Fastighetsbildningskungörelse (1971:762)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-09-24
Ändring införd
SFS 1971:762 i lydelse enligt SFS 2018:655
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01
 • LMVFS 1995:9: Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994: 16) till fastighetsbildningslagen (1970:988) -
1 § Har upphävts genom förordning (2014:208).

Gode män

2 §  När länsstyrelsen bestämmer antalet gode män inom en kommun, ska länsstyrelsen ange hur många av dem som ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden och hur många som ska vara kunniga i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.

[S2]Länsstyrelsen ska underrätta kommunen och Lantmäteriet om beslut som avses i första stycket. Om det finns en kommunal lantmäterimyndighet i kommunen, ska även den myndigheten underrättas. Förordning (2008:679).

3 §  Lantmäteriet ska anmäla till kommunen när kommunfullmäktige ska välja god man. Förordning (2008:679).

4 §  En god man som har utsetts för en kommun får tjänstgöra hos både Lantmäteriet och den kommunala lantmäterimyndigheten. Förordning (2008:679).

5 §  Kommunen ska snarast sända uppgifter om utgången av val av gode män till länsstyrelsen och Lantmäteriet. Av uppgifterna ska det framgå vilken sakkunskap den valde företräder.

[S2]Lantmäteriet ska föra en förteckning över de gode män som har utsetts för varje kommun. Förordning (2008:679).

Protokoll, dagbok och aktbildning

6 §  Protokoll skall föras över handläggning som sker vid sammanträde med sakägare. Meddelas sådant beslut som skall tagas upp i protokoll eller behövs det för att handläggningen skall kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt, föres protokoll även över annan handläggning.

 • RH 2009:32:Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende förrättning i ett fastighetsbildningsmål har bedömts vara begränsad till att omfatta vad som vid tiden för utfärdandet av delfakturan går att bedöma och inkluderar inte skäligheten av den totala förrättningskostnaden.

7 §  Protokollet förs och undertecknas eller skrivs under med en elektronisk underskrift av förrättningslantmätaren eller någon annan tjänsteman vid lantmäterimyndigheten.

[S2]Den som står i sådant förhållande till saken eller till någon sakägare att hans eller hennes tillförlitlighet kan anses minskad får inte vara protokollförare. Förordning (2016:637).

 • RH 2009:32:Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende förrättning i ett fastighetsbildningsmål har bedömts vara begränsad till att omfatta vad som vid tiden för utfärdandet av delfakturan går att bedöma och inkluderar inte skäligheten av den totala förrättningskostnaden.

8 §  I protokoll antecknas

 1. lantmäterimyndigheten samt tid och plats för handläggningen,
 2. förrättningsmännen, tolk, om sådan anlitas, och protokollföraren,
 3. sakägarna och deras ombud eller biträden med uppgift om vilka av dem som är närvarande samt de fastigheter saken angår med angivande av sakägares anknytning till fastighet,
 4. annan som ska underrättas om sammanträde med sakägare och som är närvarande,
 5. vem som sökt förrättningen,
 6. kort beteckning av saken,
 7. fullmakt som lämnas muntligen inför lantmäterimyndigheten,
 8. överenskommelse, samtycke eller medgivande som fordras för en viss åtgärd, i fall då uppgift om detta inte har tagits in i en annan handling som bilagts akten, och
 9. lantmäterimyndighetens beslut och skiljaktig mening inom lantmäterimyndigheten.

[S2]Uppgifterna i första stycket 3-5 får, om det är lämpligt, lämnas genom hänvisning till annan handling i akten.

[S3]Beslut som avser endast förfarandet vid förrättningen behöver inte tas upp i protokoll. Detsamma gäller beslut om att ställa in en förrättning på grund av att ansökan har återkallats och beslut om avvisning av ansökan. Förordning (2008:679).

 • RH 2009:32:Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende förrättning i ett fastighetsbildningsmål har bedömts vara begränsad till att omfatta vad som vid tiden för utfärdandet av delfakturan går att bedöma och inkluderar inte skäligheten av den totala förrättningskostnaden.

9 §  Protokoll som föres vid sammanträde med sakägare skall utöver vad som följer av 8 § innehålla

 1. kort redogörelse för sammanträdets gång,
 2. yrkanden och invändningar som framställes vid sammanträdet, ändringar i tidigare framställda yrkanden och invändningar samt medgivanden av yrkanden,
 3. kort redogörelse för de omständigheter som åberopas vid sammanträdet och yttranden över dessa,
 4. redogörelse för den utredning som förebringas,
 5. vad som i övrigt kan antagas få betydelse vid fullföljd till domstol eller eljest anses böra bevaras för framtiden.

[S2]Har det som enligt första stycket 2--4 skall antecknas i protokoll tagits upp i annan handling i akten, skall i protokollet endast hänvisas till handlingen.

 • RH 2009:32:Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende förrättning i ett fastighetsbildningsmål har bedömts vara begränsad till att omfatta vad som vid tiden för utfärdandet av delfakturan går att bedöma och inkluderar inte skäligheten av den totala förrättningskostnaden.

10 §  Utsaga av sakkunnig skall antecknas i protokollet i den omfattning utsagan kan antagas vara av betydelse i ärendet. Lantmäterimyndigheten får dock förordna att utsagan skall tagas upp på fonetisk väg i stället för att antecknas i protokollet.

[S2]Fonogram skall återges i vanlig skrift, när lantmäterimyndigheten eller vid besvär domstol finner att det behövs eller sakägare eller annan begär avskrift. Utskriften skall bestyrkas till sin riktighet av tjänsteman vid lantmäterimyndigheten och biläggas handlingarna i ärendet.

[S3]Fonogram skall bevaras i oförändrat skick till dess att ärendet slutligt avgjorts. Om fonogrammet har återgivits i vanlig skrift, får det förstöras. Förordning (1995:1423).

 • RH 2009:32:Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende förrättning i ett fastighetsbildningsmål har bedömts vara begränsad till att omfatta vad som vid tiden för utfärdandet av delfakturan går att bedöma och inkluderar inte skäligheten av den totala förrättningskostnaden.

11 §  Protokoll över sammanträde med sakägare skall om möjligt sättas upp efter hand som sammanträdet fortgår. Kan det ej ske, föres minnesanteckningar. Med ledning av dessa skall protokollet sättas upp snarast möjligt efter sammanträdets slut.

 • RH 2009:32:Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende förrättning i ett fastighetsbildningsmål har bedömts vara begränsad till att omfatta vad som vid tiden för utfärdandet av delfakturan går att bedöma och inkluderar inte skäligheten av den totala förrättningskostnaden.

12 §  När ett protokoll har satts upp ska förrättningslantmätaren göra en anteckning om detta på protokollet. Dagen för anteckningen ska anges och namn eller signatur sättas ut. Anteckningen får skrivas under med en elektronisk underskrift. Förordning (2016:637).

 • RH 2009:32:Laga kraften hos en av lantmäterimyndigheten utfärdad delfaktura avseende förrättning i ett fastighetsbildningsmål har bedömts vara begränsad till att omfatta vad som vid tiden för utfärdandet av delfakturan går att bedöma och inkluderar inte skäligheten av den totala förrättningskostnaden.

13 §  Över ärendena ska det föras en dagbok som för varje ärende anger dagen då ärendet kommit in, vilka åtgärder som vidtagits och vilka handlingar som kommit in eller upprättats i ärendet samt dagen för ärendets avgörande. Dagboken får föras särskilt för skilda grupper av ärenden.

[S2]Dagboken ska bestå av en förteckning över ärendena och av dagboksblad över handläggningen av de särskilda ärendena. Förteckningen och dagboksbladen ska föras enligt formulär som Lantmäteriet fastställer. Dagboksblad behöver dock föras endast när ärendets beskaffenhet kräver det. Ärendena ska tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår. Dagboksbladet ska ingå i den akt som är upprättad för ärendet. Förordning (2008:679).

14 §  De handlingar som ges in eller upprättas i ärendet ska föras samman till en akt.

[S2]De handlingar som tas in i akten, dock inte handlingar som avses i 15 § första stycket första meningen, ska förses med en särskiljande beteckning efter hand som de kommer in eller upprättas och förses med uppgift om lantmäterimyndigheten och ärendets dagboksnummer. En handling som kommer in ska dessutom förses med uppgift om inkomstdag.

[S3]Ett beslut som inte tas upp i protokollet ska antecknas på ett dagboksblad eller en annan handling i akten. Ett sådant beslut ska undertecknas med namn eller signatur eller skrivas under med en elektronisk underskrift av förrättningslantmätaren eller, om en annan tjänsteman har meddelat beslutet, av denne. Förordning (2016:637).

15 §  Sedan ärendet avgjorts samt beslutet eller utslaget vunnit laga kraft och erforderliga uppgifter införts i fastighetsregistrets allmänna del, får minnesanteckningar och dubletter av handlingar samt sådana missiv och delgivningsbevis som ej innehåller någon upplysning av betydelse i saken gallras ut ur akten. Efter samma tid får även behörighetshandlingar gallras ut, om anteckning göres i akten om innehållet i handlingarna och anteckningen bestyrkes av behörig tjänsteman.

[S2]Om gallring i övrigt och om andra åtgärder i anslutning till arkivering av akter finns särskilda föreskrifter. Förordning (2000:313).

16 §  I förrättningsakten skall antecknas vad som förekommer vid sådan utmärkning av gräns som enligt 4 kap. 27 § andra stycket eller 14 kap. 7 §fastighetsbildningslagen (1970:988) verkställes efter förrättnings avslutande.

Kallelser

17 §  Kan sökandens utevaro från förrättningssammanträde föranleda att ansökningen skall anses återkallad, skall han i kallelsen till sammanträdet erinras härom.

In- och utbetalningar av vissa penningmedel

Underställning enligt 5 kap. 20 § och 11 kap. 9 § fastighetsbildningslagen

18 a § Har upphävts genom förordning (2014:208).

19 §  När en fråga om tillstånd till en sådan ökning av en fastighets graderingsvärde som avses i 5 kap. 20 § eller 11 kap. 9 §fastighetsbildningslagen (1970:988) ska underställas en myndighet med hänsyn till jordförvärvslagen (1979:230), gäller för ärendets handläggning i tillämpliga delar jordförvärvslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Förordning (2014:208).

Sammanläggning

20 §  Lantmäterimyndigheten skall i följande fall genast underrätta inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel, nämligen

 1. när en ansökan om sammanläggning görs,
 2. när lantmäterimyndigheten utan ansökan tar upp en fråga om sammanläggning, och
 3. när lantmäterimyndigheten meddelar fastighetsbildningsbeslut som avser sammanläggning.

[S2]Någon underrättelse behöver dock inte lämnas om ansökan omedelbart avvisas eller förrättningen genast ställs in.

[S3]Om en underrättelse enligt första stycket har lämnats, skall inskrivningsmyndigheten i följande fall genast underrättas för anteckning eller borttagande av tidigare anteckning i registret, nämligen

 1. när ett beslut eller ett utslag om avvisning av ansökan om sammanläggning eller om inställande av en sådan förrättning har vunnit laga kraft, och
 2. när ett utslag om undanröjande av beslut om sammanläggning har vunnit laga kraft.

[S4]En underrättelse som avses i tredje stycket skall lämnas av den lantmäterimyndighet eller domstol som har meddelat beslutet eller utslaget. Förordning (2000:313).

21 §  När en begäran om yttrande i ett sammanläggningsärende sänds till inskrivningsmyndigheten ska akten eller de delar av den som behövs för yttrandet bifogas i original eller avskrift. Förordning (2008:166).

22 § Har upphävts genom förordning (2000:313).
23 § Har upphävts genom förordning (1987:1029).

Expediering av förrättningsakt m.m.

24 §  En underrättelse enligt 4 kap. 33 a § fastighetsbildningslagen (1970:988) skall lämnas genast och senast inom en vecka efter den dag då beslutet meddelades.

[S2]När en förrättning som länsstyrelsen får överklaga enligt 15 kap. 8 § fastighetsbildningslagen har förklarats avslutad skall, om länsstyrelsen har begärt det, förrättningsakten genast och senast inom en vecka sändas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall inom fyra veckor från den dag förrättningen förklarades avslutad sända akten åter till lantmäterimyndigheten. Förordning (2004:391).

25 §  Om lantmäterimyndigheten meddelar ett tillståndsbeslut eller ett sådant fastighetsbildningsbeslut som får överklagas särskilt och om länsstyrelsen får överklaga beslutet enligt 15 kap. 8 § fastighetsbildningslagen (1970:988), ska en kopia av beslutet genast och senast inom en vecka sändas till länsstyrelsen. Detta gäller dock inte om en kopia av beslutet har lämnats till länsstyrelsen enligt 24 § första stycket.

[S2]En uppgift om fastighetsbildnings-, fastighetsbestämnings- eller gränsutmärkningsbeslut får föras in i fastighetsregistrets allmänna del trots att förrättningen inte är avslutad. Om beslutet i ett sådant fall har överklagats i viss del, ska lantmäterimyndigheten, sedan registreringsfrågan har handlagts, genast sända akten till domstolen. Förordning (2009:1205).

26 §  Om en avslutad förrättning har överklagats, ska lantmäterimyndigheten genast sända förrättningsakten till mark- och miljödomstolen när eventuella registreringsfrågor har handlagts.

[S2]Sedan uppgifter om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning har förts in i fastighetsregistret, ska lantmäterimyndigheten skyndsamt meddela åtgärden till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

[S3]När ett beslut om inbetalning enligt 5 kap. 16 § fastighetsbildningslagen (1970:988) har fått laga kraft, ska lantmäterimyndigheten sända en kopia av beslutet till Lantmäteriet. Förordning (2014:208).

27 §  När ett sådant beslut eller utslag som avses i 2 § lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning har vunnit laga kraft, skall lantmäterimyndigheten, om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel skall ske enligt nämnda lag, underrätta inskrivningsmyndigheten om beslutet eller utslaget. Förordning (2000:313).

28 § Har upphävts genom förordning (2013:803).

29 §  Inom fyrtiofem dagar från det förrättningen eller, om besvär anförts, domstolens avgörande vunnit laga kraft skall ett exemplar av förrättningshandlingarna sändas till sakägaren. Finns det flera sakägare, skall expediering ske till den av dem som de utser eller, om de ej kan enas, till den av sakägarna som förrättningslantmätaren utser. Handling som utan olägenhet kan undvaras av sakägarna behöver ej översändas.

Slutbestämmelser

30 § Har upphävts genom förordning (2017:239).
31 § Har upphävts genom förordning (2017:239).

Dagbok i ärende om registrering

32 §  Över ärenden om införande av uppgift i fastighetsregistrets allmänna del skall det föras en dagbok. Förordning (2000:313).

Åtgärder inför registrering

33 §  En uppgift som avses i 3 § första stycket14 förordningen (2000:308) om fastighetsregister och som ska föras in i registrets allmänna del, ska innan registreringen verkställs föras in i ett system för automatiserad behandling som är anslutet till fastighetsregistret och där uppgiften inte är allmänt tillgänglig (preliminär registrering). En särskild uppgift ska omedelbart upprättas över den preliminära registreringen. Den preliminära registreringen ska granskas och godkännas av den som har fattat beslutet om att föra in uppgiften.

[S2]Sedan den preliminära registreringen har godkänts ska ärendet anmälas till Lantmäteriet för slutlig registrering i fastighetsregistrets allmänna del, enligt 71 § förordningen om fastighetsregister. Som registreringsdag ska då den dag som uppgiften kommer att finnas tillgänglig i registret anges. Om en uppgift till följd av ett tekniskt fel eller av någon annan anledning inte kan föras in i registret på den angivna dagen, ska lantmäterimyndigheten ange en ny registreringsdag.

[S3]Uppgifter om koordinater som ska föras in i fastighetsregistrets allmänna del får hämtas från registerkartan. Förordning (2018:655).

Uppgift om utredning enligt 27 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister

34 §  Uppgifter om utredning som enligt 27 § första stycket 5 förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del under planer m.m. skall hämtas ur handling som den ansvariga kommunala myndigheten har upprättat och överlämnat till lantmäterimyndigheten med begäran om registrering. Förordning (2002:387).

Uppgift i akt om verkställd registrering

35 §  Uppgift om dagen för registrering i fastighetsregistrets allmänna del av en förrättning eller en åtgärd skall redovisas i den akt som ligger till grund för registreringen. Om en fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning åsätts en beteckning, skall denna redovisas i akten. Förordning (2000:313).

Personlig lösen

36 §  Den som hos lantmäterimyndigheten är behörig att lämna anmälan enligt 33 § skall tilldelas en personlig lösen, utan vilken anmälan inte kan lämnas.

Förvaring av vissa handlingar

37 §  Lantmäterimyndighetens akter ska förvaras i en brandskyddad lokal. Detsamma gäller tidigare upprättad manuell registerkarta och handlingar som har använts för att skapa en sådan karta, samt äldre fastighetsregister (jordregister och stadsregister) med tillhörande kartor och handlingar.

[S2]Lantmäterimyndigheten ska föra en förteckning över de kartor och handlingar som myndigheten har vård om. Förordning (2017:239).

Föreskrifter

38 §  Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om

 1. förande av dagbok,
 2. akter,
 3. arkivering, och
 4. fastställande av lösen.

[S2]Lantmäteriet får också i övrigt meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av fastighetsbildningslagen (1970:988), lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen, lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning och denna kungörelse. Förordning (2008:679).

 • LMFS 2015:4: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar
 • LMFS 2014:5: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988)
 • LMFS 2018:1: Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar
 • LMFS 2020:7: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fastighetsbildningskungörelse (1971:762)

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
  Intill dess god man utsetts enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) får förrättningslantmätaren till tjänstgöring som god man kalla någon som är valbar till sådan befattning.

Förordning (1975:1124) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

  Omfattning
  ändr. 3, 13, 18-20, 22, 26, 28, 30 §§
  Ikraftträder
  1976-01-01

Förordning (1977:914) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

  Omfattning
  ändr. 5, 23 §§
  Ikraftträder
  1978-01-01

Förordning (1982:847) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1983-01-01

Förordning (1987:354) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

  Omfattning
  ändr. 1 §; nya 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1029) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. I fall som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1987:803) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) gäller föreskrifterna i 23 § fortfarande.
  Omfattning
  upph. 23 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1989:730) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

  Omfattning
  ändr. 28 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:256) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1596) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

  Omfattning
  ändr. 18 a, 26 §§, rubr. närmast före 18 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1216) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:1423) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 18 a, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2000:313) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
upph. 22, 28 §§; nuvarande 30 § betecknas 38 §; ändr. 15, 20, 25, 27, den nya 38 §, rubr. före den nya 38 §; nya 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:827) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
ny 28 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:387) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
ändr. 34 §, rubr. närmast före 34 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:391) om ändring i fastighetsbildningslagen (1971:762)

Omfattning
ändr. 24, 25 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:398) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
ändr. 7, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2008:166) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:679) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 8, 13, 18, 26, 33, 38 §§
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:575 ) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
 2. I fråga om en begäran om undantag enligt 3 kap. 2 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1205) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
ändr. 25, 26 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1987) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2013:803) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
upph. 28 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2014:208) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 1, 18 a §§, rubr. närmast före 1, 18 a §§; ändr. 19, 26 §§
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2016:637) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
ändr. 7, 12, 14 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2017:239) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
upph. 30, 31 §§, rubr. närmast före 30 §; ändr. 33, 37 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:655) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2018-07-01