Upphävd författning

Förordning (1973:1015) om frihet från införselavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:1015
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förtullas vara under omständigheter som för tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 5 a §, 7 § eller 8 § första stycket1-7tullförordningen (1973:979) eller 20-26 §§, 27 § första stycket 1, 2 eller 4, 28-32 §§, 33 § första stycket eller 37 eller 38 § tullkungörelsen (1973:1014) skall ej heller utgå skatt eller annan införselavgift för varan.

[S2]I fall som avses i 33 § första stycket tullkungörelsen medges befrielse från annan införselavgift än tull endast om sådan skatt eller avgift betalas från vilken befrielse medgivits eller som restituerats i samband med utförseln från Sverige och om varan förtullas för den person för vilken den utförts. Förordning (1979:986).

2 §  Har förutsättning för tullfrihet som avses i 1 § upphört skall, om annat ej föreskrives, skatt och annan införselavgift betalas enligt de regler som gäller för tull i motsvarande fall.

3 §  Bestämmelserna i tullkungörelsen (1973:1014) om industrirestitution, handelsrestitution, reducerad restitution och särskild restitution har motsvarande tillämpning i fråga om skatt och annan införselavgift som har betalats till tullmyndighet vid förtullning, om återbäring av avgiften ej kan medges i annan ordning. Särskild restitution av sådan avgift får dock medges endast om

 1. förutsättningar för temporär tullfrihet för varan uppenbarligen förelegat,
 2. varan icke får säljas på grund av föreskrift som har meddelats med hänsyn till allmän hälsovård, allmän säkerhet eller annat liknande intresse,
 3. varan icke stämmer överens med vad som får anses avtalat eller varan icke avlämnats inom avtalad tid,
 4. varan uppenbarligen har beställts av misstag eller hinder av teknisk art förelåg vid införseln mot att använda varan för avsett ändamål,
 5. varan uppenbarligen av förbiseende har avsänts till mottagaren och förtullats för dennes räkning,
 6. avgiften uppenbarligen har betalats av förbiseende,
 7. annars synnerliga skäl föreligger. Förordning (1974:1000).

4 §  Bestämmelserna i 1-3 §§ gäller ej försäljningsskatt på motorfordon, skrotningsavgift, införsel-, fettvaru-, kompensations- eller prisregleringsavgifter på jordbrukets eller fiskets område. Förordning (1978:87).

Ändringar

Förordning (1973:1015) om frihet från införselavgift

Ändring, SFS 1974:1000

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1978:87) om ändring i kungörelsen (1973:1015) om frihet från införselavgift

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 4 §

Förordning (1979:986) om ändring i förordningen (1973:1015) om frihet från införselavgift

Ändring, SFS 1987:1115

  Omfattning
  upph.