Upphävd författning

Kungörelse (1971:831) om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1971-11-26
Ändring införd
SFS 1971:831 i lydelse enligt SFS 2002:639
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Folkpension som avses i 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring skall utges med högst ett belopp som motsvarar 30 procent av folkpensionen för en ogift ålderspensionär enligt 6 kap. 2 § första stycket lagen om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2001 jämte pensionstillskott enligt 2 § första stycket lagen (1969:205) om pensionstillskott.
Uppkommer under någon av månaderna augusti-december 2002 en sådan omständighet som medför att första stycket skall tillämpas på folkpension enligt 7 kap. lagen om allmän försäkring, skall beräkning enligt nämnda stycke ske på följande sätt:
 • uppkommer omständigheten i augusti skall procenttalet 30 i första stycket bytas ut mot talet 40,
 • uppkommer omständigheten i september skall procenttalet 30 i första stycket bytas ut mot talet 60,
 • uppkommer omständigheten i oktober skall procenttalet 30 i första stycket bytas ut mot talet 90, och
 • uppkommer omständigheten i november eller december skall procenttalet 30 i första stycket bytas ut mot talet 100.
Om den pensionsberättigade på grund av sitt tillstånd uppenbarligen inte kan tillgodogöra sig detta belopp till sin personliga nytta, får Riksförsäkringsverket besluta att sätta ned beloppet, dock till lägst 500 kronor per år. Förordning (2002:639).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1971:831) om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring

Förordning (1981:757) om ändring i kungörelsen (1971:831) om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1993:54) om ändring i kungörelsen (1971:831) om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:132, Prop. 1992/93:129, Bet. 1992/93:SoU12
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (2000:1052) om ändring i kungörelsen (1971:831) om pensionsbelopp enligt 10 kap 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:639) om ändring i kungörelsen (1971:831) om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2002-08-01

Ändring, SFS 2002:965

Övergångsbestämmelse

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för förmån som avser tid före utgången av december 2002.
Omfattning
upph.