Upphävd författning

Förordning (1985:604) med instruktion för kommerskollegium

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:604
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på kommerskollegium.

Uppgifter

2 §  Kollegiet är central förvaltningsmyndighet för ärenden om rikets handel. Kollegiet har till uppgift att handlägga frågor om handelspolitik och utrikes handel samt inrikes handel, i den mån sådana frågor ej ankommer på andra myndigheter, och näringsrättsliga ärenden i övrigt enligt särskilda bestämmelser. Vidare får kollegiet ta upp andra näringspolitiska frågor av särskild betydelse från utrikes- eller inrikeshandelssynpunkt som hänskjuts till kollegiet för bedömande eller som kollegiet annars finner särskild anledning att behandla.

[S2]Av förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del framgår att kollegiet är ansvarig myndighet för funktionen Utrikeshandel och att vissa uppgifter följer av detta ansvar. Förordning (1986:875).

3 §  Det åligger kollegiet särskilt

[S2]att verkställa utredningar och avge yttranden och förslag i frågor som rör Europeiska gemenskaperna (EG) och Sveriges avtal med dem, Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD) eller andra internationella organisationer på handelns område, eller avtal i övrigt med främmande makter om handelsförbindelser och samarbete på det ekonomiska och industriella området,

[S3]att handlägga ärenden rörande tillämpning av prisbestämmelserna i artikel 20 i avtalet den 22 juli 1972 mellan Sverige och Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) jämte dess medlemsstater och av prisbestämmelser i liknande avtal,

[S4]att i den mån det ej ankommer på andra myndigheter tillhandagå med uppgifter som behöver lämnas till internationella organisationer på det ekonomiska området,

[S5]att i den mån det ej ankommer på andra myndigheter förbereda regleringar som hänför sig till import och export av varor samt handlägga ärenden om tillstånd till sådan import och export,

[S6]att i enlighet med överenskommelser inom EFTA eller GATT och efter samråd med berörda myndigheter lämna meddelanden till dessa organisationer om sådana föreskrifter eller allmänna råd som anges i 1 § förordningen (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m. m. samt att i enlighet med sådan överenskommelse ombesörja publicering av notiser och fullgöra uppgifter i fråga om upplysningsverksamhet,

[S7]att verkställa utredningar och avge yttranden och förslag i tullfrågor och i frågor om handelshinder av teknisk eller annan icke-tariffär natur i och utom Sverige,

[S8]att delge berörda myndigheter och, i mån av möjlighet, de näringslivsorganisationer och företag som anmäler intresse därav tillgänglig information om EG:s verksamhet för att undanröja handelshinder av teknisk natur,

[S9]att i den mån det ej ankommer på andra myndigheter följa utvecklingen rörande utrikes- och inrikeshandeln samt bevaka handelns intressen i näringspolitiska frågor,

[S10]att handlägga frågor om auktorisation och godkännande av revisorer och revisionsbolag samt av tolkar och översättare,

[S11]att handlägga frågor om rikets handelskamrar och andra sammanslutningar av näringsidkare inom kollegiets verksamhetsområde. Förordning (1986:875).

4 §  Kollegiet företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

5 §  Om arbete som utförs på begäran av en myndighet eller en enskild föranleder kostnader som enligt kollegiets prövning inte bör betalas av kollegiet, får kollegiet ta ut skälig ersättning, i den mån särskild taxa inte gäller.

Organisation

6 §  Kollegiet leds av en styrelse som består av åtta personer. I styrelsen ingår kollegiets generaldirektör. Denne är ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

[S3]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på kollegiet.

7 §  Generaldirektören är chef för kollegiet.

8 §  Inom kollegiet finns fyra byråer för utrikes handel, en byrå för inrikes handel och näringsrättsliga ärenden, en byrå för administrativa frågor samt ett utredningssekretariat.

[S2]Varje byrå samt utredningssekretariatet förestås av ett kommerseråd. Ett av kommerseråden är generaldirektörens ställföreträdare.

9 §  Hos kollegiet finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får kollegiet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

10 §  Till kollegiet är knutet ett handelspolitiskt råd med uppgift att bistå kollegiet med de upplysningar och synpunkter som kan vara av betydelse för bedömningen av handelspolitiska frågor.

[S2]Rådet består av generaldirektören som är ordförande och högst tjugo andra ledamöter.

11 §  Till kollegiet är knutet ett krishandelsråd med uppgift att bistå kollegiet vid handläggningen av frågor som rör utrikeshandeln i krissituationer.

[S2]Rådet består av generaldirektören som är ordförande och åtta andra ledamöter som tillika är ledamöter av det handelspolitiska rådet.

[S3]Rådet skall biträdas av företrädare för överstyrelsen för civil beredskap, generaltullstyrelsen och statens jordbruksnämnd. Enligt ordförandens bestämmande kan även sakkunniga från andra myndigheter biträda rådet. Förordning (1986:875).

12 §  Till kollegiet är knuten en CECA-nämnd med uppgift att bistå kollegiet i frågor om sådana prisbestämmelser som avses i 3 §.

[S2]Nämnden består av ordförande och fyra andra ledamöter. Ordförande är generaldirektören eller, enligt dennes bestämmande, ett av kommerseråden.

[S3]För andra ledamöter än ordföranden finns personliga ersättare.

13 §  Den rådgivande nämnd som anges i förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer består av ordförande och åtta andra ledamöter. Ordförande är generaldirektören eller, enligt dennes bestämmande, ett av kommerseråden.

[S2]För andra ledamöter än ordföranden finns personliga ersättare.

14 §  Den rådgivande nämnd som anges i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare består av ordförande och högst nio andra ledamöter. Ordförande är generaldirektören eller, enligt dennes bestämmande, ett av kommerseråden.

[S2]För andra ledamöter än ordföranden finns personliga ersättare.

Ärendenas handläggning

15 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster som lägst avdelningsdirektör,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

16 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:875).

17 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst fyra andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

18 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

19 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av det kommerseråd som generaldirektören bestämmer.

[S3]I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

20 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 18 § andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den byrå dit ärendet hör, chefen för utredningssekretariatet eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S3]Kommerserådet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans arbetsområde föredras av någon annan.

21 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

22 § har upphävts genom förordning (1986:875).

23 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

24 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

25 §  Handelspolitiska rådet sammanträder när rådets ordförande anser att det behövs.

[S2]Vid sammanträde bör det kommerseråd närvara, vars byrå eller sekretariat berörs av ett ärende i rådet. Efter beslut av rådets ordförande skall även annan tjänsteman närvara.

26 §  Krishandelsrådet sammanträder när rådets ordförande anser att det behövs.

27 §  CECA-nämnden, rådgivande nämnden för revisorsfrågor samt rådgivande nämnden för tolk- och översättarfrågor sammanträder när nämndens ordförande anser att det behövs.

Tjänstetillsättning m.m.

28 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Tjänster som kommerseråd tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av kollegiet.

[S4]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

29 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören samt ersättarna för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Andra ledamöter än ordförandena samt ersättarna för ledamöterna i handelspolitiska rådet och krishandelsrådet samt i nämnderna enligt 12--14 §§ förordnas av regeringen för högst tre år.

Bisysslor

30 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av kollegiet även i fråga om kommerseråd, som ej är generaldirektörens ställföreträdare.

Ändringar

Förordning (1985:604) med instruktion för kommerskollegium

Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1986:875) om ändring i förordningen (1985:604) med instruktion för kommerskollegium

  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 2, 3, 11, 16 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:570

  Omfattning
  upph.