Upphävd författning

Förordning (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-02-04
Ändring införd
SFS 1982:49
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller myndigheter som lyder under regeringen. För domänverket samt för tillgångar som redovisas på jordfonden gäller dock särskilda föreskrifter.

[S2]I denna förordning förstås med en anläggningstillgångs bokförda värde tillgångens anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar på anskaffningsvärdet.

[S3]Om den sålda eller utrangerade egendomen är bokförd som en del av en större bokföringsenhet, skall den förvaltande myndigheten göra en uppskattning av egendomens andel av det bokförda värdet.

[S4]Föreskrifterna i 2 och 3 §§ tillämpas vid försäljning av anläggningstillgångar som har anskaffats med medel som har anvisats över statsbudgeten.

2 §  Vid försäljning av en anläggningstillgång som utgör en del av myndighetens förräntningspliktiga statskapital skall de medel som motsvarar tillgångens bokförda värde tillföras vederbörlig inkomsttitel på statsbudgeten inom inkomsthuvudgruppen Inkomster av försåld egendom.

[S2]Från föreskriften i första stycket undantas försäljning av anläggningstillgång för vilken gäller att medel motsvarande gjorda avskrivningar inte skall inlevereras till statsverket.

[S3]Överskott eller underskott som uppkommit vid försäljningen (skillnaden mellan nettoförsäljningsvärde och bokfört värde) skall redovisas i årsbokslutet enligt föreskrifterna i förordningen (1979:1212) med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring.

[S4]I de fall regeringen fastställer årsbokslutet eller på annat sätt tar ställning till totalt redovisat överskott eller underskott i myndighetens verksamhet, prövas i anslutning härtill frågan om disposition av sådant överskott eller täckning av sådant underskott som nämns i tredje stycket.

[S5]I övriga fall skall myndigheten i särskild ordning underställa frågan regeringens prövning. Detta behöver dock inte ske om det överskott eller underskott som uppkommit vid försäljningen understiger 100000 kr.

3 §  Vid försäljningen av andra anläggningstillgångar än sådana som an ges i 2 § skall hela det vid försäljningen erhållna beloppet redovisas som inkomst under vederbörligt anslag om inte annat har föreskrivits.

[S2]Försäljningsbeloppen skall redovisas i årsbokslutet enligt föreskrifterna i förordningen (1979:1212) med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring.

[S3]Frågan om dispositionen av de medel som erhållits vid försäljningen skall av annan myndighet än affärsverk i särskild ordning underställas regeringens prövning. Detta behöver dock inte ske om försäljningsbeloppet understiger 20000 kr. eller om regeringen har föreskrivit annat.

4 §  De medel som inflyter vid försäljningen av anläggningstillgångar som utgör placeringsobjekt för en pensionsfond eller en donationsfond skall tillföras resp. fond och redovisas enligt de för fonden gällande föreskrifterna.

Ändringar

Förordning (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar

Ändring, SFS 1994:942

    Omfattning
    upph.