Upphävd författning

Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption

(LIA)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1971-11-19
Ändring införd
SFS 1971:796 i lydelse enligt SFS 2001:199
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ansökan om adoption upptages av svensk domstol, om den eller de sökande har svenskt medborgarskap eller har hemvist här i riket eller om Konungen medgivit att ansökningen prövas.

2 §  Ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

[S2]Avser ansökningen barn under aderton år, skall särskilt beaktas, huruvida sökande eller barnet genom medborgarskap eller hemvist eller på annat sätt har anknytning till främmande stat och det skulle medföra avsevärd olägenhet för barnet, om adoptionen ej blir gällande där.

[S3]Rätten skall inhämta yttrande från Migrationsverket, när den som adoptionen avser är utomnordisk medborgare och tolv år eller äldre. Lag (2001:199).

 • NJA 1985 s. 651:Två makar, som är utländska medborgare men bosatta i Sverige, har ansökt om adoption av ett barn som är utländsk medborgare och bosatt i sitt hemland. Fråga har uppstått huruvida förutsättningarna för adoption enligt 4 kap 6 § 1 st FB är uppfyllda, särskilt med hänsyn till den ringa åldersskillnaden mellan barnet och den ena maken. Dessutom fråga om tillämning av 2 § 2 st lagen (1971:796) om internationella rättsför landen rörande adoption.

3 §  Beslut om adoption som meddelats i främmande stat gäller här i riket, om den eller de sökande var medborgare eller hade hemvist i den främmande staten när beslutet meddelades samt, i fall då adoptivbarnet var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige, adoptionen godkänts av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

[S2]Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan även i annat fall förordna, att ett utomlands meddelat beslut om adoption skall gälla här i riket.

4 §  När beslut om adoption som meddelats i främmande stat skall gälla här i riket, anses adoptivbarnet som adoptantens barn i äktenskap i fråga om vårdnad, förmynderskap och underhåll.

[S2]I fråga om arvsrätt i adoptivförhållanden gäller vad som i allmänhet är föreskrivet om tillämplig lag beträffande rätten till arv, oavsett vilken lag som tillämpats vid adoptionen. Har denna ägt rum här i riket, anses dock adoptivbarnet alltid som adoptantens barn i äktenskap.

[S3]I fall då adoptivbarn ej har arvsrätt efter adoptanten kan efter vad som finnes skäligt bestämmas att bidrag till barnets underhåll skall utgå av behållningen i adoptantens dödsbo.

5 §  Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan meddela föreskrifter om den utredning som skall äga rrum i ärende som avses i denna lag.

6 §  Beslut om adoption som meddelats i främmande stat får ej tilläggas giltighet i Sverige, om detta skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket.

7 §  I den mån det påkallas till uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt avtal med främmande stat kan Konungen meddela föreskrifter som avviker från bestämmelserna i denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
  Beslut om adoption, som meddelats i främmande stat och vid ikraftträdanden var gällande här i riket, gäller alltjämt.
  I fråga om rätt till arv i adoptivförhållande är lagen ej tillämplig, om arvlåtaren avlidit före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1971:113

Lag (2001:199) om ändring i lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption

Förarbeten
Rskr. 2000/01:177, Prop. 2000/01:66, Bet. 2000/01:SfU12
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2018:1289

Omfattning
upph.