Kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1972-04-21
Ändring införd
SFS 1972:116 i lydelse enligt SFS 1999:481
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagorna inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av förordningen (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns, funnit gott förordna som följer.

1 §  Artikel 6 andra--fjärde styckena i protokollet den 13 december 1971 mellan Sverige och Norge om uppförande och underhåll av renstängsel utmed vissa delar av riksgränsen (Jämtlands län och Nord- Tröndelag och Sör-Tröndelag fylker) och artikel 13 andra stycket i protokollet den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om uppförande och underhåll av spärrstängsel för renar skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

[S2]Artikel 6 andra--fjärde styckena i protokollet den 13 december 1971 skall tillämpas även i fråga om vara som är avsedd att användas för underhåll av renstängsel enligt protokollet.

[S3]Lydelsen av protokollet den 13 december 1971 framgår av bilaga till denna kungörelse och lydelsen av protokollet den 9 februari 1972 av bilaga 2 till lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning.

2 §  I fråga om införsel av vara som skall användas för arbete som avses i protokollen äger Tullverket utfärda tillämpningsföreskrifter. Förordning (1999:481).

Ändringar

Kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar

Förordning (1999:481) om ändring i kungörelsen (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01