Upphävd författning

Gravationsbeviskungörelse (1971:710)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-06-18
Ändring införd
SFS 1971:710 i lydelse enligt SFS 1995:392
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Gravationsbevis rörande fast egendom skall innehålla uppgift om

 1. fastighetens registerbeteckning och det registerområde inom vilket fastigheten är belägen,
 2. namnet på den för vilken lagfart senast beviljats och, om möjligt, dennes person- eller organisationsnummer samt dag då lagfart sökts,
 3. annan för vilken lagfart sökts och dagen då det skedde, om ej ansökningen förfallit eller avslagits genom beslut som vunnit laga kraft,
 4. huruvida avstyckning skett från fastigheten och, om så är fallet, vilket år det senast skett.

[S2]Uppgift enligt första stycket 4 får begränsas att avse viss tid före gravationsbevisets utfärdande, om det skulle medföra oskäligt stor arbetsbörda för inskrivningsmyndigheten att lämna uppgift för tid dessförinnan. Begränsningen skall anges i beviset.

[S3]Har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken anmält att hans eller hennes förordnande omfattar fastigheten, skall uppgift om detta lämnas i beviset.

[S4]För flera fastigheter får gemensamt gravationsbevis utfärdas endast om lagfart på fastigheterna senast har beviljats eller sökts för samme ägare. Förordning (1995:392).

2 §  I gravationsbevis enligt 1 § skall beträffande den fastighet som avses med beviset, såvitt möjligt i tidsföljd, anmärkas,

 1. inteckningar med angivande av beteckning på samtliga fastigheter vari inteckning sökts, dag då inteckning sökts och skedda förändringar, om icke uppgift om sådan förändring uppenbarligen saknar betydelse.
 2. inskrivningar av nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft med angivande av dag då inskrivning sökts och skedda förändringar,
 3. ansökningar om inteckning eller annan inskrivning som ej förfallit eller avslagits genom beslut som äger laga kraft,
 4. förhållanden som antecknats i fastighetsboken enligt lag eller annan författning, om ej anteckningen uppenbarligen förlorat sin betydelse.

[S2]Beträffande beviljad eller sökt inteckning skall uppgift lämnas om beloppet. Detta anges med såväl bokstäver som siffror. Beträffande beviljad eller sökt inskrivning av nyttjanderätt eller servitut skall uppgift lämnas om rättighetens beskaffenhet.

[S3]Omfattar gravationsbevis endast viss tid och har under den tiden två eller flera efter varandra erhållit lagfart på fastigheten, behöver annan ägare än sådan som avses i 1 §2 och 3 ej redovisas i beviset.

[S4]Gravationsbevis skall innehålla uppgift att i beviset ej har utelämnats något förhållande av beskaffenhet att böra anmärkas i beviset. Förordning (1979:805).

2 a §  I gravationsbevis som utfärdas med anledning av förestående exekutiv försäljning skall, utöver vad som anges i 1 och 2 §§, uppgift lämnas om

 1. den som är antecknad som innehavare av pantbrev eller vilandebevis och dagen för anteckningen,
 2. registerbeteckningen på den fastighet till vars förmån inskrivet servitut har upplåtits,
 3. varje tidigare registerbeteckning på fastighet vari inteckning har gällt, dock ej beteckningen på fastighet från vilken inteckningen har avlyfts eller på avstyckning.

[S2]Uppgift som avses i första stycket skall lämnas även i annat fall, om det särskilt begärs. Uppgift som avses i första stycket 3 lämnas dock endast i gravationsbevis som utfärdas inför förestående fördelning av nedsatta medel. Förordning (1979:805).

3 §  Gravationsbevis rörande tomträtt skall innehålla uppgift om

 1. registerbeteckningen på den fastighet i vilken tomträtten har upplåtits och det registerområde inom vilket fastigheten är belägen,
 2. upplåtare och upplåtelsedag,
 3. namnet på den för vilken inskrivning av tomträtten senast beviljats och, om möjligt, dennes person- eller organisationsnummer samt dag då inskrivning sökts,
 4. annan för vilken inskrivning av tomträtten sökts och dagen då det skedde, när ej ansökningen förfallit eller avslagits genom beslut som vunnit laga kraft,
 5. dag då inskrivning av tomträtten första gången sökts,
 6. ändamålet med tomträtten,
 7. det belopp med vilket avgälden utgår,
 8. de för upplåtelsen gällande tidsperioder som avses i 13 kap.10 och 14 §§jordabalken,
 9. i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning i tomträttshavarens rätt att upplåta servitut eller annan särskild rättighet.

[S2]Har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken anmält att hans eller hennes förordnande omfattar fastigheten, skall uppgift om detta lämnas i beviset.

[S3]I övrigt äger bestämmelserna i 2 och 2 a §§ motsvarande tillämpning på tomträtt. Förordning (1995:392).

4 §  Äganderättsbevis som avser fast egendom skall innehålla uppgifter som avses i 1 § första stycket 2 och 3 samt tredje stycket.

[S2]Har egendom, som angiven dag varit föremål för lagfart eller inteckning, delats efter nämnda dag, skall äganderättsbeviset innehålla uppgift om den ursprungliga fastigheten samt varje nybildad fastighet. För varje nybildad fastighet skall anges dag då lagfart första gången söktes och uppgifter som avses i 1 § första stycket 2 och 3 samt tredje stycket.

[S3]Begärs äganderättsbevis av mera begränsat innehåll eller framgår av omständigheterna att angivande av viss frånskild fastighet inte är av betydelse för det ändamål för vilket beviset begärs, bör bevisets omfattning lämpas därefter.

[S4]Begärs uppgift om lagfartsförhållandena en viss dag, skall särskilt bevis om detta utfärdas. Förordning (1995:392).

5 §  Gravationsbevis och äganderättsbevis samt bevis som avses i 4 § fjärde stycket skall undertecknas av den som svarar för bevisets riktighet.

[S2]Består bevis av två eller flera blad, dateras och undertecknas varje blad. Sidorna numreras i följd för hela beviset. På bevisets sista sida skall före underskriften lämnas uppgift om det antal sidor som beviset omfattar.

6 §  Om gravationsbevis och andra bevis rörande fastighet eller tomträtt som redovisas i inskrivningsregister gäller bestämmelserna i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m. Förordning (1975:1121).

Ändringar

Gravationsbeviskungörelse (1971:710)

Ändring, SFS 1975:1121

  Omfattning
  ny 6 §

Förordning (1977:341) om ändring i gravationsbeviskungörelsen (1971:710)

  Omfattning
  ändr. 1-3 §§, övergångsbest.; omtryck

Förordning (1979:805) om ändring i gravationsbeviskungörelsen (1971:710)

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; ny 2 a §

Förordning (1995:392) om ändring i gravationsbeviskungörelsen (1971:710)

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 2000:309

Omfattning
upph.