Ledningsrättskungörelse (1973:1148)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
SFS 1973:1148 i lydelse enligt SFS 2014:209
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
1 § Har upphävts genom förordning (2014:209).

Protokoll, dagbok och aktbildning m.m.

2 §  Bestämmelserna i 6-18 §§fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om ärende som avses i ledningsrättslagen (1973:1144).

3 § Har upphävts genom förordning (2014:209).

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten

4 §  Har ett inskrivet servitut eller en inskriven nyttjanderätt förändrats till ledningsrätt, skall lantmäterimyndigheten när uppgift om ledningsbeslutet införts i fastighetsregistrets allmänna del underrätta inskrivningsmyndigheten om detta enligt 75 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister. Detsamma gäller, om ledningsförrättning innebär att nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som inskrivits upphör att gälla i viss fastighet eller inskriven tomträtt.

[S2]Underrättelse till inskrivningsmyndigheten enligt förordningen om fastighetsregister skall även lämnas, om fastighet i dess helhet har inlösts enligt ledningsrättslagen (1973:1144) eller om vid inlösen har förordnats att särskild rätt som har inskrivits skall lämnas orubbad enligt 12 § fjärde stycket samma lag. Förordning (2000:316).

Expediering av förrättningsakt m.m.

5 §  Bestämmelserna i 24-26 och 29 §§fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144).

Åtgärder för verkställighet m.m.

6 §  Sedan en förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att ledningsbeslut inte förfaller.

[S2]Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett ledningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett ledningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över åtgärden. Förordning (2014:209).

Slutbestämmelse

7 §  Lantmäteriet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av ledningsrättslagen (1973:1144) samt denna kungörelse. Förordning (2008:681).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ledningsrättskungörelse (1973:1148)

Ändring, SFS 1974:150

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1975:1125

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§

Förordning (1987:166) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1990:262) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1626) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§, rubr. närmast före 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1995:1428) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Den äldre lydelsen av 3, 4 och 6 §§ gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2000:316) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2008:168) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:681) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2009:576) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
 2. I fråga om en begäran om undantag enligt 8 § tredje stycket
ledningsrättslagen (1973:1144) som har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2014:209) om ändring i ledningsrättskungörelsen (1973:1148)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 15 § första stycket ledningsrättslagen (1973:1144) har meddelats dessförinnan.
Omfattning
upph. 1, 3 §§, rubr. närmast före 1, 3 §§; ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-06-01