Upphävd författning

Förordning (1971:808) med instruktion för statens livsmedelsverk

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-09-16
Ändring införd
SFS 1971:808
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens livsmedelsverk.

Uppgifter

2 §  Verket är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör livsmedel, i den mån handläggningen av sådana ärenden icke ankommer på annan statlig myndighet.

[S2]Verket är chefsmyndighet för besiktningsveterinärorganisationen.

3 §  Det åligger verket särskilt att

[S2]bevaka konsumentintresset inom livsmedelsområdet,

[S3]ha tillsyn över efterlevnaden av livsmedelslagen (1971:511) och i anslutning därtill meddelade föreskrifter,

[S4]leda, samordna och övervaka det livsmedelshygieniska arbetet,

[S5]meddela råd och anvisningar inom livsmedelsområdet,

[S6]verkställa utredningar och praktiskt vetenskapliga undersökningar om livsmedels allmänna beskaffenhet och värde från näringssynpunkt,

[S7]vara centralt organ för vitaminundersökningar,

[S8]godkänna laboratorier för livsmedelsundersökningar,

[S9]meddela anvisningar till länsstyrelserna i frågor som berör verkets verksamhetsområde.

4 §  Verket får mot ersättning utföra undersökning åt annan. För sådan undersökning utgår ersättning, om ej annat är föreskrivet.

[S2]Ersättning utgår enligt grunder som fastställes av verket efter samråd med riksrevisionsverket.

5 §  I den mån övriga arbetsuppgifter icke hindras får verket medge tjänsteman, i vars åligganden ingår att bedriva forskning, rätt att i tjänsten bedriva sådan forskning som han själv bestämmer och som kan främja fullgörandet av verkets uppgifter.

Organisation

6 §  Verket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst elva andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. är tillämplig på verket. Förordning (1986:1004).

7 §  Generaldirektören är chef för verket.

[S2]Inom verket finns tre avdelningar, nämligen en hygienavdelning, en undersökningsavdelning och en administrativ avdelning.

[S3]Varje avdelning förestås av en avdelningschef.

[S4]Chefen för administrativa avdelningen är generaldirektörens ställföreträdare. Chefen för undersökningsavdelningen har professors ställning.

[S5]Inom hygienavdelningen och administrativa avdelningen finns byråer och inom undersökningsavdelningen laboratorier enligt vad verket bestämmer.

[S6]Varje byrå förestås av en byråchef. Varje laboratorium förestås av en laboratoriechef med professors ställning.

8 §  Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita experter och sakkunniga. Förordning (1981:286).

9 §  Som rådgivande organ har verket ett vetenskapligt råd. Ledamöter av rådet utses av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Ledamot av rådet åligger dels att på kallelse deltaga i utredning och handläggning av ärende som hör till hans vetenskapsgren eller verksamhetsområde, dels att av eget initiativ rikta verkets uppmärksamhet på sådana framsteg eller förhållanden inom grenen eller området som har särskild betydelse för verkets arbete.

[S3]Vid hinder för ledamot av rådet får generaldirektören uppdraga åt annan lämplig person, som företräder samma vetenskapsgren eller verksamhetsområde, att fullgöra ledamotens åligganden. Förordning (1976:975).

9 a § har upphävts genom förordning (1981:286).

Ärendenas handläggning

10 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
 6. viktigare frågor om planering, samordning eller utformning av det livsmedelshygieniska arbetet,
 7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1984:886).

11 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst halva antalet av de i 6 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan generaldirektören och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:782).

12 §  Ärende, som ej skall avgöras av styrelsen, avgöres av generaldirektören ensam.

13 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

14 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

15 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, fullgöres generaldirektörens åligganden av den avdelningschef, byråchef eller laboratoriechef generaldirektören bestämmer.

16 §  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av verket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1976:975).

17 §  Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på chefen för den avdelning eller byrå eller det laboratorium dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 13 § avgöres utan föredragning.

[S2]Generaldirektören kan själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Chef för avdelning, byrå eller laboratorium får närvara, när ärende som hör till hans enhet föredrages av annan.

18 § har upphävts genom förordning (1986:782).

19 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

20 §  Generaldirektören, avdelningschef, byråchef, laboratoriechef eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos verket.

Tjänstetillsättning

21 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

[S3]Tjänst som laboratoriechef och laborator vid undersökningsavdelningen tillsättes i den ordning regeringen bestämmer särskilt.

[S4]Annan tjänst i lägst lönegrad F 25 och tjänst som byråchef tillsättes av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S5]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av verket. Förordning (1976:975).

Övriga bestämmelser

22 §  Chef för laboratorium vid verket som är professor skall meddela utbildning inom området för sin kompetens i den omfattning verket bestämmer.

[S2]Såvitt avser undervisning, handledning och examination vid universitet gäller de bestämmelser verket meddelar i samråd med universitets- och högskoleämbetet. Förordning (1976:975).

23 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket i fråga om annan tjänst än tjänst som generaldirektör och chef för administrativa avdelningen. Förordning (1976:975).

Ändringar

Förordning (1971:808) med instruktion för statens livsmedelsverk

Ändring, SFS 1972:632

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1976:975) om ändring i instruktionen (1971:808) för statens livs- medelsverk

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 6, 9-11, 16, 21-23 §§; ny 9 a §

Förordning (1981:286) om ändring i förordningen (1971:808) med instruktion för statens livsmedelsverk

  Omfattning
  upph. 9 a §; ändr. 6, 8, 11 §§

Förordning (1984:886) om ändring i förordningen (1971:808) med instruktion för statens livsmedelsverk

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1984-12-25

Förordning (1986:782) om ändring i förordningen (1971:808) med instruktion för statens livsmedelsverk

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:1004) om ändring i förordningen (1971:808) med instruktion för statens livsmedelsverk

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:857

  Omfattning
  upph.