Upphävd författning

Kungörelse (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m. m.

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-06-18
Ändring införd
SFS 1971:709 i lydelse enligt SFS 1996:1249
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Inskrivningsmyndighet skall senast den 20 i varje månad underrätta skattemyndigheten och, beträffande fastighet som är taxerad som lantbruksenhet, länsstyrelsen om de lagfarter som sökts på inskrivningsdagarna under den nästföregående månaden utom i fall då lagfartsärendet uppskjutits. Underrättelse skall lämnas också om de lagfarter under samma tid som beviljats efter fullföljd av vilandeförklarad ansökan eller som beviljats, förklarats vilande eller avslagits efter uppskov.

[S2]Underrättelserna lämnas särskilt för varje kommun.

[S3]Första stycket gäller inte, om Lantmäteriverket har skyldighet att lämna motsvarande underrättelse.

[S4]Om det i ett lagfartsärende, som avser förvärv från staten av en fastighet belägen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i Dalarnas län, framkommer att fastigheten vid utgången av juni 1992 tillhörde staten, skall inskrivningsmyndigheten underrätta lantmäterimyndigheten om detta. Underrättelse skall lämnas omedelbart efter det att lagfart har beviljats. Förordning (1996:1249).

2 §  Underrättelse enligt 1 § lämnas på blankett enligt formulär och anvisningar som fastställes av domstolsverket.

[S2]Har lagfart ej sökts på det ursprungliga förvärvet vid förköp enligt förköpslagen (1967:868), skall uppgift om detta förvärv lämnas i samma avseende som i fråga om förköpet. Förordning (1975:1122).

3 §  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller i tillämpliga delar inskrivning av tomträtt.

[S2]Saknas uppgift om vederlaget vid överlåtelse av tomträtt som har upplåtits före år 1954, skall detta förhållande anmärkas i underrättelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972 och tillämpas första gången i fråga om underrättelse som lämnas under februari 1972.
  Genom kungörelsen upphäves kungörelsen (1948:256) angående skyldighet för inskrivningsdomare att lämna lantbruksnämnden underrättelser om sökta lagfarter och kungörelsen (1953:479) angående skyldighet för inskrivningsdomare att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m.
  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller i tillämpliga delar inskrivning av vattenfallsrätt samt av fång till sådan rätt.

Ändring, SFS 1975:1122

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976 och tillämpas första gången i fråga om underrättelse som lämnas under februari 1976.
  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1983:1058) om ändring i kungörelsen (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1990:1260) om ändring i kungörelsen (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:52) om ändring i kungörelsen (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:965) om ändring i kungörelsen (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-10-15

Förordning (1993:33) om ändring i kungörelsen (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1995:1422) om ändring i kungörelsen (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Vad som sägs om ordet "fastighetsregistermyndigheten" i äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1249) om ändring i kungörelsen (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m.

Förarbeten
Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 2000:309

Omfattning
upph.