Upphävd författning

Tullkungörelse (1973:1014)

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:1014
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

2 §  Om avvikelser från tullförordningen (1973:979) och tulltaxan (1977:975) finns bestämmelser i frihandelsförordningen (1977:1194), förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna, förordningen (1980:5) om tullfrihet för varor från Bulgarien, Rumänien och Folkrepubliken Kina, förordningen (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m. m., förordningen (1976:930) om tullfrihet för handvävd bomullsväv, förordningen (1982:321) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter och förordningen (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland.

[S2]Förordnande att tull inte skall utgå för varuslag som icke eller endast i ringa omfattning är föremål för tillverkning inom landet meddelas i förordningen (1984:446) om tullfrihet enligt 5 § tullförordningen (1973:979). Förordning (1986:87).

2 a §  Generaltullstyrelsen får föreskriva att tull inte skall tas ut för varuförsändelse som inkommer med post, när tullen och övriga införselavgifter för försändelsen sammanlagt understiger femtio kronor. Avgiftsbefrielse får dock inte medges i fråga om spritdrycker, vin, starköl eller tobaksvaror. Förordning (1983:952).

3 §  Med varas normalpris förstås det pris som varan skulle betinga vid tidpunkt, som anges i 6 a§ tullagen (1973:670), vid försäljning i öppna marknaden mellan en säljare och en köpare som är oberoende av varandra. Varan skall anses avlämnad till köparen på införselorten. Säljaren skall anses svara för kostnaderna för att sälja varan och avlämna den på införselorten och köparen för tull och andra avgifter för varan som utgår här i landet.

[S2]Om varan förvärvats genom köp anses det avtalade priset som normalpris. Kan köpet antagas ha skett under andra förutsättningar än som sägs i första stycket skall priset dock justeras med hänsyn till dessa, om justeringen skulle påverka tullen i väsentlig grad eller kan göras på grundval endast av faktura eller annan handling rörande köpet eller leveransen. Har priset på vara av samma slag ändrats under tiden från dagen för köpavtalets ingående till tidpunkt, som anges i 6 a § tullagen (1973:670), skall hänsyn tagas till ändringen endast om tiden överstiger sex månader. Förordning (1978:666).

4 § har upphävts genom förordning (1980:748).
5 § har upphävts genom förordning (1980:748).
6 § har upphävts genom förordning (1980:748).
7 § har upphävts genom förordning (1980:748).
8 § har upphävts genom förordning (1980:748).
9 § har upphävts genom förordning (1980:748).

Tullfrihet m.m.

10 §  Tullfrihet enligt 7 § 1 tullförordningen (1973:979) medges för vara som förtullas för

 1. främmande stats beskickning, den som tillhör beskickningens diplomatiska, administrativa eller tekniska personal samt familjemedlem, som ingår i sådan persons hushåll, i överensstämmelse med konventionen den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser,
 2. främmande stats lönade och olönade konsulat, den som är främmande stats lönade konsul eller tillhör det lönade konsulatets administrativa eller tekniska personal samt familjemedlem, som ingår i sådan persons hushåll, i överensstämmelse med konventionen den 24 april 1963 om konsulära förbindelser.

[S2]Som lönad konsul anses tjänsteman som likställes med sådan enligt särskild överenskommelse med främmande stat. Kungörelse (1974:320).

11 §  Framställning om tullfrihet enligt 10 § första stycket 1 göres av beskickningen och enligt 10 § första stycket 2 av konsulatet utom i fall som avses i andra stycket. Handling som innehåller sådan framställning ges in i två exemplar till utrikesdepartementet. I utrikesdepartementet anges på handlingen vilken kategori varumottagaren tillhör. Ett exemplar av handlingen återställes till beskickningen eller konsulatet för att överlämnas till den tullmyndighet där varan skall förtullas.

[S2]Framställning om tullfrihet för olönat konsulat göres av konsulatschefen hos tullmyndigheten.

[S3]Framställning om tullfrihet enligt 10 § erfordras inte i fråga om kurirförsändelse eller konsulär post som avses i artikel 27 i den i 10 § första stycket 1 eller artikel 35 i den i 10 § första stycket 2 nämnda konventionen. Förordning (1982:399).

12 §  Om tullfrihet medgivits enligt 10 § för motorfordon, fartyg eller luftfartyg och transportmedlet överlåtes tidigare än två år efter det att det angavs till förtullning, skall den som medgivits tullfriheten betala tull för transportmedlet. Tullen beräknas enligt de bestämmelser som gäller när överlåtelsen sker och på det värde transportmedlet har då. Tull utgår dock ej om transportmedlet överlåtes till någon som har rätt till tullfrihet enligt 10 § eller 7 § 2tullförordningen (1973:979) för transportmedlet eller överlåtes på grund av att ägaren avlidit. Överlåtes transportmedlet på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, utgår ej tull, om ägaren innehaft transportmedlet minst sex månader före överlåtelsen.

[S2]Vill någon som medgivits tullfrihet enligt 10 § för motorfordon, fartyg eller luftfartyg överlåta detta tidigare än två år efter det att det angavs till förtullning, skall han göra anmälan därom hos utrikesdepartementet. Skall tull utgå överlämnar departementet anmälningshandlingen till tullmyndighet. Kungörelse (1974:320).

13 §  Har internationell organisation eller person som är knuten till sådan organisation medgivits tullfrihet enligt 7 § 2 tullförordningen (1973:979) för motorfordon, fartyg eller luftfartyg, äger 12 § motsvarande tillämpning. I sådant fall göres anmälan enligt 12 § andra stycket hos generaltullstyrelsen som prövar om tull skall utgå. Kungörelse (1974:320).

Varuprov m.m. (8--10 §§ tullförordningen)

14 §  Införes varuprov som har mer än obetydligt handelsvärde kan tullfrihet enligt 8 § första stycket 5 tullförordningen (1973:979) medges, om provet förses med makuleringsstämpel, delas i mindre stycken eller behandlas på annat liknande sätt innan det tulltaxeras.

15 §  Den som medgivits tullfrihet enligt 8 § första stycket 7 eller 8 tullförordningen (1973:979) skall anmäla till tullmyndighet om varan skall användas på annat sätt eller för annat ändamål än som sägs där eller om den överlåtes till annan. Skall tull utgå beräknas den enligt de bestämmelser som gäller när varan får annan användning eller överlåtes och på det värde varan har då.

16 §  Generaltullstyrelsen bedömer efter samråd med socialstyrelsen vilka ämnen som huvudsakligen har sådan användning som anges i 9 § 1 tullförordningen (1973:979).

17 §  Tullfrihet enligt 9 § 2--4 tullförordningen (1973:979) medges om den för vars räkning varan förtullas anmält hos tullmyndigheten att han skall använda sådan vara i sin verksamhet för ändamål som anges där. Föreligger särskilda skäl får tullmyndigheten medge tullfrihet även om anmälan ej gjorts.

[S2]Tullfrihet enligt 9 § 5 tullförordningen medges om varan förtullas för försvarsmakten eller skall användas uteslutande för tillverkning av stridsvagn, annat pansrat stridsfordon, vapen eller ammunition för militärt bruk. Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om sådan tullfrihet utom såvitt avser vara som förtullas för försvarsmakten. Förordning (1986:72).

18 §  Kommer vara för vilken tullfrihet enligt 9 § 2--5 tullförordningen (1973:979) medgivits ej till avsedd användning skall den som medgivits tullfriheten utan dröjsmål anmäla det till tullmyndigheten och betala tull för varan. Tullmyndighet kan dock medge att tull ej skall utgå, om varan överlåtes till någon, som har rätt till tullfrihet enligt 9 § 2-5 tullförordningen, eller återutföres i oförändrat skick eller om varan gått förlorad eller blivit förstörd eller så svårt skadad att den ej kan sättas i stånd.

19 §  Bestämmelserna i 17 § första stycket och 18 § äger motsvarande tillämpning om tull sättes ned enligt 10 § första stycket tullförordningen (1973:979) eller vara förtullas för att användas för visst ändamål och sådan användning enligt tulltaxan (1977:975) medför lägre tull än som annars skulle ha utgått. Förordning (1977:1086).

Proviant för transportmedel m.m. (11 § tullförordningen)

20 §  Tullfrihet medges för förnödenheter som medförs eller tas ombord på transportmedel i utrikes trafik, om de är avsedda för transportmedlet och kan anses motsvara transportmedlets behov. Behovet av drivmedel till motorfordon skall anses motsvara den kvantitet som ryms i tank med vilken tillverkare normalt utrustar fordonstypen, dock högst 400 liter. Tullfrihet för drivmedel till motorfordon medges ej, om det finns anledning att anta att resans huvudsakliga syfte är att införa drivmedel till landet avgiftsfritt.

[S2]Tullfrihet medges för proviant som medföres eller tages ombord på

 1. fartyg, andra än fritidsfartyg, eller luftfartyg för besättningens och passagerarnas behov, så länge transportmedlet står under tullkontroll enligt 51 § första stycket tullstadgan (1973:671),
 2. tåg i utrikes trafik, i den utsträckning som behövs för bespisning av passagerare under resa här i landet, om provianten förvaras i restaurangvagn eller liknande utrymme.

[S3]I fråga om fartyg i utrikes trafik som undergår reparation eller liknande åtgärd vid varv medges tullfrihet för förnödenheter och proviant som är avsedda för fartyget eller fartygets besättning och kan anses motsvara fartygets eller besättningens behov under tiden för åtgärderna. Förordning (1985:749).

21 §  Tullfrihet medges för andra varor än spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror, om de

 1. förtullas för någon som
  1. utan att tidigare ha haft hemvist i Sverige flyttar in från utlandet eller
  2. har haft eller har hemvist i Sverige och flyttar in eller återvänder hit efter att ha vistats utomlands minst ett år,
 2. äges av den person för vilken de förtullas,
 3. prövas ej överstiga ägarens och hans hushålls behov,
 4. utgör hushållsförnödenheter eller har begagnats utomlands av ägaren eller medlem av hans hushåll, och
 5. skall begagnas här i landet av ägaren eller medlem av hans hushåll.

[S2]I fråga om motorfordon, fartyg och luftfartyg finns ytterligare bestämmelser i 22 §.

[S3]För husgeråd, heminredningsartiklar och kläder samt material för tillverkning av sådana föremål medges tullfrihet enligt första stycket, även om ägaren eller medlem av hans hushåll icke begagnat dessa, under förutsättning att föremålen förvärvats med anledning av äktenskap mellan ägaren och person som är bosatt här.

[S4]Med ägare enligt första och andra styckena jämställes den som innehar vara på grund av avbetalningsköp. Vid beräkning av utlandsvistelses längd enligt första stycket får tullmyndighet bortse från korta avbrott. Förordning (1978:666).

22 §  Tullfrihet som avses i 21§ medges för motorfordon, fartyg och luftfartyg, om transportmedlet under minst ett år innan ägaren flyttar in eller återvänder till Sverige dels har tillhört honom, dels har begagnats i utlandet av honom eller medlem av hans hushåll. Tullfrihet medges dock ej om ägaren inom tre år innan han flyttar in eller återvänder hit har angivit transportmedel av motsvarande slag till förtullning och tullfrihet som här avses har medgivits för transportmedlet.

[S2]Föreligger synnerliga skäl kan generaltullstyrelsen medge tullfrihet utan hinder av första stycket.

[S3]Överlåtes transportmedel som avses i första stycket tidigare än ett år efter det att transportmedlet har angivits till förtullning skall den som har medgivits tullfriheten utan dröjsmål anmäla det till tullmyndigheten och betala den tull från vilken befrielse medgavs vid transportmedlets förtullning. Föreligger särskilda skäl kan generaltullstyrelsen medge undantag från skyldigheten att betala tull. Förordning (1978:666).

23 §  Tullfrihet medges för

 1. vara som mottagits i arv eller genom testamente och som utan handelssyfte införes för att brukas av arv- eller testamentstagaren eller hans familj,
 2. utmärkelsetecken och hedersgåva som myndighet eller offentlig institution i utlandet förlänat mottagaren,
 3. gåva med anledning av jubileum, statsbesök eller likartad särskild händelse till myndighet, institution eller sammanslutning,
 4. utställningsmedalj och annat föremål som deltagare i allmän tävlan i utlandet fått som pris eller som skall ställas upp av utländsk person eller sammanslutning som pris vid allmän tävlan här i landet,
 5. gåva till sjukhus eller allmän vårdanstalt,
 6. gåva till utländsk sjöman, om den mottages av företrädare för utländsk sjömansmissionsorganisation eller av utländskt konsulat,
 7. vara som kommer in till undervisningsanstalt eller vetenskaplig institution för att användas i dess verksamhet, om den utgör gåva eller har lånats utan vederlag eller köpts för medel som skänkts från utlandet,
 8. vara som skänkts från utlandet till enskild person här i landet för hans eget eller hans familjs personliga bruk, om gåvans värde är högst 400 kronor och det är fråga om enstaka försändelse.

[S2]Tullfrihet enligt första stycket medges icke för spritdrycker, vin, starköl eller tobaksvaror.

[S3]Bestämmelserna i 22 § tredje stycket äger motsvarande tillämpning, om tullfrihet medgivits för motorfordon, fartyg och luftfartyg som mottagits i arv eller genom testamente. Förordning (1983:952).

24 §  Tullfrihet medges för

 1. kinofilm, med eller utan ljudspår, som införes i endast ett exemplar, om filmen är högst 16 millimeter bred och huvudsakligen består av bilder som visar beskaffenhet av eller arbetssätt hos vara, som utländskt företag bjuder ut till försäljning eller uthyrning här i landet,
 2. katalog, prislista och annat merkantilt tryck, om tryckalstren innehåller uppgift om namnet på det utländska företag, som framställer, säljer eller hyr ut de varor eller erbjuder de tjänster som tryckalstren rör, och om tryckalster som införes samtidigt för samme mottagare antingen omfattar endast ett exemplar av varje slag eller väger högst ett kilogram.

25 §  Tullfrihet medges för vara för turistpropaganda, om sådan tullfrihet förutsättes i avtal som gäller i förhållande till Sverige eller om det huvudsakliga syftet med varan är att göra allmän reklam för besök i främmande land och varan ej införes i kommersiellt syfte.

26 §  Tullfrihet medges för vara som

 1. skall användas vid aktuellt räddnings- eller bärgningsföretag eller aktuell humanitär hjälpaktion,
 2. skänkts till humanitär hjälporganisation för att delas ut gratis av organisationen eller under dess kontroll till offer för naturkatastrof eller liknande händelse i landet,
 3. skall lagras i landet av humanitär hjälporganisation för att återutföras eller tagas i bruk vid naturkatastrof eller liknande händelse i annat land.

[S2]Tullfrihet enligt första stycket medges icke för tobaksvaror. Förordning (1983:952).

27 §  Tullfrihet medges för

 1. naturalier samt anatomiska, etnografiska och arkeologiska föremål, om varorna är avsedda för viss samling och icke skall återförsäljas,
 2. kulturhistoriskt föremål, målning, ritning eller teckning, annan bild, skulptur, mönster, modell, gipsavgjutning eller annan avbildning, om varan är avsedd för viss offentlig samling eller för viss undervisningsanstalt eller vetenskaplig institution,
 3. varor, som är avsedda för viss undervisningsanstalt eller vetenskaplig institution, om
  1. varorna är hänförliga till 84, 85 eller 90 kap. tulltaxan (1977:975),
  2. varorna skall användas huvudsakligen i undervisnings- eller forskningsarbete utan kommersiellt syfte,
  3. varor av fullt motsvarande vetenskapligt värde icke tillverkas inom landet, och
  4. värdet av varorna i sändning till samma anstalt eller institution uppgår till sammanlagt minst 2000 kronor,
 4. vara som är av undervisningskaraktär eller av vetenskaplig eller kulturell karaktär, om varan är avsedd som hjälp åt allvarligt handikappade och förtullas för institution eller organisation för handikappades välfärd.

[S2]Användes vara, för vilken medgivits tullfrihet enligt första stycket 3, huvudsakligen i annat arbete än som sägs i första stycket 3 b, skall anstalten eller institutionen anmäla det till tullmyndigheten och betala tull för varan, om generaltullstyrelsen ej för särskilt fall medger annat. Förordning (1982:399).

28 §  Tullfrihet medges för

 1. film, diapositiv, grammofonskiva och liknande åskådnings- eller ljudåtergivningsmateriel, om materielen
  1. framställts av Förenta nationerna eller dess fackorgan och har undervisningskaraktär eller vetenskaplig eller kulturell karaktär,
  2. förtullas för institution eller sammanslutning för undervisning, vetenskap eller kultur och skall användas uteslutande i dess undervisningsverksamhet eller vetenskapliga eller kulturella verksamhet, eller
  3. i annat fall visas vara avsedd för undervisningsändamål eller för vetenskapligt eller kulturellt ändamål och är av undervisningskaraktär eller av vetenskaplig eller kulturell karaktär,
 2. aktuella pressbilder, om bilderna förtullas för nyhetsbyrå eller tidningsföretag,
 3. film eller videoband med aktuella journalbilder, dock högst för två exemplar av varje film eller band,
 4. inspelad ljud- eller bildåtergivningsmateriel som radio- eller televisionsföretag i utlandet tillhandahåller auktoriserat sådant företag i Sverige som lån för programutbyte,
 5. handskrifter och maskinskrivna texter.

29 §  Tullfrihet medges för

 1. tryckalster som
  1. utgör reklam för utländsk vara som visas på utställning eller mässa,
  2. levererats från utlandet utan vederlag för att delas ut utan vederlag till besökare på utställningen eller mässan, och
  3. med hänsyn till mängd och värde står i rimligt förhållande till den omfattning i vilken utställaren av varan deltager i utställningen eller mässan,
 2. prover på utländsk vara, som visas på utställning eller mässa, eller material för framställning av sådant prov i samband med demonstration, om
  1. proverna eller materialet levererats utan vederlag,
  2. proverna är små och har ringa värde,
  3. proverna skall delas ut gratis till besökare på utställningen eller mässan för att användas eller förbrukas,
  4. proverna i och för sig ej är lämplade att utnyttjas kommersiellt, och
  5. provernas mängd och värde står i rimligt förhållande till den omfattning i vilken utställaren av varan deltager i utställningen eller mässan,
 3. vara som skall demonstreras och förbrukas på utställning eller mässa eller som skall förbrukas på utställning eller mässa vid demonstration av utländsk maskin eller apparat, om varans mängd och värde står i rimligt förhållande till den omfattning i vilken utställaren av varan, maskinen eller apparaten deltager i utställningen eller mässan,
 4. vara som har lågt värde och är avsedd att förbrukas vid uppförande, inredning eller dekorering av utländsk deltagares tillfälliga stånd eller monter på utställning eller mässa,
 5. vara som förtullas för främmande stats beskickning, handelsrepresentation eller liknande officiell organisation, om varan skall användas vid dekorering av utställningslokal, affärslokal eller offentlig plats i samband med kampanj för att främja försäljning av utländska varor och ställes till utställares eller affärsinnehavares förfogande utan vederlag.

[S2]Tullfrihet enligt första stycket 2 medges även för varor som leverats utan vederlag och efter omförpackning eller liknande förfarande på utställning eller mässa utgör prover enligt b-e.

[S3]Tullfrihet enligt första stycket får icke medges för alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror eller bränslen.

30 §  Tullfrihet medges för sådan välfärdsmateriel för sjöfolk som skall

 1. användas på fartyg i utrikes trafik,
 2. föras från fartyg för att återutföras,
 3. repareras eller kompletteras,
 4. användas tillfälligt i land av bestättning under farygets uppehåll i hamn,
 5. användas under högst sex månader i sjömanshem eller i klubblokal eller rekreationsanläggning för sjöfolk, om hemmet, lokalen eller anläggningen förvaltas av officiell organisation eller av religiös eller annan organisation utan vinstsyfte, eller i sådan lokal för religionsutövning där andaktstunder för sjöfolk hålles regelbundet.

[S2]Med välfärdsmateriel enligt första stycket avses materiel för kulturell, bildande, rekreerande, religiös eller sportslig verksamhet. Till sådan materiel räknas böcker och andra tryckalster, bandspelare, radio- och televisionsmottagare, projektorer, inspelade band, grammofonskivor, diapositiv, filmer och annan materiel för bild- eller ljudåtergivning, sport-, idrotts- eller gymnastikutrustning, hobbymateriel och kultföremål.

31 §  Tullfrihet medges för hålkort, hålremsa, magnetband och annat medium med registrerade data, om varan tillhandahålles utan vederlag.

Gränstrafik (12 § tullförordningen)

32 §  Med egentlig gränstrafik förstås trafik med eller utan transportmedel från ort som ligger nära landsgränsen mellan Sverige och Finland eller mellan Sverige och Norge till sådan ort på andra sidan gränsen (gränsorter), om trafiken bedrives av person som är fast bosatt i gränsort (gränsbo) eller av företag som är etablerat i gränsort (gränsföretag). Generaltullstyrelsen bestämmer gränsorterna efter samråd med vederbörande myndigheter i Finland och Norge.

[S2]Vid egentlig gränstrafik medges tullfrihet för

 1. maskiner, redskap, dragare och fordon, om varan tillhör eller innehaves av gränsbo eller gränsföretag och skall användas av gränsbon eller gränsföretaget under kortare tid i svensk gränsort för timmerforsling, jordbruksarbete eller annan skötsel av fastighet eller liknande ändamål,
 2. utsäde, som införes för någon som äger eller brukar fastighet i gränsort på vardera sidan om gränsen och skall användas för den svenska fastighetens behov,
 3. kreatur, om det tillhör eller innehaves av gränsbo eller gränsföretag och under kortare tid skall gå i bet på svensk gränsort,
 4. vara för hushållsbehov vilken införes för att förädlas eller repareras i gränsort och därefter återutföres och vara som för hushållsbehov återinföres efter att ha förädlats eller reparerats i gränsort.

Återinförsel (13 § tullförordningen)

33 §  Tullfrihet medges för vara som är svensk eller förtullats i Sverige, om varan återinföres utan att ha bearbetats i utlandet och anges till förtullning inom tio år efter utförseln från Sverige. Vara anses ej ha bearbetats, om den åtgärd som vidtagits icke höjt varans värde eller endast inneburit att bristfällighet som upptäckts i utlandet avhjälpts i syfte att få varan i användbart skick.

[S2]Har vara som är svensk eller förtullats i Sverige reparerats i utlandet får den återinföras mot tull som beräknas efter fem procent av reparationskostnaden, om varan inom ett år efter utförseln från Sverige anges till förtullning för den för vilken utförseln skett.

[S3]Har vara reparerats i utlandet, får den införas i utbyte mot svensk eller i Sverige förtullad vara av samma slag mot tull som beräknas efter fem procent av ett belopp som motsvarar reparationskostnaden, om den reparerade varan förtullas för någon som har tullmyndighetens tillstånd. Förordning (1986:72).

34 §  Har vara tillverkats helt eller delvis av material som är svenskt eller förtullats i Sverige, får tullen för varan sättas ned med det belopp som skulle ha tagits ut i tull för materialet, om detta förtullats under samma omständigheter som den tillverkade varan. Som villkor för tullnedsättning gäller att

 1. materialet utförts eller förts till frihamn för att användas vid tillverkningen,
 2. materialet använts för tillverkning uteslutnde av vara som införes,
 3. den tillverkade varan inom ett år efter det att materialet utförts eller förts till frihamn anges till förtullning för den för vilken utförseln skett.

[S2]Har vara som är svensk eller förtullats i Sverige bearbetats i utlandet på annat sätt än genom reparation, får tullen för varan vid återinförsel sättas ned på motsvarande sätt som enligt första stycket, om varan inom ett år efter utförseln från Sverige anges till förtullning för den för vilken utförseln skett.

[S3]Har svenskt konstruktionsarbete eller liknande svensk prestation utnyttjats vid tillverkning av vara som är belagd med värdetull och som är avsedd för någon som gjort prestationen eller för vars räkning prestationen gjorts, medges nedsättning av tullen för varan med så stor del som prestationens värde utgör av hela tullvärdet. Förordning (1980:748).

35 §  Införes vara som ersättning för del eller tillbehör till vara som förtullats i Sverige och som ej stämt överens med vad som får anses avtalat, får den förtullas enligt samma tullsats som tillämpats för den tidigare förtullade varan, om

 1. den tidigare förtullade varan icke använts här eller använts här endast i samband med provning eller under förhållanden som kan jämställas med provning eller utgör sådan vara som avses i 58 §,
 2. delen eller tillbehöret utan vederlag levereras av den som levererat den tidigare förtullade varan eller genom dennes förmedling, och
 3. delen eller tillbehöret anges till förtullning inom ett år efter det att den tidigare förtullade varan förtullades.

36 §  Har befrielse från eller restitution av tull medgivits i samband med utförsel från Sverige medges tullfrihet eller tullnedsättning enligt 33 eller 34 § endast om tullen betalas. Har den från Sverige utförda varan icke utförts av den som begär tullfrihet enligt 33 § första stycket och kan denne ej lämna uppgift om belopp med vilket befrielse eller restitution medgivits, skall tullmyndigheten medverka till att anskaffa uppgiften, om det kan ske med ledning av tullverkets handlingar.

[S2]Tullmyndighet får för särskilt fall medge utsträckning av tidsfristerna i 33-35 §§.

[S3]Generaltullstyrelsen meddelar närmare villkor för medgivande av tullberäkning enligt 33 § tredje stycket.

Emballage m.m. (14 § tullförordningen)

37 §  Som självständig handelsvara enligt 14 § första stycket tullfördningen (1973:979) anses emballage, om det efter att ha använts vid införseln utgör sådan artikel som brukar säljas på den svenska marknaden, dock ej som skrot eller avfall.

[S2]Skall annat emballage än container tulltaxeras för sig, medges tullfrihet om emballage av samma beskaffenhet och mängd

 1. utförts för den tullskyldige högst ett år innan det förstnämnda emballaget angavs till förtullning eller, om det icke angivits till förtullning, lämnades ut till fritt förfogande,
 2. skall utföras för den tullskyldige högst ett år efter den tidpunkt som anges i 1.

[S3]Tullfrihet enligt andra stycket medges endast en gång för varje utförsel och, om befrielse från eller restitution av tull medgivits i samband med utförseln, endast såvida den tullskyldige betalar denna tull.

[S4]Har tullfrihet enligt andra stycket medgivits på grund av att emballage skall utföras senare och sker ej utförsel inom förekriven tid, skall tull betalas för det införda emballaget.

38 §  Tullfrihet medges för container och del till container, om containern eller delen skall återutföras högst ett år efter det att den angivits till förtullning eller, om den icke angivits till förtullning, lämnats ut till fritt förfogande. Sker ej återutförsel inom föreskriven tid skall tull betalas.

[S2]Tullfrihet medges för sådan maskin, apparat och instrument som utgör hjälpmedel för transport, lastning, lossning eller annan godshantering vid in- eller utförsel samt för del och tillbehör till sådan vara. Återutföres icke varan senast tre månader efter det att den angivits till förtullning eller användes den för transport av gods endast mellan svenska orter, skall tull betalas.

[S3]Bestämmelserna i 37 § andra-fjärde styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om lastpall och annat hjälpmedel för transport, lastning, lossning eller annan godshantering vid in- eller utförsel än transportmedel, container eller sådant hjälpmedel som sägs i andra stycket.

39 §  Tullmyndighet kan för särskilt fall medge utsträckning av tidsfristerna enligt 37 § andra stycket och 38 §. Om särskilda skäl föreligger kan tullmyndighet medge befrielse från skyldighet att betala tull enligt 37 § fjärde stycket och 38 §.

40 §  Temporär tullfrihet medges för

 1. vara som införes för att repareras, bearbetas, kompletteras eller emballeras eller för att användas som material vid reparation, bearbetning, komplettering eller emballering av exportvara, om behandlingen icke gör det omöjligt att identifiera den införda varan,
 2. specialverktyg och specialinstrument som införes för att användas vid tillverkning av viss exportvara, om verktygen eller instrumenten tillhandahålles av den utländske köparen av exportvaran, vara som införes för att användas vid avprovning av viss exportvara, om den införda varan tillhandahålles av utländsk köpare av eller spekulant på exportvaran, och vara som tillfälligt införes för att avbildas eller kopieras, om den införda varan tillhandahålles av utländsk köpare av eller spekulant på avbildningen eller kopian,
 3. utrustning för cirkus, tivoli eller liknande företag som uppehåller sig tillfälligt i landet,
 4. vara som införes för tillfälligt bruk vid teaterföreställning eller vid kongress, officiell festlighet, idrottstävling eller liknande arrangemang av internationell karaktär,
 5. vara som är avsedd för utställning eller mässa,
 6. urvalssändning av varor, som på grund av speciellt utförande eller särprägel ej kan betraktas som varuprover,
 7. djur som införes för avelsändamål eller för veterinärmedicinsk behandling,
 8. fartyg som är utrustat för beredning av fisk och som skall bereda svenskfångad fisk för utförsel från tullområdet med fartyget. Förordning (1986:72).

41 §  Temporär tullfrihet medges för maskin, apparat, instrument, redskap, verktyg eller annat föremål, för vilket tullfrihet ej medges enligt 8 § första stycket 1 tullförordningen (1973:979), om föremålet införes för inresande yrkesutövare och skall användas i hans yrke av honom eller under hans personliga överinseende under tillfälligt uppehåll i landet. Temporär tullfrihet medges dock ej för större maskin eller appartat, om den skall användas för att tillverka eller emballera vara industriellt, utnyttja naturtillgångar, uppföra, reparera eller underhålla byggnad eller utföra jordarbete eller liknande arbete.

[S2]Utan hinder av första stycket medges temporär tullfrihet för

 1. föremål som införes för att användas för inspelning av film enligt avtal mellan Sverige och annan stat om saminspelning av film,
 2. radio- och televisionsmateriel som Sveriges Radio AB inför som lån från utlandet för att sända evenemang av intresse utanför landet, om materiel av motsvarande slag icke kan lånas här i landet.

42 §  Temporär tullfrihet medges för varuprov, mönster och modell, om icke tullfrihet enligt 8 § första stycket 5 tullförordningen (1973:979) kan medges.

[S2]Skall biograffilm visas som prov för eventuell köpare eller granskningsmyndigheten, får temporär tullfrihet medges endast om filmen icke visas vid offentlig föreställning.

43 §  Temporär tullfrihet medges för vara som införes för att avprovas, om det ej finns skäl att antaga att varan skall användas här i landet för produktivt arbete i större omfattning än som behövs för avprovningen eller ersätta annan vara. Temporär tullfrihet medges dock ej om avprovningen gör det omöjligt att identifiera varan.

44 §  Temporär tullfrihet medges för

 1. transportmedel som resande inför för enskilt bruk, om han är bosatt i utlandet och skall vistas i Sverige endast tillfälligt,
 2. personbil eller motorcykel som är införd i expertvagnsförteckning,
 3. annat transportmedel, om det skall användas endast tillfälligt för transport inom landet av last eller passagerare eller föras genom lanet.

45 §  Transportmedel för vilket medgivits temporär tullfrihet enligt 44 §1 eller 2 får ej användas, om den som innehar det med temporär tullfrihet icke längre är bosatt i utlandet eller hans vistelse här i landet icke längre är tillfällig.

[S2]Husvagn får innehas med temporär tullfrihet enligt 44 § 1 även om innehavaren under de tre första månaderna efter det att den temporära tullfriheten inträdde tillfälligt avbryter sin vistelse här i landet.

[S3]Transportmedel som avses i första stycket får ej användas i yrkesmässig trafik, överlåtas, lånas ut eller hyras ut. Sådant transportmedel får dock lånas ut eller, såvitt avser transportmedel för vilket medgivits tullfrihet enligt 44 § 1 och som resande hyrt utan förare, hyras ut till annan som är bosatt i utlandet och vistas i Sverige tillfälligt. Har resande lånat ut eller hyrt ut transportmedel till annan, är i första hand denne ansvarig mot tullverket som om den temporära tullfriheten medgivits honom.

[S4]Transportmedel för vilket medgivits temporär tullfrihet enligt 44 § 3 får ej utan tillstånd av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer användas för transport inom landet av last eller passagerare som icke följer med transportmedlet från eller till utlandet. Förordning (1984:751).

46 §  Temporär tullfrihet för fordon, som är inrett och utrustat för speciellt ändamål, såsom reportagebil för press, radio eller television eller filminspelnings-, inspektions-, verkstads- eller laboratioriebil, omfattar även fordonets utrustning.

[S2]Medges temporär tullfrihet för transportmedel får sådan tullfrihet medges även för del, tillbehör och material, som skall användas för reparation, underhåll eller utrustning av transportmedlet och återutföras med detta.

47 §  Föreligger särskilda skäl får tullmyndighet medge temporär tullfrihet för vara som införes tillfälligt i annat fall än som sägs i 40-44 §§ och 46 §.

48 §  Den längsta tid för vilken temporär tullfrihet får medges är för vara

 1. för vilken finnes passersedel, utfärdad under medverkan av garant som regeringen godkänt, den tid passersedeln gäller,
 2. som avses i 40 § 6, 14 dagar,
 3. som är införd i exportvagnsförteckning, den tid varan får stå kvar i förteckningen,
 4. i övrigt, ett år.

[S2]Tullmyndighet får för särskilt fall medge utsträckning av tiderna i första stycket. Förordning (1977:561).

49 §  Skadas vara genom olyckshändelse, medan den innehaves med temporär tullfrihet, kan tullmyndighet medge att varan icke behöver förtullas eller att endast användbara delar av varan behöver förtullas.

[S2]Föreligger särskilda skäl kan generaltullstyrelsen medge att vara som användes i strid mot villkor för temporär tullfrihet icke behöver förtullas.

[S3]Fordon som innehafts med temporär tullfrihet behöver ej förtullas, om det tillfallit kommun eller staten enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och den som innehade fordonet med temporär tullfrihet var okänd när det tillföll kommun eller staten. Förordning (1982:399).

Tullrestitution

50 §  Industrirestitution medges för vara som utförts ur landet, om den

 1. använts här för tillverkning, reparation, bearbetning, komplettering eller emballering av exportvara,
 2. reparerats, bearbetats, kompletterats eller emballerats här i landet,
 3. utgjorde del eller tillbehör till exportvara som avses i 1 eller 2 och i oförändrat skick återutförts till annan än producenten, leverantören eller ombud för någon av dem,
 4. icke kunnat användas för arbete enligt 1 eller 2 på grund av hinder av teknisk art.

[S2]Industrirestitution medges även för material som gått förlorat vid arbete enligt första stycket 1 eller 2 eller varit avsett att användas vid sådant arbete men förstörts genom olyckshändelse samt för vara som ej kunnat användas för sådant arbete på grund av hinder av teknisk art och förstörts under kontroll av myndighet eller annan som generaltullstyrelsen godkänt.

[S3]Industrirestitution får ej medges för maskin, verktyg eller annan arbetsutrustning som använts för arbete enligt första stycket utan att tillföras föremålet för arbetet.

51 §  Varvsrestitution medges för vara som använts för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning, utrustning eller sjösättning av

 1. utländskt järnfartyg,
 2. fiske-, last- eller sjöräddningsfartyg med en längd av minst åtta meter, mätt från förkant av förstäven till akterkant av akterstäven,
 3. annat fartyg med en bruttodräktighet av mer än 70,
 4. skeppsdocka, dockport, ponton eller mudderverk,
 5. produktionsanläggning, dock endast om den använda varan är typisk varvsutrustning eller tillföres anläggningen som fast inredning eller fast utrustning för varvsverksamhet (teknisk utrustning).

[S2]För svenskt fartyg som icke är mätningspliktigt skall en bruttodräk tighet av 70 anses motsvara 20 meters längd, mätt enligt förordningen (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning. Förordning (1982:657).

52 §  Flygrestitution medges för vara som använts för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning eller utrustning av luftfartyg eller av delar eller tillbehör till luftfartyg.

53 §  Varvsrestitution och flygrestitution medges för

 1. material som gått förlorat vid arbete som medför rätt till sådan restitution eller varit avsett att användas för sådant arbete men förstörts genom olyckshändelse,
 2. vara som icke använts för arbete som medför rätt till sådan restitution och återutförts, förstörts under kontroll av myndighet eller annan som generaltullstyrelsen godkänt eller överlåtits till någon som har tillstånd enligt 60 § andra stycket,
 3. vara som varit avsedd att användas för arbete som medför rätt till sådan restitution men kunnat användas endast som skrot,
 4. vara som, när tillstånd enligt 60 § andra stycket meddelas, finns i lager hos den som erhåller tillståndet, och är avsedd att användas för arbete som medför rätt till sådan restitution.

[S2]Bestämmelserna i 50 § första stycket 2 och tredje stycket äger motsvarande tillämpning på varvsrestitution och flygrestitution.

54 §  Handelsrestitution medges för vara som återutförts i oförändrat skick i samband med försäljning till annan i utlandet än producenten eller leverantören eller ombud för någon av dem.

55 §  Kan det i fall som avses i 17 § tredje stycket tullförordningen (1973:979) ej visas att den vara som använts eller återutförts har förtullats, medges restitution, om varan till mängd och beskaffenhet motsvarar den vara för vilken restitution begäres eller vara som framställts med användande av den vara för vilken restitution begäres. Handelsrestitution medges dock endast om särskilda skäl föreligger.

[S2]I fall som avses i 17 § tredje stycket tullförordningen får restitution icke medges, om den vara för vilken restitution begäres angivits till förtullning eller, såvitt avser vara som tagits hem, anmälts till hemtagning, sedan förutsättningarna för restitution inträtt i övrigt. Förordning (1977:561).

56 §  Sådant tillstånd till tullrestitution som avses i 19 § tullförordningen (1973:979) lämnas av tullmyndighet. Tillstånd får efter ansökan medges den som bedriver sin verksamhet och har sin bokföring ordnad så att tullverket kan kontrollera att de uppgifter som anföres till stöd för restitutionen är riktiga. Tillstånd till flygrestitution får ej medges annan än tillverkare av luftfartyg eller motorer till luftfartyg i fråga om vara som skall användas för nybyggnad.

57 §  Särskild restitution medges för vara som återutförts utan att ha använts eller efter att ha använts endast i samband med provning eller under förhållanden som kan jämställas med provning eller som kunnat medföra temporär tullfrihet.

58 §  Kan särskild restitution ej medges för vara som återutförts, medges reducerad restitution om varan utgör

 1. transportmedel eller del eller tillbehör till transportmedel,
 2. maskin, apparat, instrument eller del eller tillbehör till sådan vara,
 3. materiel som använts vid utförande av anläggnings-, byggnads- eller liknande arbete eller vid komplettering, reparation, avprovning eller liknande arbete på anläggning eller byggnad eller på fastighet som är inrättad för industriell verksamhet eller på maskin som tillhör anläggning, byggnad eller sådan fastighet.

[S2]Reducerad restitution får medges endast om varan införts för att användas tillfälligt här i landet eller, såvitt avser transportmedel, maskin, apparat, instrument eller del eller tillbehör till sådan vara, icke stämt överens med vad som får anses avtalat.

59 §  Reducerad restitution medges med det erlagda tullbeloppet efter ett avdrag för varje påbörjad månad från det att varan angivits till förtullnig eller, såvitt avser vara som tagits hem, anmälts till hemtagning till dess att varan utföres. Avdraget utgör, för rullande järnvägsmateriel samt del och tillbehör till sådan materiel en och för annan vara fem procent av det erlagda tullbeloppet.

[S2]Föreligger särskilda skäl kan tullmyndighet medge att avdrag enligt första stycket får beräknas för varje påbörjad månad från det att varan tagits i anspråk, om detta skett senare än 30 dagar efter det att varan angivits till förtullning, eller såvitt avser vara som tagits hem, anmälts till hemtagning.

[S3]Har tullfrihet medgivits mot betalning av tullbelopp som erhållits som reducerad restitution, medges sådan restitution vid förnyad utförsel endast med det sålunda betalade beloppet efter avdrag som beräknas på hela det ursprungliga tullbeloppet. De avdrag som sammanlagt gjorts från detta och senare betalade tullbelopp skall dock, om den restitutionsberättigade begär det, utgöra vad som skulle ha dragits av, såvida varan utförts endast vid det sista tillfället.

60 §  Befrielse från tull enligt 20 § tredje stycket tullförordningen (1973:979) får medges för vara som skall användas för arbete som medför rätt till varvsrestitution eller flygrestitution. Såvitt avser vara som skall användas för arbete som medför rätt till flygrestitution får befrielse även medges, om varan skall överlåtas till någon som skall använda varan för sådant arbete och åtnjuter befrielse som nu sagts.

[S2]Befrielse från tull enligt första stycket medges endast den som fått särskilt tillstånd av tullmyndighet. Bestämmelserna i 56 § äger motsvarande tillämpning.

[S3]Generaltullstyrelsen kan medge undantag från kravet på tillstånd enligt andra stycket.

[S4]Har vara för vilken medgivits befrielse från tull enligt första stycket ej använts för där avsett arbete behöver tull ej betalas i fall som avses i 53 § första stycket1-3.

61 §  Har industri-, varvs-, flyg- eller handelsrestitution medgivits för vara som levererats eller överlåtits till någon som har tillstånd enligt 60 § andra stycket, skall denne anses ha medgivits tullbefrielse enligt 20 § tredje stycket tullförordningen (1973:979) för varan, dock högst med belopp som motsvarar restitutionsbeloppet.

62 §  Restitution av tull medges icke om tiden från det att varan angavs till förtullning eller, såvitt avser vara som tagits hem, anmäldes till hemtagning till dess förutsättningar för restitution inträdde överstiger, i fråga om

 1. industrirestitution och handelsrestitution två år,
 2. varvsrestitution och flygrestitution fem år,
 3. särskild restitution ett år.

[S2]Tullmyndighet kan för särskilt fall medge utsträckning av tidsfristerna i första stycket.

63 §  Restitution av tull medges endast om tullen och annan avgift som skall restitueras enligt samma ansökan uppgår till sammanlagt minst 50 kronor, såvitt avser särskild restituion, och 200 kronor, såvitt avser annan restitution.

[S2]Föreligger särskilda skäl kan tullmyndighet medge särskild och reducerad restitution av lägre belopp än som sägs i första stycket.

64 §  Med utförsel jämställes

 1. vid industri-, varvs-, flyg- och handelsresitution, att varan lägges upp på provianteringslager,
 2. vid särskild restituion, att varan lägges upp på tullkreditlager som inrättats av aktiebolaget Vin- & spritcentralen.

65 §  Skall vara som förtullas, sedan annan restitution än reducerad restitution medgivits på grund av att varan förts till frihamn eller lagts upp på provianteringslager eller sådant tullkreditlager som inrättats av aktiebolaget Vin- & spritcentralen, utgår tull med det belopp som motsvarar det restituerade beloppet.

[S2]Sker förtullningen innan resitution medgivits i fall som avses i första stycket, får restitution medges med högst det belopp som motsvarar den tull som tagits ut vid förtullningen.

[S3]Skall vara för vilken åtnjutits tullbefrielse enligt 20 § tredje stycket tullförordningen (1973:979) förtullas, sedan den förts till frihamn eller lagts upp på provianteringslager, utgår tull med belopp som motsvarar det belopp för vilket befrielse åtnjutits.

[S4]Första-tredje styckena gäller icke om varan förtullas för någon som har rätt till tullfrihet enligt 7 § tullförordningen (1973:979) eller som har tillstånd enligt 60 § andra stycket.

[S5]I fråga om reducerad restitution äger första och andra styckena motsvarande tillämpning, om den tullskyldige begär det. Reducerad restitution får dock ej medges enligt andra stycket, om tullfrihet enligt 33 § medgivits.

66 §  Har varvsrestitution eller motsvarande tullbefrielse medgivits för vara som använts enligt 51 § första stycket 5, skall tull betalas för varan, om den inom tio år från det att den angivits till förtullning tages i anspråk för annat ändamål än som sägs där eller överlåtes till någon som ej har tillstånd till varvsrestitution eller motsvarande tullbefrielse. Betalningsskyldig är den som tagit varan i anspråk eller som överlåtit den. Vad som sagts nu gäller ej om varan utföres i samband med att den tages i anspråk eller överlåtes.

[S2]Har varvs- eller flygrestitution eller motsvarande tullbefrielse medgivits för vara, skall ägaren betala tull för den, om den annat än tillfälligt föres i land i Sverige från fartyg, ponton, mudderverk eller luftfartyg inom tio år från det att den angavs till förtullning.

[S3]Tull enligt första och andra styckena beräknas efter vad som gäller vid den tidpunkt då varan tages i anspråk, överlåtes eller föres i land och med hänsyn till det värde varan har då.

[S4]Tullmyndighet kan för särskilt fall medge undantag från första och andra styckena.

67 §  Generaltullstyrelsen kan bestämma att industri-, varvs-, flyg- och handelsrestitution skall beräknas enligt schablon, om särskilda skäl föreligger.

68 §  Vid tillämpning av bestämmelserna om tullrestitution skall vara som införts tullfritt enligt

[S2]frihandelsförordningen (1977:1194),

[S3]förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna,

[S4]förordningen (1975:1184) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Färöarna, m. m.,

[S5]förordningen (1976:930) om tullfrihet för handvävd bomullsväv,

[S6]förordningen (1980:5) om tullfrihet för varor från Bulgarien, Rumänien och Folkrepubliken Kina,

[S7]förordningen (1982:321) om tullfrihet eller tullnedsättning för vissa fruktsafter och

[S8]förordningen (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland likställas med vara som är svensk. Förordning (1985:644).

69 §  Har någon erhållit tullrestitution med högre belopp än han rätteligen skulle ha erhållit, är han skyldig att återbetala överskjutande belopp. Krav på återbetalning skall framställas inom fem år från den dag då restitutionsbeslutet meddelades.

Särskilda bestämmelser

70 §  Tull utgår inte för oförtullad vara som överlåts till tullverket eller förstörs under kontroll av myndighet eller annan som tullmyndighet godkänt. Förordning (1982:399).

71 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av tullförordningen (1973:979) meddelas av generaltullstyrelsen. När styrelsen meddelar tillämpningsföreskrifter skall den iakttaga internationella förpliktelser som Sverige åtagit sig och, om det behövs, samråda med annan berörd myndighet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1974:320

  Omfattning
  ändr. 10, 12, 13 §§

Ändring, SFS 1974:985

  Omfattning
  upph. 1 §; ändr. 11 §

Ändring, SFS 1975:1005

  Omfattning
  ändr. 60 §

Förordning (1977:561) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 2, 23, 45, 48, 55 §§

Förordning (1977:1086) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 2, 19, 27 §§

Förordning (1978:666) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 21-23, 68 §§

Förordning (1979:985) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

Förordning (1980:597) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 20 §

Förordning (1980:748) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  upph. 4-9 §§; ändr. 3, 34 §§

Förordning (1980:1082) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:399) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 2, 11, 20, 23, 27, 49, 68, 70 §§

Förordning (1982:657) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 51 §

Förordning (1983:952) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:37
  Omfattning
  ändr. 2 a, 23, 26 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:447) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:751) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 45 §
  Ikraftträder
  1984-10-23

Förordning (1984:1025) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 40 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:644) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 2, 68 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:749) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1985-10-15

Förordning (1986:72) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 17, 33, 40 §§
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1986:87) om ändring i tullkungörelsen (1973:1014)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1986-03-01

Ändring, SFS 1987:1289

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då tullkungörelsen (1973:1014) skall upphöra att gälla.
  Anmälan enligt 17 § tullkungörelsen och tillstånd till tullnedsättning enligt 33 § tredje stycket tullkungörelsen gäller fortfarande.
  Restitutionstillstånd enligt 56 § tullkungörelsen och tillstånd till tullbefrielse enligt 60 § tullkungörelsen gäller fortfarande.
  Äldre föreskrifter om tullrestitution gäller fortfarande i fråga om varor som före den 1 januari 1988 utförts eller blivit föremål för annan åtgärd som vid tullrestitution jämställs med utförsel.
  Om det i en författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas den nya föreskriften.
  Omfattning
  upph.