Inaktuell version

Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.;

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1972-05-19
Ändring införd
SFS 1972 i lydelse enligt SFS 1987:696
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning, skall domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vid bristande betalning eller eljest indrives av kronofogdemyndighet såsom fordran i allmänt mål, bestämma kapitalbeloppet till helt krontal så, att överskjutande öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast högre hela krontal.

[S2]Vid indrivning hos kronofogdemyndighet i enskilt mål bortfaller öretal i enlighet med vad som sägs i första stycket.

[S3]I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns det bestämmelser om vad som avses med enskilt mål och allmänt mål. Lag (1987:696).

2 §  Inflyter betalning till kronofogdemyndighet i annat än helt krontal, tillgodoräknas gäldenären endast belopp motsvarande närmast lägre hela krontal.

[S2]Överskjutande öresbelopp avräknas där det kan ske från fordran i annat utsökningsmål rörande samme gäldenär. I annat fall tillfaller beloppet staten. Lag (1987:696).

3 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1981:805).

Ändringar

Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Ändring, SFS 1972:446

  Omfattning
  ikrafttr. i viss del

Ändring, SFS 1973:620

  Omfattning
  ändr. 4 § av 1972:446

Lag (1981:805) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Lag (1987:696) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:90
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (2006:687) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2006-07-01