Inaktuell version

Ledningsrättskungörelse (1973:1148)

Version: 2008:681

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973 i lydelse enligt SFS 2008:681
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Undantag från plan eller bestämmelser

1 §  I fråga om förordnande för en kommunal myndighet enligt 8 § tredje stycket ledningsrättslagen (1973:1144) och tillstånd av länsstyrelsen eller en kommunal myndighet enligt samma stycke tillämpas 1 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762). Förordning (1987:166).

Protokoll, dagbok och aktbildning m.m.

2 §  Bestämmelserna i 6-18 §§fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om ärende som avses i ledningsrättslagen (1973:1144).

En kommunal nämnds beslut i hänskjutet ärende

3 §  När ett beslut meddelas i ett ärende som enligt 21 § första stycket ledningsrättslagen (1973:1144) har hänskjutits till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, skall en kopia av beslutet snarast skickas till lantmäterimyndigheten. Denna skall snarast underrätta sakägarna om beslut av nämnden eller högre instans varigenom medgivande till upplåtelse av ledningsrätt har vägrats eller gjorts beroende av villkor. Förordning (1995:1428).

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten

4 §  Har ett inskrivet servitut eller en inskriven nyttjanderätt förändrats till ledningsrätt, skall lantmäterimyndigheten när uppgift om ledningsbeslutet införts i fastighetsregistrets allmänna del underrätta inskrivningsmyndigheten om detta enligt 75 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister. Detsamma gäller, om ledningsförrättning innebär att nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som inskrivits upphör att gälla i viss fastighet eller inskriven tomträtt.

[S2]Underrättelse till inskrivningsmyndigheten enligt förordningen om fastighetsregister skall även lämnas, om fastighet i dess helhet har inlösts enligt ledningsrättslagen (1973:1144) eller om vid inlösen har förordnats att särskild rätt som har inskrivits skall lämnas orubbad enligt 12 § fjärde stycket samma lag. Förordning (2000:316).

Expediering av förrättningsakt m.m.

5 §  Bestämmelserna i 24-26 och 29 §§fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144).

Åtgärder för verkställighet m.m.

6 §  Sedan en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) avslutats skall lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att ledningsbeslut inte förfaller.

[S2]Får lantmäterimyndigheten kännedom om att ett ledningsbeslut kan ha förfallit, skall myndigheten försöka utröna om så har skett. Uppgift om att ledningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en sådan nämnd som avses i 3 § och länsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig över åtgärden. Förordning (2000:316).

Slutbestämmelse

7 §  Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av ledningsrättslagen (1973:1144) samt denna kungörelse. Förordning (2008:681).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ledningsrättskungörelse (1973:1148)

Ändring, SFS 1974:150

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1975:1125

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§

Förordning (1987:166) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1990:262) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1626) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§, rubr. närmast före 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1995:1428) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Den äldre lydelsen av 3, 4 och 6 §§ gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2000:316) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2008:168) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:681) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:576) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2014:209) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
upph. 1, 3 §§, rubr. närmast före 1, 3 §§; ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-06-01