Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-11-30
Ändring införd
SFS 1973:1210
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier för statsverkets räkning skall affärsmässighet tillämpas.

[S2]Sådan försäljning skall ske genom FFV Allmateriel Aktiebolag. En myndighet får dock, efter samråd med detta bolag, besluta om avyttring i annan ordning när det gäller materiel eller inventarier av ringa värde eller när det annars bedöms ändamålsenligt och ekonomiskt fördelaktigt för statsverket. Förordning (1979:1071).

2 § har upphävts genom förordning (1979:1071).
3 § har upphävts genom förordning (1979:1071).

4 §  De medel som flyter in vid försäljning av materiel och inventarier skall myndigheten redovisa enligt följande.

 1. Om försäljningen avser omsättningstillgångar skall medlen, om ej annat har föreskrivits, redovisas som inkomst under vederbörligt anslag.

[S2]Affärsverk och myndigheter som bedriver uppdragsverksamhet, redovisad över ett 1000 kronorsanslag, får dock själva förfoga över influtna medel. I övriga fall skall frågan om dispositionen av de medel som erhållits vid försäljningen i särskild ordning underställas regeringens prövning. Detta behöver dock inte ske om försäljningsbeloppet understiger 20000 kr.

 1. Om försäljningen avser anläggningstillgångar skall medlen redovisas enligt förordningen (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar. Förordning (1982:51).

Ändringar

Kungörelse (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier

Förordning (1979:1071) om ändring i kungörelsen (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier

  Omfattning
  upph. 2, 3 §§; ändr. 1, 4 §§

Förordning (1982:51) om ändring i kungörelsen (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1989:1060

  Omfattning
  upph.