, om skäl är till det. Förordning (1982:358).

4 §  Bostadsstyrelsen skall underrätta samtliga länsstyrelser om meddelad behörighet och återkallelse av behörighet.

[S2]Förteckning över intygsgivare skall finnas tillgänglig hos bostadsstyrelsen och samtliga länsstyrelser.

Säkerhet

5 §  Säkerhet för fullgörande av skyldighet att utge ersättning för bo stadsrätt enligt 5 § bostadsrättslagen (1971:479) skall täcka samman lagda beloppet av de grundavgifter som avses med bostadsrätts föreningens ansökan om tillstånd att upplåta bostadsrätt. Säkerheten skall bestå av bankgaranti eller därmed likvärdig säkerhet. Som säkerhet får även godtagas garantiförbindelse av Aktiebolaget Bostadsgaranti, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförbund u.p.a. eller Svenska Riksbyggen Förening u.p.a.

6 §  Säkerheten förvaras hos länsstyrelsen.

7 §  Ansökan om återställande av säkerhet göres skriftligen hos länsstyrelsen. Vid ansökningshandlingen skall fogas en av två personer bestyrkt avskrift av protokoll utvisande att den slutliga kostnaden för anskaffandet av föreningens hus redovisats på föreningsstämma. Vidare skall lämnas skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens styrelse att talan om ersättning för bostadsrätten icke väckts inom ett år från det den slutliga anskaffningskostnaden redovisades på föreningsstämma eller, om sådan talan väckts, att talan är slutligt avgjord och föreningens betalningsskyldighet fullgjorts. Återställes säkerheten, skall länsstyrelsen återkalla tillståndet att upplåta bostadsrätt.

Ändringar

Förordning (1982:358) om ändring i bostads- rättskungörelsen (1971:486)

    Omfattning
    ändr. 1-3 §§, bil.; omtryck

Ändring, SFS 1991:630

    Omfattning
    upph.