Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:867) om förändring av vissa livräntor

Departement
Civildepartementet PE
Utfärdad
1971-11-18
Ändring införd
SFS 1971:867
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna som följer.
Bruttobelopp för månad av egenlivränta på grund av anställning, som frånträtts före år 1972, höjs enligt 12 § 3 mom. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) från och med den månad, då den livränteberättigade fyller 67 år, med belopp som anges i följande sammanställning.
Tidpunkt för avgång från den anställning på grund av vilken livräntan utgårBelopp, kr.
1964 eller tidigare120:--
1965143:87
1966151:28
1967158:56
1968--70165:74
1971200:10
Belopp som anges i sammanställningen minskas i samma mån som livräntan är avkortad.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1971:867) om förändring av vissa livräntor

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972, då kungörelsen (1968:252) om höjning av vissa egenlivräntors bruttobelopp inom den statliga personalpensioneringen från och med den 1 juli 1968 skall upphöra att gälla.

Ändring, SFS 1989:383

    Omfattning
    upph.