Upphävd författning

Kungörelse (1972:27) om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1972-02-18
Ändring införd
SFS 1972:27
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av 50 § 2 mom. taxeringsförordningen (1956:623), funnit gott förordna som följer.
Deklarationer och andra uppgifter som avlämnats till ledning vid 1966 års taxering för inkomst och förmögenhet inom Stockholms stad samt Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Västmanlands och Västernorrlands län skall förvaras även efter utgången av år 1972.
Vad som sägs i första stycket gäller icke särskild självdeklaration som deklarationsskyldig avgivit jämte sin allmänna självdeklaration, om båda deklarationerna förvaras hos samma myndighet.

Ändringar

Kungörelse (1972:27) om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering

Ändring, SFS 1993:1105

    Omfattning
    upph.