Upphävd författning

Förordning (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m. m.

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1973-04-13
Ändring införd
SFS 1973:233
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En myndighet som inleder arbete med att ändra eller utarbeta nya föreskrifter eller allmänna råd i fråga om teknisk utformning eller beskaffenhet i övrigt, märkning, provning eller godkännande av en vara, som är eller kan bli föremål för internationell handel, skall underrätta motsvarande myndigheter eller andra ansvariga organ i de övriga nordiska länderna, om det inte är uppenbart onödigt. Förordning (1987:897).

2 §  En myndighet som avser att meddela föreskrifter eller allmänna råd i fråga om teknisk utformning eller beskaffenhet i övrigt, märkning, provning eller godkännande av en vara, som är föremål för internationell handel, skall underrätta kommerskollegium om ärendet i god tid innan myndigheten fattar beslut i frågan. I brådskande fall får underrättelsen lämnas senast när beslutet fattas. Förordning (1987:897).

3 §  Om det finns anledning anta att sådana föreskrifter eller allmänna råd som avses i 2 § kan ha väsentlig inverkan på handeln mellan Sverige och andra länder, skall myndigheten, om det inte föreligger synnerliga skäl, samråda med kommerskollegium innan myndigheten fattar beslut. Förordning (1987:897).

4 §  Kommerskollegium skall

 1. notificera länder som är medlemmar i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) eller Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) om sådana föreskrifter och allmänna råd som avses i 2 §,
 2. ta emot ländernas kommentarer över föreskrifterna och allmänna råden och bereda regeringens svar på kommentarerna,
 3. ombesörja publicering av notiser och fullgöra uppgifter i fråga om upplysningsverksamhet.

[S2]Kollegiet skall härvid tillämpa de notifikationsprocedurer som finns intagna i artikel 2 i överenskommelsen om tekniska handelshinder inom GATT, i dess lydelse enligt Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1980:56) och beslutet den 15 mars 1984 av Europeiska frihandelssammanslutningens råd, kungjort i Kommerskollegiets författningssamling (KFS 1987:17). Förordning (1987:897).

5 §  Kommerskollegium får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1987:897).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m.m.

Förordning (1979:1209) om ändring i kungörelsen (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m.m.

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; ny 3 §; omtryck

Förordning (1987:897) om ändring i förordningen (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m.m.

  Omfattning
  nuvarande 1-3 §§ betecknas 2, 3, 5 §§; ändr. de nya 2, 3, 5 §§; nya 1, 4 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1987-11-01

Ändring, SFS 1988:569

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m. m. skall upphöra att gälla.
  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förslag till föreskrifter och allmänna råd som notifierats enligt föreskrifter i den förordningen.
  Omfattning
  upph.