Upphävd författning

Lag (1971:852) med anledning av tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-03
Ändring införd
SFS 1971:852 i lydelse enligt SFS 2010:1093
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Den finska versionen av bilagan finns inte med här.
Artiklarna I-IV i tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949 om flottning i Torne och Muonio gränsälvar samt den till tilläggs överenskommelsen hörande tilläggsstadgan till stadgan angående flott ningen i Torne och Muonio gränsälvars flottled skall gälla som svensk lag. Bestämmelserna har den lydelse som härvid fogad bilaga utvisar.

Bilaga

Tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
Art. I
Om avveckling av allmän flottning i Torne och Mauonio gränsälvars flottled och om återställningsåtgärder finns bestämmelser i den härvid såsom bilaga fogade tilläggsstadgan till stadgan angående flottningen i Torne och Muonio gränsälvars flottled.
Art. II
Vad som är föreskrivet om länsstyrelse i stadgan angående flottningen i Torne och Muonio gränsälvars flottled skall avse den i gränsälvs överenskommelsen angivna gränsälvskommissionen. Denna skall även träda i flottningsstyrelsens ställe, om flottningsförening ej finnes.
Art. III
Avgift enligt art. V i överenskommelsen om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar skall icke vidare utgå. Avgifter som utgått enligt denna artikel och som icke tagits i anspråk för därmed avsett ändamål skall tillföras den i kap. 9 art. 8 i gränsälvsöverenskommelsen angivna fonden.
Art. IV
Det åligger myndigheterna i vardera staten att tillåta dem, som ansvarar för, leder eller deltager i arbetet med återställnings åtgärder att i och för sådant arbete överskrida gränsen, varhelst detta är lämpligt för arbetet, ävensom att lämna dem största möjliga lättnad med avseende å åass opch andra legitimationshandlingar samt beträffande tid, varunder gränsen må överskridas och vistelse ske inom staten.

Bilaga

Tilläggsstadga till stadgan angående flottningen i Torne och Muonio gränsälvars flottled
Planeras övergång från flottning i Torne och Muonio gränsälvars flottled till annat transportsätt, skall de flottande underrätta länsstyrelserna och gränsälvskommissionen härom.
Behållningen av medel, som inflyter efter avyttring av flottleden tillhörig egendom, må ej förbrukas till gäldande av årets löpande utgifter utan skall användas såsom kapitaltillskott antingen till understödsfond till utjämnande av olika års utgifter för pensioner, olycksfalls- och sjukdomsunderstöd och dylikt åt flottningschef, annan tjänsteman eller arbetare samt deras anhöriga eller till fond för sådana återställningsåtgärder som angives i 5 §.
För förvaltningen av understödsfond kan gränsälvskommissionen fastställa reglementariska föreskrifter. Fondens medel skall hållas avskilda från övriga av föreningen omhänderhavda tillgångar och må icke användas eller tagas i mät för annat ändamål än det för vilket fonden bildats.
Uppkommer överskott i fond beslutar gränsälvskommissionen om användningen av detta.
4-14 §§ gäller för det flal att den allmänna flottningen upphört i Torne och Muonio gränsälvars flottled eller det är uppenbart att flottningen kommer att upphöra.
Kommun, förvaltare, som är utsedd enligt 6 § eller den, som av bibehållandet av anläggning för flottleden kan lida men, må av gräns älvskommissionen tillåtas bortskaffa anläggningen med rätt att fritt förfoga över det bortskaffade. Gränsälvskommissionen meddelar behövliga föreskrifter i fråga om bortskaffandet. Kommissionen äger därvid bestämma att den som är beroende av bortskaffandet får utföra arbetet på sökandens bekostnad, om denne ej fullgör vad som ålagts honom.
Om sannolika skäl föreligger att anläggning kan bortskaffas utan att allmänt eller enskilt intresse förnärmas, får bortskaffande ske utan att kommissionens tillstånd inhämtas. Har förvaltare utsetts enligt 6 § ohc skall åtgärden vidtagas av annan än denne, skall dock förvaltaren ha lämnat sitt medgivande. Har anläggningen bortskaffats utan föregående prövning, är den som vidtagit åtgärden bevisnings skyldig beträffande de före åtgärden rådande förhållandena i vattnet.
Kan fast egendom skadas genom att anläggning i flottleden bortskaffas eller vill någon använda sådan anläggning för att tillgodogöra sig vattnet, äger gränsälvskommissionen bestämma att anläggningen skall övertagas av fastighetsägaren eller den som vill tillgodogöra sig vattnet. Vill någon av staterna eller kommun till skydd för allmänna intressen få övertaga anläggning för flottleden, äger kommissionen besluta om sådant övertagande. Nye ägaren är skyldig att underhålla anläggningen så att fara ej uppkommer för allmän eller enskild rätt.
Om flottningsföreningens tillgångar överstiger skulderna, skall behållningen användas för bortskaffande av sådana flottledsan ordningar som kan orsaka skada eller olägenhet samt för iordnings ställande av vattendraget och tintilliggande område i ett från före trädersvis fiske- och naturvårdssynpunkt lämpligt skick (återställ ningsåtgärder).
Om den allmänna flottningen upphört i endast del av flottled, skall den behållning framräknas som skäligen kan anses belöpa på delen.
Finnes behållning sedan behövliga återställningsåtgärder vidtagits, skall denna användas på sätt gränsälvskommissionen bestämmer.
Gränsälvskommissionen utser särskild förvaltare att övertaga flottledens tillhörigheter och vidtaga erforderliga åtgärder därmed samt att inom ramen för behållningen och de medel som eljest kunna ställas till förvaltarens förfogande besluta om och låta utföra behövliga återställningsåtgärder. Förvaltaren skall i fråga om sådna åtgärder samråda med berörda myndigheter, kommuner och andra intressenter.
Förvaltarens beslut i fråga om återställningsåtgärder skall meddelas skriftligt, om det begäres eller sakens beskaffenhet påkallar det.
Beslutet delges den som beröres av beslutet, om skäl föreligger till det. Talan mot beslutet föres hos gränsälvskommissionen inom tre veckor från delfåendet.
Medel som står till förvaltarens förfogande skall insättas i bank mot ränta, om de ej behöver tagas i anspråk genast.
Om ersättning till förvaltaren för dennes arbete beträffande åter ställningsåtgärder beslutar gränsälvskommissionen. I den mån medel som står till förvaltarens förfogande icke räcker till för ersättningen, må beslutas att ersättningen skall betalas av de båda staterna gemensamt.
Det åligger förvaltaren att redovisa för sitt uppdrag inför gränsälvs kommissionen. Förvaltaren skall därför för varje kalenderår avlämna en skriftlig redogörelse till kommissionen innehållande, i före kommande fall, dels uppgift om vidtagna åtgärder under kalenderåret för avveckling av flottleden och förvaltarens kostnad för avvecklingen, dels uppgift om de återställningsåtgärder förvaltaren vidtagit under året, dels en ekonomisk redovisning för året, dels uppgift om förvaltarens ersättningsanspråk för sitt arbete med återställningsåtgärder.
Redogörelsen inges till kommissionen före utgången av januari påföljande år.
redogörelse enligt första stycket inges också när uppdraget fullgjorts.
Sedan gränsälvskommissionen granskat redogörelse enligt 10 §, beslutar kommissionen om ersättning till förvaltaren för dennes arbete med återställningsåtgärder.
I den mån medel står till förvaltarens förfogande får kommissionen besluta om ersättning även vid annan tidpunkt än som följer av första stycket.
Gränsälvskommissionen må entlediga förvaltaren innan uppdraget slutförts.
Gränsälvskommissionen får ålägga förvaltaren att inkomma med plan öer återställningsåtgärder. Kommissionen får också i övrigt ge närmare föreskrifter för förvaltarens verksamhet.
Stranägare eller annan som kan lida men av sjunket virkes kvarlämnande får upptaga virket med rätt att fritt förfoga däröver. Virkets ägare, omhan är känd, eller förvaltare som utsetts enligt 6 § skall dock först tillsägas och få skäligt rådrum att avlägsna virket. Sedan tre år förflutit fr.o.m. året efter det år då flottningen upphörde, får virket upptagas utan att tillsägelse behöver ske.
Vad som sägs i första stycket äger motsvarande tillämpning beträffande virke som i sjunkande tillstånd står upprätt i flottleden eller som blivit kvarliggande på stränderna.
Tvist i anledning av denna paragraf prövas av gränsälvskommissionen.
Om allmän flottning icke pågår, får en flottande efter anmälan till gränsälvskommissionen bedriva enskild flottning i enlighet med av kommissionen meddelade föreskrifter. Har anmälan inkommit till kommissionen från flera än en som avser att bedriva enskild flottning skall kommissionen, om beaktansvärd risk föreligger för samman blandning med annan tillhörigt flottgods, tillse att flottningsföre ning bildas.

Ändringar

Lag (1971:852) med anledning av tilläggsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland till överenskommelsen den 17 februari 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar

Ändring, SFS 2010:897

Omfattning
upph.

Ändring, SFS 2010:1093

Omfattning
ikrafttr. av 2010:1093