Upphävd författning

Kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1972-04-21
Ändring införd
SFS 1972:115 i lydelse enligt SFS 2004:217
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-21

1 §  För plan som avses i 15 § andra stycket och för underrättelse enligt 22 §, 26 § eller 27 § fjärde stycket konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning skall användas blankett enligt formulär som fastställes av statens jordbruksverk efter samråd med vederbörande norska myndighet. Förordning (1991:1441).

2 §  Länsstyrelsen skall till Tullverket lämna besked om plan som avses i 15 § andra stycket, underrättelse enligt 22 §, medgivande enligt 33 § fjärde stycket och meddelande enligt 48 § tredje stycket konventionen. Förordning (2004:217).

3 §  Legitimationshandling som avses i 23 § konventionen utfärdas av länsstyrelsen enligt formulär som jordbruksverket fastställer.

[S2]Länsstyrelsen för register över utfärdade legitimationshandlingar. Förordning (1991:1441).

4 §  Förman i sameby och ersättare för denne som avses i 24 § konventionen utses av samebyns styrelse. Har förman eller ersättare ej utsetts, utses han av länsstyrelsen.

5 §  Den som med stöd av 46 § konventionen medför vapen eller ammunition skall lämna uppgift därom enligt bestämmelser som jordbruksverket meddelar efter samråd med rikspolisstyrelsen och Tullverket samt vederbörande norska myndighet. Förordning (1999:480).

6 §  Närmare bestämmelser för tillämpningen av 47 § konventionen meddelas av Telestyrelsen efter samråd med vederbörande norska myndighet. Förordning (1993:633).

7 §  I fråga om tull- och avgiftsfrihet för sådana varor som avses i 45--48 §§ konventionen finns bestämmelser i tullfrihetsförordningen (1987:1289). Förordning (1991:1441).

8 §  Till böter dömes den som

 1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 5 § eller
 2. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift enligt 5 §, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Ändringar

Kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Förordning (1991:1441) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1993:633) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1999:480) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2004:217) om ändring i kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2019:142) om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av kon- ventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om ren- betning

Omfattning
upph.